VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2019 – 30.9.2019


Valoe Oyj                                      Osavuosikatsaus                                                     6.11.2019VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2019 – 30.9.2019YHTEENVETOValoe tiedotti 24.9.2019 päättäneensä osakeannista, jonka tavoitteena oli kerätä rahoitusta yhtiön käyttöpääomavajauksen kattamiseksi, yhtiön strategisten investointien mm. IBC-kennoteknologiaan rahoittamiseksi ja yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi. Lisäksi yhtiö julkaisi 24.9.2019 arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen  uusien osakkeiden tarjoamiseen ja listalleottoon Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Osakeannissa merkittiin hyväksytysti yhteensä 79.403.553 uutta osaketta. Osakeannissa merkityistä uusista osakkeista yhteensä 38.337.744 uuden osakkeen merkintähinta maksettiin rahana ja yhteensä 41.065.809 uuden osakkeen merkintähinta maksettiin kuittaamalla riidattomia saatavia. Näin ollen yhtiö keräsi osakeannilla noin 3,45 miljoonaa euroa uutta rahaa ennen palkkioita ja kuluja ja yhtiön velkaisuus väheni  noin 3,70 miljoonalla eurolla.Valoe antoi  markkinaohjeistuksen, jossa se arvioi, että Valoe-konsernin kassavirta kääntyy positiiviseksi jo Liettuan tehtaan ensimmäisen toimintavuoden 2020 aikana edellyttäen, että yhtiö onnistuu keräämään riittävän rahoituksen Liettuan kennotehdasinvestoinnin loppuun viemiseksi ja että yhtiön solmimat IBC-teknologian toimittamiseen liittyvät sopimukset toteutuvat suunnitellusti ja saavuttavat niille arvioidun kannattavuuden.Valoen ja Global BOD Group SIA:n (”BOD”) välinen helmikuussa 2019 sopima JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoimintaa ja Liettuan tehdasta koskeva kauppa tuli voimaan ja kennotehtaan omistus siirtyi Valoelle katsauskauden päättymisen jälkeen lokakuussa 2019. Kauppahinnasta 0,5 miljoonaa euroa Valoe maksaa BOD:lle uudella vaihtovelkakirjalla. Jäljellä olevan kauppahinnan osuuden, 1,1 miljoonaa euroa, Valoe maksaa BOD:lle 30.11.2019 mennessä. Valoe aloitti katsauskaudella muutostyöt Liettuan kennotehtaalla. Yhtiö rakentaa uutta IBC-aurinkokennotehdasta  yhdistämällä Vilnassa olevaan, nyt Valoen omistukseen siirtyneeseen  kennolinjaan viime vuonna Italiasta ostetun kennolinjan laitteistot. IBC-kennojen tuotannon arvioidaan alkavan suunnitellusti alkuvuodesta 2020. Katsauskaudella myyntiyhteistyö ForUs Capital Oy:n (”ForUs Capital”) kanssa jatkui tiiviinä. Heinäkuussa 2019 Valoe sai ForUs Capitalilta ensin noin 1,2 miljoonan euron tilauksen ja sen jälkeen toisen noin 0,4 miljoonan euron tilauksen aurinkovoimaloiden toimittamisesta Suomeen.  ForUs Capital myy voimaloiden sähkön omille sopimuskumppaneilleen. Voimalat toimitetaan vuosien 2019 ja 2020 aikana. Elokuussa 2019 Valoe allekirjoitti toimitussopimuksen IBC-kennojen toimittamisesta merkittävälle yhdysvaltalaiselle asiakkaalle. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Osapuolet ovat sopineet, ettei asiakkaan nimeä toistaiseksi julkaista.  Valoen tarkoituksena on valmistaa IBC-kennot Liettuan tehtaallaan.Yhtiön rahoitusasema ja käyttöpääomatilanne tulevat käytettävissä olevien ennusteiden valossa olemaan vuonna 2019 edelleen erittäin tiukkoja. Yhtiö tulee tarvitsemaan lisärahoitusta mm. SoliTekin aurinkokennoliiketoimintakaupan jäljellä olevan kauppahinnan maksamiseen ja IBC-kennoteknologiainvestoinnin loppuun saattamiseksi. Yhtiö neuvottee lisärahoituksesta useiden eri tahojen kanssa.Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto pieneni katsauskaudella 79,0 %. Liikevaihto oli 0,2 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa), kauden tulos -4,0 miljoonaa euroa (-3,3 miljoonaa euroa), osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,19 euroa (-0,23 euroa) ja käyttökate oli -1,1 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa).Katsauskauden ja sen päättymisen jälkeisistä tapahtumista on kerrottu enemmän pörssitiedotteissa, jotka on julkaistu Valoen internet-sivuilla www.valoe.com. Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 osavuosikatsaukset –standardia. Valoe on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2018. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
TALOUDELLINEN KEHITYSHeinäkuussa 2019 Valoe päätti sen ja Winance Investmentin välisen 19.12.2018 hyväksytyn rahoitusjärjestelyn nojalla yhteensä enintään 10.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että uusien osakkeiden merkintäaika alkoi 15.7.2019 ja päättyy 15.7.2020. Yhtiö merkitsi 15.7.2019 yhteensä 2.050.000 osaketta ja 9.8.2019 yhteensä 3.065.000 osaketta. Annissa merkittyjä uusia osakkeita voidaan käyttää ainoastaan edellä mainitun rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi ja siltä osin kuin kaikkia yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita ei ole tarpeen antaa Winance Investmentille edellä sanotun mukaisesti, yhtiö mitätöi ne. Valoe on nostanut tämän osavuosikatsauksen päivämäärään mennessä Winance Investmentin rahoitusjärjestelystä yhteensä 1,0 miljoonaa euroa.  Heinäkuussa 2019 Valoe tiedotti yhtiön vaihtovelkakirjalainaan 1/2019 perustuvasta vaihtovelkakirjalainan osuuksien vaihtamisella tapahtuvasta yhtiön uusien osakkeiden (Uudet Osakkeet) merkinnästä. Vaihtovelkakirjalainan haltijat merkitsivät yhteensä 11.565.864 yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön osakepääomaa korotettu osakemerkinnän yhteydessä. Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 pääomaa vaihdettiin osakemerkinnässä Uusiksi Osakkeiksi yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla ja vaihtovelkakirjalaina 1/2019 pieneni siten 1,7 miljoonaa euroa.  Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 perusteella voidaan lainaosuuksia vaihtamalla merkitä vielä enintään yhteensä 7.747.112 yhtiön osaketta.Katsauskaudella yhtiö aloitti osakeannin valmistelut tavoitteenaan kerätä rahoitusta yhtiön käyttöpääomavajauksen kattamiseksi, yhtiön strategisten investointien mm. IBC-kennoteknologiaan rahoittamiseksi ja yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi. 24.9.2019 yhtiö julkaisi arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen 111.111.111 uuden osakkeen tarjoamiseen ja listalleottoon sekä yhteensä 3.700.000 uuden osakkeen listalleottoon Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Lisäksi yhtiö päätti yhtiökokouksen 5.9.2019 antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa merkittiin hyväksytysti yhteensä 79.403.553 uutta osaketta. Osakeannissa merkityistä uusista osakkeista yhteensä 38.337.744 uuden osakkeen merkintähinta maksettiin rahana ja yhteensä 41.065.809 uuden osakkeen merkintähinta maksettiin kuittaamalla. Näin ollen yhtiö keräsi osakeannilla noin 3,45 miljoonaa euroa uutta rahaa ennen palkkioita ja kuluja ja yhtiön velkaisuus väheni yhteensä noin 3,70 miljoonalla eurolla.Valoella on käytössään Business Finlandin (ent. Tekes) myöntämä 4,1 miljoonan euron tuotekehityslaina, josta katsauskauden lopussa yhtiö oli nostanut yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Tämän osavuosikatsauksen päivämääränä lainasta on nostamatta 0,8 miljoonaa euroa.  Valoe julkisti 27.3.2019 saaneensa tiedon, että Euroopan unioni on hyväksynyt Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan HighLite-tutkimusprojektihakemuksen, jonka jättäneeseen konsortioon Valoe kuuluu. Valoen osuus projektista on noin kaksi miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin avustus on noin 1,4 miljoonaa euroa. Valoe arvioi saavansa avustuksesta käyttöönsä noin 0,6 miljoonaa euroa etukäteen nyt projektin alettua 1.10. 