Virsmą išgyvenusi „Ignitis grupė“ 2019 m. pagerino savo finansinius rodiklius

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.2019 metais tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ fiksavo visų pagrindinių finansinių rodiklių augimą. Lyginant su 2018 metais, padidėjo tiek bendrosios grupės pajamos, tiek grynasis pelnas ir EBITDA.Iš viso „Ignitis grupės“ pajamų suma praėjusiais metais išaugo 0,5 proc., iki 1,095 mlrd. EUR. Tokį pokytį lėmė pajamų iš energijos skirstymo, žaliosios ir strateginės gamybos augimas, kuris atsvėrė sumažėjusią pajamų dalį iš grupės komercinės organizacijos segmento. Eliminavus reguliacinius efektus, koreguotas grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) 2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo 21,7 proc., iki 259,0 mln. EUR. EBITDA rodikliai augo visuose veiklos segmentuose. Didžiausią įtaką šio grupės rodiklio gerėjimui turėjo didesnis prie skirstomojo tinklo prijungtų naujų vartotojų skaičius, tęstinės investicijos į skirstomųjų tinklų atnaujinimą bei žaliosios gamybos plėtra.2019 m. „Ignitis grupės“ grynasis pelnas sudarė 60,9 mln. Eur ir lyginant su 2018 m. buvo 82,4 mln. Eur didesnis. Šį pokytį lėmė praėjusiais metais negautos reguliuojamos veiklos pajamos dėl reguliatoriaus nustatytos ir į 2018 m. visuomeninio elektros energijos tiekimo tarifą įtrauktos elektros energijos kainos skirtumo nuo faktinės rinkos kainos 2018 m., o taip pat apskaitytas ilgalaikio turto vertės sumažėjimas. „2019 – ieji grupei buvo didžiulių pokyčių ir transformacijos metai. Sėkmingai konsolidavę valdomus prekės ženklus į vieną, toliau užtikrintai įgyvendinome strategijoje 2030 įtvirtintus tikslus bei dėmesį skyrėme tvariai ir aplinkai draugiškai plėtrai tarptautinėje rinkoje, aukštai klientų aptarnavimo kokybei bei efektyvumui užtikrinti. Išsikeltų tikslų įgyvendinimas nebūtų įmanomas be aukščiausių valdysenos ir skaidrumo standartų, kurie yra neatsiejama grupės veiklos dalis. Džiaugiamės, kad juos 2019 m. įvertino ir Valdymo koordinavimo centras, kurio paskelbtame gerojo valdymo indekse „Ignitis grupė“ užėmė pirmąją vietą.Sustoti nežadame ir toliau tęsdami vykdomus ir planuodami naujus projektus prioritetą teiksime žaliosios gamybos plėtrai, o taip pat energijos skirstymo paslaugų kokybės ir efektyvumo didinimui skirstymo paslaugų kokybės ir efektyvumo didinimui“, – teigia „Ignitis grupės“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas.Atsižvelgiant į tarptautinę energetikos bendrovių praktiką ir siekiant geresnio Grupės finansinių rezultatų palyginamumo su kitomis panašaus veiklos pobūdžio tarptautinėmis įmonėmis, atliktas apskaitos principų pakeitimas. Pokyčiai susiję su 15-ojo ir 9-ojo TFAS (Tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto) taikymu: (1) viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) pajamas sudengiant su atitinkamomis sąnaudomis (anksčiau VIAP pajamos ir sąnaudos buvo apskaitomi atskirai). (2) Naujų klientų prijungimo prie skirstomojo tinklo pajamų pripažinimą išdėliojant per sukurtos infrastruktūros naudingo tarnavimo laikotarpį (nuo 2018 m. spalio 1 d. pajamos buvo pripažįstamos įvykdžius prijungimo paslaugos įsipareigojimus). (3) Grupės įmonės Ignitis Polska sp.z.o.o. pajamas ir sąnaudas pateikiant sudengta verte. Apskaitos principų pokyčiai atlikti retrospektyviai, t.y. koreguojant palyginamąją 2018 m. finansinę informaciją. Įgyvendinti apskaitos principų pokyčiai įtakos Grupės pinigų srautams neturėjo, o 2018 m. pajamos sumažėjo 164,2 mln. eurų, grynasis pelnas – 13,6 mln. eurų. Detali informacija apie įgyvendintus apskaitos politikos pokyčius bei jų įtaką atskiriems finansinės būklės bei pelno nuostolių ir bendrųjų pajamų ataskaitų straipsniams pateikiama konsoliduotos ir Bendrovės sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos 3 pastaboje.„Ignitis grupės“ 2019 metų pagrindiniai rodikliai: • Grupės pajamos didėjo 0,5 proc. – iki 1 095,3 mln. EUR (2018 m. – 1 090,0 mln. EUR);• Veiklos sąnaudos sumažėjo 9,1 proc., t. y. kiek daugiau nei 100 mln. EUR – iki 1 009,3 mln. EUR (2018 m. – 1 110,1 mln. EUR);• Grupės EBITDA didėjo 43,7 proc. iki 209,5 mln. EUR. Grupės koreguota EBITDA padidėjo 21,7 proc. – iki 259 mln. EUR (2018 m. – 212,8 mln. EUR). EBITDA rodikliai augo visuose veiklos segmentuose, o didžiausią įtaką šio grupės rodiklio gerėjimui turėjo didesnis prie skirstomojo tinklo prijungtų naujų vartotojų skaičius bei tęstinės investicijos į skirstomųjų tinklų atnaujinimą.• Grupės grynasis pelnas išaugo 382,6 proc., iki 60,9 mln. EUR. Grupės koreguotas grynasis pelnas didėjo 26,5 proc. iki 102,5 mln. EUR (2018 m. – 81 mln. EUR);• Nuosavo kapitalo grąža (ROE) siekė 4,6 proc. (2018 m. –  -1,6 proc.), koreguota nuosavo kapitalo grąža siekė 7,7 proc. (2018 m. – 6,1 proc.);• Investicijos didėjo 0,5 proc. – iki 431,2 mln. EUR (2018 m. – 429,3 mln. EUR). Daugiausia investicijų buvo skirta Vilniaus ir Kauno kogeneracinių projektų įgyvendinimui (47,7 proc.), elektros skirstomojo tinklo plėtrai (18,3 proc.) ir dujų skirstomojo tinklo plėtrai (10,3 proc.).*Grupės EBITDA ir grynojo pelno rezultatas yra koreguojamas (1) eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį, kuriuo bus koreguojami grupės ateities finansiniai rezultatai; (2) eliminuojant reikšmingą vienkartinių veiksnių įtaką.Priedai2020-02-28 Atsakingų asmenų patvirtinimasIgnitis grupe_2019_sutrumpinta tarpine finansine informacijaIgnitis grupe_2019_tarpinis pranešimas