Wilson ASA: Endelig årsregnskap 2019

Vedlagt følger endelig regnskap for 2019 for Wilson ASA konsern og morselskap.Vedlegget inneholder styrets beretning for 2019 inklusive prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, årsregnskap med noter for morselskap og konsern samt revisors beretning.  
Wilson ASABergen, 19. februar 2020
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12VedleggWilson ASA og konsernregnskap 2019