2019 ja noin 0,3 miljoonaa euroa maaliskuussa 2020.Valoen ja Global BOD Group SIA:n (”BOD”) välinen helmikuussa 2019 sopima JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoimintaa ja Liettuan tehdasta koskeva kauppa tuli voimaan ja kennotehtaan omistus siirtyi Valoelle katsauskauden päättymisen jälkeen lokakuussa 2019. Tiedotetun mukaisesti kauppaan liittyi järjestely, jossa ennen kaupan päättämistä tehtaan myyjä oli siirtänyt edellä mainitun aurinkokennoliiketoiminnan mukaan lukien kennotehtaan ja kaiken aurinkokennoliiketoimintaan liittyvän tietotaidon sekä aineettomat oikeudet uuteen liettualaiseen yhtiöön, jonka osakkeet Valoe osti. Yhtiön nimi on UAB Saules Elementu Gamyba. Kauppahinnasta 0,5 miljoonaa euroa Valoe maksaa   BOD:lle uudella vaihtovelkakirjalla. Jäljellä olevan kauppahinnan osuuden, 1,1 miljoonaa euroa, Valoe maksaa BOD:lle 30.11.2019 mennessä. Edellä mainittu, Valoen ostama yhtiö osallistuu myös edellä mainittuun Horisontti 2020 HiLight -projektiin, ja sen osuudesta EU maksaa avustuksena arviolta noin 0,6 miljoonaa euroa.Valoe aloitti katsauskaudella muutostyöt Liettuan kennotehtaalla. Yhtiö rakentaa uutta IBC-aurinkokennotehdasta  yhdistämällä Vilnassa olevaan, nyt Valoen omistukseen siirtyneeseen  kennolinjaan viime vuonna Italiasta ostetun kennolinjan laitteistot. IBC-kennojen tuotannon arvioidaan alkavan suunnitellusti alkuvuodesta 2020. Katsauskaudella myyntiyhteistyö ForUs Capitalin kanssa jatkui tiiviinä. Heinäkuun alussa Valoe sai ForUs Capitalilta ensin noin 1,2 miljoonan euron tilauksen ja sen jälkeen toisen noin 0,4 miljoonan euron tilauksen aurinkovoimaloiden toimittamisesta Suomeen.  ForUs Capital myy voimaloiden sähkön omille sopimuskumppaneilleen. Voimalat toimitetaan vuosien 2019 ja 2020 aikana.Elokuussa 2019 Valoe allekirjoitti toimitussopimuksen IBC-kennojen toimittamisesta merkittävälle yhdysvaltalaiselle asiakkaalle. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Osapuolet ovat sopineet, ettei asiakkaan nimeä toistaiseksi julkaista.  Valoen tarkoituksena on valmistaa IBC-kennot Liettuan tehtaallaan. Edellyttäen, että toimitukset toteutuvat suunnitellusti toimitussopimuksen arvioidaan kääntävän Valoe-konsernin kassavirran positiiviseksi jo tehtaan ensimmäisen toimintavuoden 2020 aikana.Etiopian tehdastoimitusprojektin taloudellinen vaikutus poistettiin Valoen kirjanpidosta tilikaudella 2016. Operatiivisesti Etiopian projektia jatketaan ja osatuloutukseen palataan, kun IAS-standardin mukainen riittävä näyttö tuottojen kotiutumisesta on saatu. Tärkeimpänä tällaisena edellytyksenä Valoe pitää asiakkaan tilauksen mukaisen noin 9,5 miljoonan euron peruuttamattoman remburssin avaamista yhtiön hyväksymässä pankissa tai merkittävän käteismaksun saamista asiakkaalta. Yhtiö saattaa tarvita maksun saamiseksi vientikaupassa tavanomaiset vastavakuudet.Yhtiön rahoitusasema ja käyttöpääomatilanne tulevat käytettävissä olevien ennusteiden valossa olemaan vuonna 2019 edelleen erittäin tiukkoja. Yhtiö tulee tarvitsemaan lisärahoitusta mm. SoliTekin aurinkokennoliiketoimintakaupan jäljellä olevan kauppahinnan maksamiseen ja IBC-kennoteknologiainvestoinnin loppuun saattamiseksi. Yhtiö neuvottee lisärahoituksesta useiden eri tahojen kanssa. 5.11.2019 yhtiö päätti laskea liikkeelle enintään 3,5 miljoonan euron suuruisen pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa enintään 38.888.888 yhtiön uuteen osakkeeseen. Yhden uuden osakkeen merkintähinta on 0,09 euroa. Vaihtovelkakirjalainalla on tarkoitus kerätä lisärahoitusta yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen.Seuraavassa on esitetty Valoe-konsernin  taloudellinen tulos. Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2018, jollei toisin mainita. Tilikausilla 2017 ja 2018 lopetettuja toimintoja ei ole enää ollut tuloslaskelmassa, mutta tase-erät sisältävät edelleen lopetettuihin toimintoihin kohdistuvia velkoja.Heinäkuu – syyskuu 2019:– Valoe-konsernin liikevaihto väheni 81,3 prosenttia 0,1 miljoonaan euroon (vuonna 2018: 0,5 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa).
– Tulos ennen veroja oli -1,4 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa).
– Kauden tulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa).
– Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,06 euroa (-0,08 euroa)
Tammikuu – syyskuu 2019:– Valoe-konsernin liikevaihto väheni 79,0 prosenttia 0,2 miljoonaan euroon (vuonna 2018: 1,0 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli -1,1 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa).
– Tulos ennen veroja oli -4,0 miljoonaa euroa (-3,3 miljoonaa euroa).
– Kauden tulos oli -4,0 miljoonaa euroa (-3,3 miljoonaa euroa).
– Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,19 euroa (-0,23 euroa)

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUSValoe on vihdoin valmis kasvu–uralle ja sen start-up vaihe alkaa Vilnan tehdasprojektin valmistuttua olemaan ohi. Yhtiön uusista tuotteista kiinnostuneet asiakkaat ovat voimakkaasti kannustaneet Valoeta  tuotteiden tuomiseksi markkinoille mahdollisimman pian.  Konkreettisin esimerkki kiinnostuksesta on 15.8.2019 allekirjoitettu toimitussopimus IBC-kennojen toimittamiseksi yhdysvaltalaiselle asiakkaalle.  Valoe on myös mukana lupaavalta vaikuttavassa tuotekehitysprojektissa epätavanomaisen IBC-taustajohdinpaneelin soveltamisesta autoteollisuuden tarpeisiin.Kolmannella  vuosineljäksellä Valoen voimalatoimitukset Suomeen olivat käytännössä pysähdyksissä.. Yhtiö sai kuitenkin heinäkuussa Forus Capitalilta yhteensä 1,6 miljoonan euron edestä uusia voimalaitostilauksia. Näistä suurin osa perustuu  Chrystal Twin IBC –paneelien ennakkomyyntiin ja tilaukset toimitetaan kohteisiinsa vasta tilikauden 2020 aikana.Valoen tuotekehitys toimi koko vuosineljänneksen ajan täydellä kapasiteetilla ja yhtiö esitteli katsauskaudella useita tuoteprototyyppejä, joiden kaupallistaminen alkaa vielä tilikauden 2019 aikana. Tällaisia tuotteita ovat jo ennakkomyynnissä olevan Chrystal- ja Chrystal Twin IBC-paneelien lisäksi ajoneuvoteollisuuden ja logistiikan tarpeisiin kehitetyt epätavanomaiset ns. odd-form aurinkopaneelit. Lisäksi yhtiö on solminut jo ennakkoon sopimuksia IBC-kennojen toimittamiseksi.Valoen tärkeimpänä lähiajan tavoitteena on  esitellä ensimmäinen omassa kennotehtaassa  Liettuassa valmistettu  Zebra IBC-kenno asiakkaille ja aloittaa toimitusten valmistelut kassavirran aikaansaamiseksi vuonna 2020.Yhtiön uudet tällä hetkellä prototyyppiasteella olevat tuotteet perustuvat Vilnassa yhdessä ISC Konstazin kanssa tehtävään kehitystyöhön. Vilnan tehdaskauppa varmistui kuitenkin vasta osakeannista saaduilla varoilla 28.10.2019.   Sitä ennen muutos- ja kehitystyötä ei voitu jatkaa ja suuri osa yhtiön johdon toiminnasta keskittyi kaupan loppuun saattamiseksi tarvittavan rahoituksen hankintaan.  Katsauksen julkistamispäivänä Valoe  omistaa laitekannan sekä tarvittavan infrastruktuurin tulevaisuuden liiketoimintasuunnitelmiensa toteuttamista varten ja  tehtaan muutostyöt sekä IBC-kennon kehitystyö ovat jälleen täydessä vauhdissa. Lokakuun 2019 aikana järjestetyn  osakeannin tulos mahdollistaa Valoen jatkamisen strategiansa mukaisella, kasvuun ja maailman kärkitekniikkaan tähtäävällä toimintasuunnitelmallaan. Vaikka annissa sen päätavoitteet saavutettiinkin, joutuu Valoe edelleen toimimaan erittäin tiukassa rahoitusasemassa ja käyttöpääomatilanteessa niin kauan, kun annissa tavoitteeksi asetetut, noin seitsemän miljoonan euron suuruiset käteisvarat on kerätty. Yhtiö pyrkii vielä vuoden 2019 aikana poistamaan rahoitusvajeensa ja korjaamaan käyttöpääoman puutteensa uusilla vaihtovelkakirjalainoilla, muilla sijoituksila tai sellaisilla rahoitusjärjestelyillä, jotka eivät lisää Yhtiön velkaantumisastetta.
VALOEN STRATEGIAYhtiö toimii puhtaan energian toimialalla ja tarjoaa teknologisesti korkeatasoisia tuotteitaan, ratkaisujaan ja palveluitaan maailmanlaajuisesti.  Valoe on erikoistunut uusiutuvan energian, erityisesti aurinkosähkön, hyödyntämiseen liittyviin sovellutuksiin. Valoe pyrkii kaikessa toiminnassaan korvaamaan fossiilisia polttoaineita aurinkoenergialla ja omalta osaltaan vaikuttamaan ilmastonmuutokseen.Valoen toiminta pohjautuu materiaalitekniikan osaamiseen sekä lasertekniikan monipuoliseen käyttöön, automaatioon ja robotisointiin.Valoella on strategiansa mukaisesti neljä eri palvelu- ja tuotekonseptia:1. AURINKOSÄHKÖPANEELIEN JA -JÄRJESTELMIEN MYYNTI JA TOIMITUKSET (PANEELIT)Aurinkosähköpaneelien ja -järjestelmien myynti on  Valoen näkyvin tuoteryhmä. Kaikki Valoen aurinkosähköpaneelit valmistetaan toistaiseksi yhtiön paneelitehtaalla Mikkelissä. Niitä toimitetaan i yhtiön jakelijoille tai  valmistuspartnereille. Lisäksi yhtiö myy ja toimittaa aurinkosähkövoimaloita ja -järjestelmiä suoraan koti- ja ulkomaisille asiakkaille.PANEELIT-strategiakonseptin nykytilanne:Valoe on tehostanut paneeleittensa ja aurinkosähköjärjestelmiensä myyntiä Suomessa rakentamalla järjestelmällisesti jälleenmyyntikanavia tuotteilleen. Vuonna 2019 uusiutuvilla enrgialähteillä tuotetun sähkön myyntiin erikoistunut ForUs Capital on edelleen ollut Valoen tärkein asiakas ja Valoe on käyttänyt suuren osan myyntiresursseistaan ForUs Capitalin myynnin tukemiseen suomalaisille kiinteistöjen omistajille, tuotantoyrityksille ja yhteisöille.Valoen strategian kulmakivenä on IBC-teknologia ja siihen perustuvat aurinkokennot ja -paneelit. Yhtiön on tarkoitus korvata nykyisin myymänsä ja hyvin toimiva Chrome II –paneeli uudella IBC-kennoon perustuvalla Chrystal Twin IBC –paneelilla. Mikäli tarvittava rahoitus järjestyy, Mikkelin tehtaan koneet ja laitteet on tarkoitus uudistaa vuoden 2020 alussa Chrystal-aurinkopaneeliperheen valmistukseen sopiviksi. Investointien jälkeen Mikkelin tehdas käyttää paneeleihinsa vain Liettuassa valmistettuja IBC-kennoja.PANEELIT-strategiakonseptin näkymät:Yhtiön tavoitteena on tuoda uusille aurinkopaneelimarkkinoille  polymeeri- ja komposiittirakenteisia kevyitä, joustavia ja tehokkaita epätavanomaisia ns. odd form -paneeleita, joita se yhdessä asiakkaittensa kanssa alkoi kehittää vuonna 2018. Tällaisia paneeleita voisi käyttää  esimerkiksi kulkuneuvoissa, logistiikkaketjujen paikasta riippumattomiin  energiatarpeisiin tai ilmailu- ja avaruussovelluksissa. Näissä ympäristöissä energian saatavuusongelmat on yleensä jouduttu ratkaisemaan erittäin kalliilla ja vähemmän ympäristöystävällisillä tavoilla, eikä markkinoilla ole tavanomaista kilpailutilannetta. Edellytyksenä onnistumiselle tällaisissa sovellutuksissa on aurinkosähköjärjestelmän erittäin korkea hyötysuhde yhdistettynä tehokkaaseen tilankäyttöön. Valoe uskoo, että sen kehittämä taustavirtajohdeteknologia ja IBC-kennot yhdessä tarjoavat yhtiölle hyvät edellytykset kehittää aurinkosähkösovellutuksia näille markkinoille.Pitkällä aikavälillä Valoe tulee lisäämään tarjontaansa myös energiavarastoihin ja polttokennoihin liittyviä sekä yleisemminkin aurinkosähkön käyttöä edistäviä teknologioita. Näiden teknologioiden ydinosaamisessa Valoe tukeutuu teknologiapartnereihinsa. 2. TUOTANTOLINJOJEN JA NIIDEN OSIEN KEHITTÄMINEN JA MYYNTI (TUOTANTOLINJAT)Tyypillisesti uusiin aurinkopaneelien tuotantolinjoihin voisivat investoida kehittyneillä markkinoilla toimivat valmistajat. Nämä Valoen potentiaaliset asiakkaat valmistavat nyt perinteisiä ns. H-tyypin pintajohdotettuja aurinkosähköpaneeleja. Valoella olevan tiedon mukaan useat valmistajat aikovat siirtyä valmistamaan seuraavan sukupolven taustajohdinpaneeleita. Tällaisilla asiakkailla on useimmiten hallussaan oma paneelireseptiikkansa ja ne tarvitsevat ainoastaan yksittäisiä tuotantokoneita tai -linjoja. Tyypillinen markkinahinta taustajohdinpaneelien tuotantokoneille tai valmistuslinjalle on Valoen arvion mukaan noin 4–8 miljoonaa euroa. Yksittäisten tuotantokoneiden tai tuotantolinjojen osien hinnat vaihtelevat 0,3–1,0 miljoonan euron välillä.TUOTANTOLINJAT-strategiakonseptin näkymät:Valoe jatkaa kehitystyötään taustajohdinpaneelien valmistustekniikan tehokkuuden lisäämiseksi. Valoe on tehostanut paneelien tuotantotekniikan myyntiään ja lupaavia yhteyksiä potentiaalisiin asiakkaisiin on luotu. Valoe uskoo tulevaisuussa pääsevänsä toimittamaan tuotantolinjoja myös sen omien epätavanomaisten paneelien käyttöönottajille.3. VALMISTUSPARTNERIVERKOSTON RAKENTAMINEN (PARTNERIT)Valoen strategisena tavoitteena on solmia valmistuspartnerisopimuksia tai teknologian lisenssisopimuksia, joissa alalle pyrkivät, uudet aurinkopaneelien valmistajat sitoutuvat sekä Valoen tuotantoteknologiaan että käyttämään Valoen taustavirtajohdintekniikkaan kuuluvia komponentteja. Valoe toimittaa partnerille paneelitehtaan avaimet käteen –periaatteella, takaa partnerinsa komponenttien saatavuuden valmistamalla ne itse tai hankkimalla tekniikkaan sopivat osat muualta ja sitoutuu asiakkaansa teknologiapartneriksi jäämällä valmistusyhtiöön vähemmistöosakkaaksi. Tavoitellut valmistuspartneriyritykset voivat esimerkiksi toimia  kehittyvillä markkinoilla tuottaen aurinkosähköpaneeleja paikallisille sekä lähialueittensa markkinoille. Tyypillinen tehtaan avaimet käteen -toimitus ylittää arvoltaan 10 miljoonaa euroa.PARTNERIT-strategiakonseptin nykytilanne:Valoe solmi ensimmäisen valmistuspartnerisopimuksensa etiopialaisen LS Corpin kanssa vuonna 2016. Partnerisopimuksen mukaista teknologiatoimitusta ei kuitenkaan ole tämän osavuosikatsauksen päivämäärään mennessä vielä toteutettu.Valoelle on Etiopian projektin alkuvaiheen perusteella  muodostunut käsitys tulevien tehdastoimitustensa kustannuksista ja projektien kannattavuudesta. Valoen tehdaskonsepti, koneet, tekniikka ja toimitustapa ovat aina samanlaisia ja siten ensimmäisen toimituksen kokemusten jälkeen seuraavien projektien kannattavuuden voidaan olettaa olevan hyvä. Lisäksi jokainen toimitettu tehdas tai tuotantolinja tuottaa Valoelle jatkuvaa kannattavaa liiketoimintaa komponenttimyynnin muodossa. Tavoitteena on, että Valoen toimittamissa tehtaissa tai tuotantolinjoissa käytetään vain Yhtiön komponentteja. Valoen asiakkaan puolesta anomat tuotesertifikaatit ovat voimassa ainoastaan, mikäli asiakas käyttää Valoen hyväksymiä komponentteja. Valoen kasvustrategia edellyttää  valmistuspartnerisopimusten solmimista.PARTNERIT-strategiakonseptin näkymät:Valoen tavoitteena on solmia 10 tällaista sopimusta. Tämän tason saavutettuaan Valoen partneriverkosto on kooltaan sen suuruinen, etteivät suurimmatkaan aurinkosähköpaneelien valmistajat saa enää merkittävää mittakaavahyötyä esimerkiksi raaka-ainehankinnoissaan Valoen verkostoon verrattuna.Kiinnostus Valoen partnerikonseptia kohtaan on selvä. Neuvotteluja partnerisopimuksista käydään jatkuvasti. Valoe arvioi kokemuksiensa pohjalta, miten partnerisopimusten ehtoja tulisi muokata ja myyntiä kohdentaa niin, että sopimuksia todelliset ansaintamahdollisuudet omaavien tahojen kanssa syntyisi.4. PANEELIEN KOMPONENTTIEN MYYNTI LÄHINNÄ VALMISTUSPARTNEREILLE (KOMPONENTIT)Valoen strategian  liikevaihtopotentiaaliltaan merkittävin osa on erikoiskomponenttien toimitukset. Ensimmäinen Valoen tarjoama erikoiskomponentti on yhtiössä itse kehitetty  paneelin taustavirtajohdin. Tällä hetkellä oletettavalla lähitulevaisuuden hintatasolla arvioituna tarvitsee jokainen tuotantolinja taustavirtajohtimia noin 5–11 miljoonan euron arvosta vuosittain.Valoe tarjoaa partnereilleen ja muille asiakkailleen myös valmistamansa IBC-tekniikkaan perustuvat aurinkokennot sekä mahdollisesti muita erikoiskomponentteja. Täysimittainen paneelitehdas saattaisi yhtiön arvion mukaan ostaa Valoelta kennoja n. 18-25 miljoonalla eurolla vuosittain.  KOMPONENTIT-strategiakonseptin nykytilanne:Valoella on saanut ensimmäisen, vuosittain n. 12 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoisen komponenttitilauksen Vilnassa valmistettavista IBC-kennoista. Tilaus vahvistaa Valoen ymmärrystä IBC-kennon hintatasosta.KOMPONENTIT-strategiakonseptin näkymät:Valoe arvioi ottaen huomioon sen omiin sekä tavanomaisiin että epätyypillisiin paneeleihinsa tarvitsemat kennot, että sen Liettuassa tuottamien IBC-kennojen kysyntä tulee piankin ylittämään Valoen tuotantokapasiteetin edellyttäen, että tuotanto käynnistyy odotetusti. Valoen on harkittava ja päätettävä, minkälainen liiketoimintamalli soveltuisi sille parhaiten, jos kysyntä ylittää yhtiön tuotantokyvyn.
MARKKINATILANNEAurinkosähkön kilpailukyky verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin sekä muihin uusiutuviin energialähteisiin tulee edelleen kiihtyvällä vauhdilla parantumaan. Jo vuonna 2018 auringolla tuotetun sähkön tuotantokustannus alitti useilla  maantieteellisillä alueilla perinteisillä tavoilla tuotetun sähkön hinnan. ITRPV 2019 -raportin mukaan nyt, ilman sähkönmyyntituloja n. 100 miljardin euron arvoisen vuotuisen markkinan ennustetaan kasvavan vuosittain  n. 20 % seuraavan 30 vuoden ajan.  Taustajohdinpaneelien markkinaosuuden ennustetaan kasvavan vuoteen 2029 mennessä nykyisestä muutamasta prosentista n. kolmasosaan kokonaismarkkinasta, noin 150 miljardiin euroon vuosittain.Koko Valoen strategia perustuu  kasvavien markkinoiden tehokkaimpiin kuuluvaan kennoon  ja sen yhdistämiseen Valoen käyttämään ja markkinaosuuttaan kasvattavaan taustavirtajohdintekniikkaan.Ennusteiden mukaan aurinkosähkön osuus liikenteen käyttämästä energiasta kasvaa merkittävästi. Esimerkiksi autoon tullaan integroimaan  aurinkopaneeleita. Valoe kehittää IBC-kennoihin perustuvia epätavanomaisia paneeleita mm. juuri tämän tyyppisiin kohteisiin.Valoe on varautunut siihen, että lähitulevaisuudessa Valoen kilpailijat tuovat markkinoille omia taustajohdinpaneeleitaan sekä muita innovaatioita. Hintakilpailussa menestyvät yritykset tulevat jatkamaan perustuotteidensa hintojen laskemista ostovolyymeihin ja lisääntyvään kapasiteettiinsa luottaen ja jatkavat pudotuspeliä maailmanlaajuisesti.Valoe pitää alimman hintaluokan paneelien hintojen uutta nousua epätodennäköisenä. Valoe tähtää kuitenkin uuden sukupolven kennojen ja paneelien valmistusteknologian kehittämiseen. Korkeimmissa hintaluokissa ei hinnanlasku ole ainakaan tähän mennessä ollut yhtä merkittävä. Valoe arvioi itselleen edullisimpien markkinoiden olevan sellaisia, joilla syntyvä liikevaihto ei kiinnosta suuria valmistajia ja joilla teknisillä innovaatioilla on hintaa suurempi merkitys. Yleisesti Valoen liiketointamallit perustuvat aina aurinkosähkön tuottamiseen käyttöpaikoillaan olipa sitten kysymyksessä maantieteellinen alue tai sähkökäyttöinen kone tai laite.  Näin Valoen luontaisia maantieteellisiä markkinoita ovat maat ja alueet, joissa sähkön jakeluverkko ei ole kattava tai sen toiminta on puutteellista. Tällaisia alueita on ennen kaikkea Afrikassa, mutta myös Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Toisaalta Valoe pyrkii soveltamaan tekniikkaansa niin, että paneeli integroidaan sähköä tarvitsevaan laiteeseen tai vaikkapa vaatetukseen.Yhtiö tarjoaa tuotantoteknologiaansa kaikille taustajohdinpaneeleista kiinnostuneille toimijoille. Näitä voivat olla suuret, usein valtiolliset aurinkosähköprojektit, paneelialihankkijat ja/tai OEM-valmistajat, joissa hintakilpailun kovuus saattaa vaikeuttaa Valoen kokoisen yhtiön menestymistä laadusta tai teknisistä eduista huolimatta.Yhtiö uskoo hajautuneen paikallisen valmistuksen lisääntyvän merkittävästi lähivuosina. Valoe ei kuitenkaan pyri paikalliseen valmistukseen itse, vaan päättäessään pyrkiä tietylle maantieteelliselle alueella hakee aurinkosähköpaneeleja valmistavalle itehdashankkeelle aina paikallisen partnerin ja rahoittajan. Työnjako hoidetaan siten, että Valoe vastaa valmistusteknologiasta ja tuotteiden laadusta sekä kehittämisestä. Paikalliset sijoittajat ja partnerit vastaavat hankkeiden rahoituksesta ja tuotteiden markkinoinnista sekä myynnistä.
RAHOITUSValoe järjesti 27.9. – 18.10.2019 osakeannin, jossa merkityistä uusista osakkeista yhteensä 38.337.744 uuden osakkeen merkintähinta maksettiin rahana ja yhteensä 41.065.809 uuden osakkeen merkintähinta maksettiin kuittaamalla. Näin ollen yhtiö keräsi osakeannilla noin 3,45 miljoonaa euroa uutta rahaa ennen palkkioita ja kuluja ja yhtiön velkaisuus väheni yhteensä noin 3,70 miljoonalla eurolla.Maaliskuussa 2019 Valoe julkisti saaneensa tiedon, että Euroopan unioni on hyväksynyt Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan tutkimusprojektihakemuksen, jonka jättäneeseen konsortioon Valoe kuuluu. Tutkimusprojektin tavoitteena on parantaa eurooppalaisen aurinkosähköteollisuuden kilpailukykyä kehittämällä tehokkaiden ja  ympäristöystävällisten mutta edullisten aurinkopaneelien valmistusmenetelmiä. Projekti kestää 36 kuukautta, ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa. Projektissa ovat mukana Euroopan johtavat aurinkosähköön ja sen käyttösovellutuksiin osallistuvat tutkimuslaitokset ja materiaalitekniikan johtavia suuryrityksiä. Valoe on projektin ainoa aurinkokennojen valmistaja. Valoen osuus projektista on noin kaksi miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin avustus on noin 1,4 miljoonaa euroa. Valoen liettualaisen tytäryhtiön, UAB Saules Elementu Gamyban osuus samassa projektissa on arviolta noin 0,8 miljoonaa euroa ja Euroopan unionin avustus arviolta  noin 0,6 miljoonaa euroa. Projekti käynnistyi 1.10 2019.Valoella on käytössään Business Finlandin myöntämä 4,1 miljoonan euron tuotekehityslaina, josta katsauskauden lopussa yhtiö oli nostanut yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Tämän osavuosikatsauksen päivämääränä lainasta on nostamatta 0,8 miljoonaa euroa, jonka yhtiö uskoo pystyvänsä nostamaan loppuvuodesta 2019.Yhtiöllä on sen kassavaratilanteen parantamiseksi Winance Investmentilta tällä hetkellä enintään 1,0 miljoonan euron suuruinen rahoitussitoumus.Valoen hallituksen käsityksen mukaan huomioiden yhtiön käytössä olevat rahoitussitoumukset sekä Valoen osakeannilla keräämät varat  yhtiöllä on riittävästi käyttöpääomaa strategiansa mukaiseen liiketoimintaan seuraavan 12 kuukauden ajaksi. Yhtiö ei kuitenkaan voi toteuttaa koko investointisuunnitelmaansa ja sen rahoitusasema ja käyttöpääomatilanne jatkuvat erittäin kireänä siihen saakka, kun Yhtiö saa kerättyä osakeannissa suunnittelemansa yhteensä n. seitsemän miljoonaa euroa uutta rahaa, josta Yhiö sai annissa kerättyä 3,45 miljoonaa euroa.Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi – syyskuussa -2,2 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,01 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa -64,7 prosenttia (-59,5 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,37 euroa (-0,48 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli -10,6 prosenttia (-5,6 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,002 miljoonaa euroa.Valoen rahoitus- ja muita riskejä on käsitelty jäljempänä tämän osavuosikatsauksen osiossa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.
TUOTEKEHITYSValoe panostaa  voimakkaasti tuotekehitykseensä. Valoen tuotekehityksen tavoite on, että yhtiön teknologialla tuotetun aurinkosähkön tulee olla markkinoiden vihreintä ja edullisinta. Lisäksi Valoen tavoitteena on valmistaa aurinkopaneeli, jonka käyttöikä ylittää sata vuotta.Valoen tuotekehityksen pääpaino on viime aikoina ollut piikennoihin ja niiden hyötysuhteen parantamiseen liittyvässä projektissa ja taustajohdinkennojen kehittämisessä.Valoe sopi helmikuussa 2019 ostavansa liettualaisen aurinkokennovalmistajan, JCS SoliTek R&D:n aurinkokennoliiketoiminnan mukaan lukien Solitekin kennotehtaan. Kauppa tuli voimaan ja omistus kaupan kohteena olevan, mm. aurinkokennotehtaan omistavan yhtiön osakkeisiin siirtyi Valoelle katsauskauden päättymisen jälkeen lokakuussa 2019. Valoe rakentaa Vilnassa, Liettuassa uutta IBC-aurinkokennotehdasta  yhdistämällä Vilnassa olevaan, nyt Valoen omistukseen siirtyneeseen  kennolinjaan viime vuonna Italiasta ostetun kennolinjan laitteistot. Asennustöitä on jo tehty kuukausien ajan ja jäljellä oleviin töihin ja kennojen testaukseen arvioidaan kuluvan noin kolme kuukautta. IBC-kennojen tuotannon arvioidaan alkavan suunnitellusti alkuvuodesta 2020. Maaliskuussa 2019 hyväksyttiin Horizon 2020 ohjelmaan kuuluva n. 15 miljoonan euron HighLite-tuotekehitysprojekti, jonka tavoitteena on viedä Eurooppa jälleen johtoasemaan aurinkosähköteknologiassa. Tämä projekti täydentää erinomaisesti yllämainittua Valoen IBC-kennotehdasprojektia. Valoe on mukana projektissa tehtävänään kehittää aurinkokennojen suorituskykyä. Valoe saa n. kahden miljoonan euron kehitysbudjettiinsa n. 1,4 miljoonan euron avustuksen. Projekti käynnistyi katsauskauden päättymisen jälkeen lokakuun 2019 alussa. Valoen liettualaisen tytäryhtiön, UAB Saules Elementu Gamyban osuus samassa projektissa on arviolta  noin 0,8 miljoonaa euroa ja Euroopan unionin avustus arviolta noin 0,6 miljoonaa euroa.Valoen tuotekehitys ja myynti painottuvat aiempaa selvemmin aurinkosähkön uusiin sovellutuksiin. Valoe kehittää joustavia ja keveitä komposiittipaneeleita muun muassa auto- sekä ilmailu- ja avaruusteollisuuden uusiin sovellutuksiin. Aina, kun tällainen uusi sovellutus otetaan käyttöön, Valoelle tarjoutuu myös mahdollisuus päästä tiiviiseen tuotekehitys- ja teollistamisyhteistyöhön asiakkaansa kanssa. Valoen arvion mukaan Valoe voi hyvinkin päästä näissä tilanteissa tarjoamaan suunnittelemiaan automaatiolinjoja ja mahdollisesti komposiittipaneeleitten kokoonpanoa valmistuspartnerina.Kennokehityksen lisäksi on Valoen vakiopaneeleitten rakennetta myös muutettava siten, että kaksipuoleisen IBC-kennon ominaisuudet saadaan tehokkaimmin hyödynnettyä. Valoen Mikkelin paneelitehtaalla on tässä keskeinen rooli. Valoen tavoitteena on lisätä Mikkelin tehtaan kapasiteettia ja muuttaa tehdasta IBC-kennoihin perustuvan Chrystal-aurinkopaneelituoteperheen valmistukseen sopivaksi siten, että Mikkelin tehdas tuottaa paneeleita markkinoille riittävän määrän, että Valoe pääsee hyödyntämään kenttäkokemukset teknologiansa kehittämiseksi ja kilpailukykynsä varmistamiseksi.Valoe panostaa tuotekehitykseen ja yhteistyöhön aurinkosähköteknologian globaalin kärkijoukon kanssa ja on viimeisen kolmen vuoden aikana luonut yhteistyökumppaniverkoston, jonka kanssa se  kehittää tuotteitaan ja teknologiaansa yhtiön kasvustrategian seuraavan vaiheen toteuttamiseksi. Viime tilikaudella Valoe solmi tuotekehitysyhteistyö- ja teknologian siirtosopimuksen ISC Konstanzin kanssa.Muita merkittäviä teknologiapartnereita ovat Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), joka nykyisin on osa TNO:ta sekä Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE). Horizon HighLite projektia tehtäessä Valoe pääsee hyödyntämään, paitsi edellä mainittujen, myös muiden muassa belgialaisen IMEC:in, ranskalaisten CEA:n ja Ines:in, sveitsiläisen CSEM:n sekä useiden maiden alan johtavien yliopistojen tietoja ja kokemusta sekä toimimaan yhdessä eräiden maailman tunnetuimpien materiaalitekniikan yritysten kanssa.    Valoe panostaa myös tuotantolinjakonseptin kehitykseen.  Paneelien automatisoidussa valmistuksessa tarvittavat koneet ja laitteet perustuvat yhtiön omille innovaatioille ja Valoe suunnittelee ne itse. Valoe pyrkii suojaamaan keksintöjään kaikilla oleellisilla maantieteellisillä alueilla.Konsernin tuotekehityskulut katsauskaudella tammi-syyskuu olivat 1,2 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa).Valoe on saanut merkittävää rahoitusta tuotekehitykseensä Business Finlandilta sekä HighLite-projektissa Euroopan unionilta.
INVESTOINNITKatsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 0,6 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat sekä katsauskaudella että vertailukaudella pääosin kehittämismenoihin.
HENKILÖSTÖKonsernin palveluksessa oli syyskuun 2019 lopussa 24 (24) henkilöä, jotka kaikki työskentelivät Suomessa. Katsauskaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 1,0 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa).
OSAKKEET JA OMISTAJATKatsauskauden päättyessä 30.9.2019 Valoen osakepääoma oli 80.000,00 euroa ja osakemäärä 35.220.835 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa oli 30.9.2019 sen omia osakkeita 146.088 kappaletta.Yhtiöllä oli syyskuun 2019 lopussa yhteensä 8 045 osakkeenomistajaa ja osakkeista 4,4 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 30.9.2019 yhteensä 51,4 prosenttia yhtiön osakkeista.Suurimmat omistajat 30.9.2019Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 30.9.2019 yhteensä 8.739.669 osaketta, mikä oli noin 24,8 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Lisäksi hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 232.540 vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaista optio-oikeutta. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 8.703.657 yhtiön osaketta ja 81.620 vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaista optio-oikeutta.Valoen osakkeen kurssi vaihteli tammi-syyskuussa 0,09 euron ja 0,80 euron välillä. Keskikurssi oli 0,19 euroa ja päätöskurssi syyskuun lopussa 0,25 euroa. Valoen osakkeen vaihto oli tammi-syyskuussa 4,5 miljoonaa euroa ja 23,5 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo syyskuun lopussa oli 8,7 miljoonaa euroa.
VOIMASSAOLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSETYhtiössä on voimassa yhtiön 24.5.2019 kokoontuneen varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukainen yhtiön hallitukselle myönnetty valtuutus, jonka nojalla yhtiön hallituksella on oikeus päättää enintään 50.000.000 Yhtiön uuden osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti.  Tämän osavuosikatsauksen päivämäärän mennessä hallitus on päättänyt yhteensä 25.000.000 osakkeen antamisesta tämän osakeantivaltuutuksen nojalla.Yhtiössä on voimassa lisäksi yhtiön 5.9.2019 kokoontuneen ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukainen yhtiön hallitukselle myönnetty valtuutus, jonka nojalla yhtiön hallituksella on oikeus päättää enintään 150.000.000 yhtiön uuden osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti. Tämän osavuosikatsauksen päivämäärän mennessä hallitus on päättänyt yhteensä 123.847.997 osakkeen antamisesta tämän osakeantivaltuutuksen nojalla.
KATSAUSKAUDEN AIKAISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT1.7.2019: VALOE OYJ:LLE NOIN 1,2 MILJOONAN EURON AURINKOVOIMALATILAUS
Valoe Oyj (”Valoe”) sai ForUs Capital Oy:lta (”ForUs Capital”) tilauksen yhteensä noin 1,2 miljoonan euron arvoisten aurinkovoimaloiden toimittamisesta Suomeen. ForUs Capital myy voimaloiden sähkön omille sopimuskumppaneilleen. Voimalat toimitetaan pääosin vuonna 2020, ja niihin toimitettavat paneelit ovat Valoe Chrystal Twin -paneeleita, jotka ovat IBC-kennoilla varustettuja kaksipuoleisia lasi-lasi -paneeleita.
ForUs Capital myy Valoen toimittamien voimaloiden sähkön suurelle kansainväliselle kiinteistöomistajalle sekä SE Mäkinen Logistics Oy:lle. Kaikki kohteet sijaitsevat Suomessa.SE Mäkinen Logistics Oy:n toimitusjohtaja Iiro Mäkinen: ”SE Mäkinen on alallaan edelläkävijä ja haluaa olla myös ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön Suomessa suunniteltua ja valmistettua tulevaisuuden aurinkosähkötekniikkaa.”ForUs Capital Oy:n toimitusjohtaja Eero Oksanen: ”Odotamme kiinnostuneina, kuinka paljon kaksipuoleiset paneelit ja IBC-kennot parantavat voimaloiden suorituskykyä perinteisiin monikidepaneeleihin verrattuna!”8.7.2019: VALOE OYJ:LLE NOIN 0,4 MILJOONAN EURON AURINKOVOIMALATILAUS
Valoe Oyj (”Valoe”) sai ForUs Capital Oy:lta (”ForUs Capital”) tilauksen yhteensä noin 0,4 miljoonan euron arvoisten aurinkovoimaloiden toimittamisesta Osuuskauppa Suur-Savon omistamiin kiinteistöihin Itä-Suomessa. ForUs Capital myy voimaloiden sähkön Osuuskauppa Suur-Savolle. Voimalat toimitetaan pääosin vuoden 2019 aikana.
15.7.2019: VALOE OYJ:N MAKSUTON OSAKEANTI YHTIÖLLE ITSELLEENValoe Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on päättänyt Yhtiön ja Winance Investmentin välisen 19.12.2018 hyväksytyn rahoitusjärjestelyn nojalla yhteensä enintään 10.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että uusien osakkeiden merkintäaika alkoi 15.7.2019 ja päättyy 15.7.2020. Uusia osakkeita voidaan merkitä milloin tahansa merkintäajan kuluessa Yhtiön hallituksen päättämissä erissä kuitenkin siten, että Yhtiön hallussa tai pantattuna kulloinkin olevien omien osakkeiden lukumäärä (kulloinkin merkittävät uudet osakkeet mukaan lukien) ei milloinkaan ylitä yhtä kymmenesosaa kaikista Yhtiön osakkeista osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla.Yhtiö toteuttaa maksuttoman osakeannin itselleen edellä mainitun rahoitusjärjestelyn osittaiseksi toteuttamiseksi rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Uusia osakkeita voidaan käyttää ainoastaan edellä mainitun rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi siten, että Yhtiön hallussa olevia uusia osakkeita annetaan Winance Investmentille sen merkitessä osakkeita sille rahoitusjärjestelyssä annettujen vaihtovelkakirjalainojen ja warranttien nojalla. Siltä osin kuin kaikkia Yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita ei ole tarpeen antaa Winance Investmentille edellä sanotun mukaisesti, Yhtiö mitätöi ne.Uudet osakkeet ovat samaa lajia kuin Yhtiön muut osakkeet ja tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet kuin Yhtiön vanhat osakkeet. Yhtiö on 15.7.2019 merkinnyt yhteensä 2.050.000 kappaletta sille annissa suunnattuja uusia osakkeita (“Merkityt Osakkeet”).Merkittyjen Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä on kaikkiaan 20.589.971 osaketta, joista yhteensä 2.055.553 on yhtiön hallussa. Merkityt Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 22.7.2019 ja Yhtiö hakee uusien osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta heinäkuun 2019 loppuun mennessä.18.7.2019: VALOE OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ VAIHTOVELKAKIRJALAINA 1/2019 LAINAOSUUKSIA VAIHTAMALLAValoe  Oyj:n  (“Yhtiö”)  hallitus  on  tänään  päättänyt  Yhtiön  vaihtovelkakirjalainaan  1/2019 perustuvasta yaihtovelkakirjalainan  osuuksien  vaihtamisella  tapahtuvasta  Yhtiön  uusien  osakkeiden  merkinnästä,  jossa vaihtovelkakirjalainan   haltijat   merkitsivät   Yhtiölle   esitettyjen   vaihtovaatimusten   perusteella   yhteensä 11.565.864    Yhtiön    uutta    osaketta    (“Uudet    Osakkeet”)    vaihtovelkakirjalainaosuuksia    vaihtamalla (“Osakemerkintä”).Vaihtovelkakirjalainan 1/2019 ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 18.1.2019.  Vaihtovelkakirjan mukainen yksi 50.000 euron lainaosuus oikeutti sen vaihtajan merkitsemään yhteensä 333.333 Yhtiön uutta osaketta. Merkintähinta   per   Uusi   Osake   oli   Vaihtovelkakirjalainan   1/2019   ehtojen   mukaisesti   0,15   euroa. Merkintähinta  oli  asetettu  tasolle,  joka  vastaa  Yhtiön  osakkeen  päätöskurssia  16.1.2019  vähennettynä  15 prosentilla.   Merkintähinta   maksettiin   kuittaamalla   sitä   vastaava   osuus   vaihtovelkakirjalainan   1/2019 maksamatonta lainapääomaa vastaan.Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Näin   ollen   Yhtiön   osakepääomaa   ei   korotettu   Osakemerkinnän   yhteydessä.   Uudet   Osakkeet   ovat samanlajisia  kuin  Yhtiön  olemassa  olevat  osakkeet  ja  tuottavat  yhtäläiset  oikeudet  olemassa  olevien osakkeiden kanssa.Yhtiö    hakee    Uusien    Osakkeiden    rekisteröintiä    kaupparekisteriin    viipymättä.    Yhtiö    odottaa,    että Osakemerkinnässä merkityt Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 29.7.2019.Uudet    Osakkeet    lasketaan    liikkeeseen    ja    kirjataan    Euroclear    Finland    Oy:n    ylläpitämään    arvo-osuusjärjestelmään  ensin  Uusia  Osakkeita  vastaavana  väliaikaisena  osakelajina  (Väliaikaiset  Osakkeet).Väliaikaisia   Osakkeita   ei   haeta   kaupankäynnin   kohteeksi   Nasdaq   Helsinki   Oy:ssä   (Helsingin   Pörssi). Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi FI0009006951, kaupankäyntitunnus  VALOE),  kun  Uudet  Osakkeet  on  otettu  kaupankäynnin  kohteeksi.  Uudet  Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa arviolta heinäkuun loppuun  2019  mennessä  ja  Väliaikaisten  Osakkeiden  yhdistäminen  Yhtiön  nykyiseen osakelajiin  tapahtuu siten arviolta heinäkuun loppuun 2019 mennessä.Yhtiö  julkaisee  erikseen  arviolta  19.7.2019  arvopaperimarkkinalain  mukaisen  esitteen  Uusien  Osakkeiden sekä   15.7.2019   tiedotetussa   maksuttomassa   suunnatussa   osakeannissa   Yhtiölle   itselleen   merkittyjen 2.050.000 osakkeen hakemiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä on yhteensä 30.105.835 osaketta, joista 5.553   on   Yhtiön   itsensä   hallussa,   ja   huomioiden   vielä   rekisteröimättömät   Yhtiön   sille   suunnatussa maksuttomassa   osakeannissa   15.7.2019   merkitsemät   osakkeet   Yhtiön   osakkeiden   kokonaismäärä   on 32.155.835 osaketta.Vaihtovelkakirjalainan  1/2019  pääomaa  vaihdettiin  Osakemerkinnässä  Uusiksi  Osakkeiksiyhteensä  1,7 miljoonalla eurolla ja Vaihtovelkakirjalaina 1/2019 pieneni siten 1,7 miljoonaa euroa.  Vaihtovelkakirjalainan 1/2019  perusteella  voidaan  lainaosuuksia  vaihtamalla  merkitä  vielä  enintään  yhteensä  7.747.112  Yhtiön osaketta.19.7.2019: VALOE  OYJ  ON  SOPINUT  GLOBAL  BOD  GROUPIN  KANSSA  LIETTUAN  AURINKOKENNOTEHTAAN  KAUPAN EHTOJEN MUUTTAMISESTA JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Valoe Oyj (“Yhtiö”) tiedotti 19.2.2019 sopineensa ostavansa liettualaiselta Global BOD Group SIA:lta (”BOD”) JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoiminnan.Yhtiö  arvioi  19.2.2019  kaupan  tulevan  voimaan  loppukauppahinnan  suorittamisen  yhteydessä  arviolta toukokuussa  2019.  Yhtiö  on  kuitenkin  toistaiseksi  suorittanut  kauppahinnasta  vain  sen  etumaksun  0,3 miljoonaa  euroa  eikä  kauppa  ole  vielä  tullut  voimaan.  Osana  kaupan  voimaantulon  valmistelua  SoliTekin aurinkokennoliiketoiminta  on  eriytetty  jakautumisella  uuteen  liettualaiseen  yhtiöön  aiemmin  tiedotetun mukaisesti.Yhtiö   ja   BOD   ovat   nyt   sopineet   kauppahinnan   maksua   ja   kaupan   voimaantuloa   koskevien   ehtojen muuttamisesta siten, että maksamatta oleva kauppahinnan loppuosa 3,2 miljoonaa euroa maksetaan Yhtiön 2019  toisella  vuosipuoliskolla  järjestettäväksi  suunnitellulla  osakeannilla  kerättävillä  varoilla  syyskuun loppuun 2019 mennessä. Kauppa tulee voimaan kauppahinnan loppuosan maksamisen yhteydessä. Mikäli  Yhtiö  ei  ole  suorittanut  syyskuun  loppuun  2019  mennessä  koko  maksamatta  olevaa  kauppahintaa, mutta  on  kuitenkin  suorittanut  kauppahinnasta  vähintään  2,8  miljoonaa  euroa  syyskuun  loppuun  2019 mennessä, omistusoikeus jakautumisella syntyneen uuden liettualaisen yhtiön osakkeisiin, jonne SoliTek on siirtänyt nykyiseen aurinkokennoliiketoimintaan kuuluvat omaisuuserät, tietotaidon sekä avainhenkilöstön, siirtyy  Yhtiölle  suoritetun  kauppahinnan  suhteessa  siten,  että  mikäli  kauppahinnasta  on  suoritettu  2,8 miljoonaa euroa, Yhtiölle siirtyy 70 % liettualaisen yhtiön osakkeista. Yhtiöllä on 12 kuukautta aikaa hankkia loput yhtiön osakkeet  itselleen suorittamalla loppukauppahinta  lisättynä 10 % vuosittaisella korolla. Mikäli Yhtiö ei ole suorittanut  kauppahinnasta vähintään 2,8 miljoonaa euroa syyskuun 2019 loppuun mennessä, kauppa peruuntuu ja kennotehtaaseen liittyvät omaisuuserät myydään. Kennotehtaan loppukauppahinnan rahoittamisen lisäksi Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta muun muassa Liettuan uuden   kennotehtaan   rakentamiseen   valmiiksi.   Yhtiö   on   helmikuusta   2019   alkaen   rakentanut   uutta aurinkokennotehdasta yhdistämällä aiemmin Italiasta ostamansa kennotehtaan ja SoliTekin tehtaan yhdeksi uudenaikaiseksi tuotantolaitokseksi, joka alkaa valmistaa kaksipuoleisia ja suuritehoisia IBC-aurinkokennoja.Kennotehtaan    loppukauppahinnan,    muiden    strategisten    investointiensa    ja    käyttöpääomatarpeensa rahoittamiseksi  Yhtiö  on  päättänyt  aloittaa  yleisölle  suunnattavan  vuoden  2019  jälkimmäisen  puoliskon aikana  toteutettavaksi  suunnitellun  osakeannin  valmistelut.  Osakeannissa  on  tavoitteena  kerätä  Yhtiölle uutta pääomaa noin 7,0 miljoonaa euroa.19.7.2019: VALOE OYJ:N 13.615.864 UUDEN OSAKKEEN LISTALLEOTTOON LIITTYVÄ ESITE HYVÄKSYTTYFinanssivalvonta   on   tänään   hyväksynyt   Valoe   Oyj:n   (“Yhtiö”)   yhteensä   13.615.864   uuden   osakkeen   listalleottoon liittyvän arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaisen esitteen (“Esite”). Yhtiön 18.7.2019 julkistamassa tiedotteessa todetusti Esite koskee Yhtiön 15.7.2019 maksuttomassa suunnatussa osakeannissa     sille     itselleen     merkitsemän     yhteensä     2.050.000     uuden     osakkeen     sekä     Yhtiön     vaihtovelkakirjalainan 1/2019 haltijoiden vaihtovelkakirjalainaosuuksien vaihtamisen perusteella 18.7.2019 merkitsemien yhteensä 11.565.864 uuden osakkeen listalleottamista.Yhtiö julkistaa tällä tiedotteella eräitä tietoja Yhtiön taloudellisesta asemasta ja rahoituksen tarpeesta siten kuin niitä on kuvattu Esitteessä.Esitteessä kuvatusti Yhtiön käsityksen mukaan Yhtiöllä ei ole käytettävissään riittävästi käyttöpääomaa sen laajentumiseen  perustuvan  strategian  mukaisen  liiketoiminnan  toteuttamiseen  seuraavan  12  kuukauden  ajaksi   (sisältäen   strategian   mukaiset   investoinnit).   Yhtiön   strategiaan   kuuluvat   laajentuminen   IBC-aurinkokennoteknologiaan,   ko.   teknologian   jatkokehittäminen   sekä   IBC-aurinkokennojen   valmistuksen   aloittaminen ja siihen liittyvien muiden investointien toteuttaminen.Yhtiö  arvioi  liiketoimintansa  kumulatiivisen  kassavirran  seuraavan  12  kuukauden  aikana  olevan  noin  1,5  miljoonaa euroa negatiivinen. Yhtiön erääntynyt ostovelka Esitteen päivämääränä noin 1,6 miljoonaa euroa. Yhtiön muut kuin oman pääoman ehtoiset lyhytaikaiset lainat muille kuin lähipiirille ovat noin 1,0 miljoonaa euroa  ja  muut  lyhytaikaiset  velat  noin  0,9  miljoonaa  euroa.  Yhtiön  investointisuunnitelman  mukaiset  investoinnit tuotekehitykseen, mm. kennoteknologiaan, ovat 6,0 miljoonaa euroa seuraavan 12 kuukauden aikana.Yhtiön  käsityksen  mukaan  Yhtiö  tarvitsee  strategiansa  mukaisen  liiketoiminnan  harjoittamiseen  vähintään  noin 8,0 miljoonan euron lisärahoituksen seuraavan 12 kuukauden ajaksi Esitteen päivämäärästä olemassa olevien noin 3,0 miljoonan euron arvoisten rahoitussitoumusten täysimääräisen hyödyntämisen lisäksi.Yhtiöllä   on   sen   kassavaratilanteen   parantamiseksi   1,5   miljoonan   euron   rahoitussitoumus   Winance   Investmentilta, josta Yhtiö arvioi nostavansa seuraavan 12 kuukauden aikana uutta pääomaa yhteensä noin 1,5 miljoonan euron arvosta. Yhtiöllä   on   lisäksi   käytössään   Business   Finlandin   (ent.   Tekes)   myöntämä   Yhtiön   käynnissä   oleviin   aurinkokennokehityksen  tuotekehityshankkeisiin  liittyvä  tuotekehityslaina,  josta  Yhtiö  uskoo  pystyvänsä  nostamaan  loput  0,8  miljoonaa  euroa  loppuvuodesta  2019.  Yhtiö  on  lisäksi  osana  Euroopan  laajuista  konsortiota  mukana  Euroopan  Unionin  Horisontti  2020  -ohjelmaan  kuuluvassa  tutkimusprojektissa,  josta  Yhtiö arvioi saavansa käyttöönsä noin 0,7 miljoonaa euroa rahoitusta arviolta lokakuussa 2019.Lisäksi Yhtiö on neuvottelut avainosakkaidensa kanssa lisärahoituksesta, josta se arvioi voivansa nostaa 0,5 miljoonaa  euroa  elokuun  2019  loppuun  mennessä.  Yhtiö  uskoo,  että  se  pystyy  neuvottelemaan  olemassa  olevien  yhteensä  5,0  miljoonan  euron  suuruisten  lyhytaikaisten  velkojen  ja  vastuiden  osalta  yhteensä  0,5 miljoonan  euron  arvoisten  vastuiden  maksuajan  pidentämisestä  siten,  että  ko.  velvoitteita  ei  ole  tarpeen  suorittaa seuraavan 12 kuukauden aikana. Strategisten  investointiensa  toteuttamiseksi  ja  käyttöpääomavajauksen  kattamiseksi  Yhtiö  suunnittelee  lisäksi  vuoden  2019  toisen  vuosipuoliskon  aikana  järjestävänsä  osakeannin  tai  keräävänsä  uutta  pääomaa  muulla tavoin tavoitteenaan kerätä yhteensä noin 7,0 miljoonaa euroa uutta pääomaa.Mikäli  Yhtiö  ei  saisi  kerättyä  riittäviä  varoja  investointiensa  toteuttamiseksi,  Yhtiö  joutuisi  luopumaan  voimakkaaseen laajentumiseen tähtäävästä strategiastaan. Yhtiö voisi kuitenkin jatkaa pelkkää perusliiketoimintaansa uuden sukupolven paneeli- ja kennoteknologiaa myyvänä  ja  kehittävänä  yhtiönä  edellyttäen,  että  se  saa  rahoitettua  perustoimintojensa  negatiivisen  kassavirran.   Mikäli   Yhtiö   luopuu   kaikista   investoinneistaan   ja   saa   hyödynnettyä   olemassa   olevat   rahoitussitoumukset  täysimääräisesti,  Yhtiö  arvioi  pystyvänsä  rahoittamaan  perustoimintojen  negatiivisen  kassavirran seuraavan 12 kuukauden ajaksi. Sijoittajia pyydetään tutustumaan Esitteen koko sisältöön ja etenkin sen riskejä koskevaan kuvaukseen.Esite  on  saatavilla  suomenkielisenä  19.7.2019  alkaen  Yhtiön  rekisteröidyn  toimipaikan  vastaanotosta  osoitteesta   Insinöörinkatu   5,   50150   Mikkeli   arkisin   normaalina   toimistoaikana   ja   sähköisenä   Yhtiön   verkkosivustolta internetosoitteesta www.valoe.fi/sijoittajattiedotteet.9.8.2019: VALOE OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄ
 
Valoe Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on päättänyt merkitä yhteensä 3.065.000 uutta osaketta (“Merkityt Osakkeet”) Yhtiön 15.7.2019 päättämässä sille itselleen suunnatussa maksuttomassa osakeannissa.
Osakkeiden merkintä liittyy Yhtiön ja Winancen välisen 19.12.2018 hyväksytyn rahoitusjärjestelyn toteuttamiseen rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Uusia osakkeita voidaan käyttää ainoastaan edellä mainitun rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi siten, että Yhtiön hallussa olevia uusia osakkeita annetaan Winancelle sen merkitessä osakkeita sille rahoitusjärjestelyssä annettujen vaihtovelkakirjalainojen ja warranttien nojalla. Siltä osin kuin kaikkia Yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita ei ole tarpeen antaa Winancelle edellä sanotun mukaisesti, Yhtiö mitätöi ne.Uudet osakkeet ovat samaa lajia kuin Yhtiön muut osakkeet ja tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet kuin Yhtiön vanhat osakkeet.Merkittyjen Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä on kaikkiaan 35.220.835 osaketta, joista yhteensä 3.443.815 osaketta on yhtiön hallussa.Merkityt Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 14.8.2019 ja Yhtiö hakee uusien osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 15.8.2019.15.8.219: VALOELLE 12 MILJOONAN DOLLARIN IBC-KENNOTOIMITUSSOPIMUS               
 
Valoe Oyj (“Yhtiö”) on allekirjoittanut toimitussopimuksen IBC (Interdigitated Back Contact) -kennojen toimittamisesta merkittävälle yhdysvaltalaiselle asiakkaalle. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Osapuolet ovat sopineet, ettei asiakkaan nimeä toistaiseksi julkaista.
Valoen tarkoituksena on valmistaa kaksipuoleiset ja suuritehoiset IBC-kennot Liettuassa olevalla aurinkokennotehtaalla, jonka muunnostyö IBC-kennojen valmistamiseen sopivaksi on käynnissä. Valoe tiedotti 19.2.2019 sopineensa ostavansa liettualaiselta Global BOD Group SIA:lta (”BOD”) JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoiminnan, jonka kauppahinnasta 3,2 miljoonaa euroa on maksamatta. Valoen tarkoituksena on rahoittaa loppukauppahinnan maksu ja tehtaan modernisoinnin vaatimat kustannukset  syyskuussa 2019 toteutettavaksi suunnitellulla yleisölle suunnattavalla osakeannilla, jonka valmisteluiden aloittamisesta se tiedotti 19.7.2019.Edellyttäen, että Valoen tiedottama osakeanti onnistuu, nyt tehdyn toimitussopimuksen arvioidaan kääntävän Liettuan tehtaan kassavirran positiiviseksi jo tehtaan ensimmäisen toimintavuoden 2020 aikana.Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen tällaisissa sopimuksissa esiintyvien tavanomaisten syiden  lisäksi, jollei kaksissa perättäisissä, neljännesvuosittain käytävissä hintaneuvotteluissa päästä sopimukseen, tai jollei Valoe pysty täyttämään yhteisesti sovittuja laatu- tai toimitustavoitteita.  Nyt tehdyn sopimuksen mukaisesti Valoen on tarkoitus toimittaa asiakkaalleen IBC-kennoja Liettuan tehtaaltaan alkuvuodesta 2020 alkaen. Sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti, jonka jälkeen osapuolet sopivat mahdollisesta jatkosta. Toimitussopimuksessa kennojen hinta perustuu markkinahintoihin, ja osapuolet ovat sopineet aloitushintatasosta. Hintaa tarkastetaan ylös- tai alaspäin kolmen kuukauden välein riippuen IBC-kennojen maailman markkinahinnan kehityksestä.Valoe arvioi sopimuksen voivan johtaa pitkäaikaiseen ja laajenevaan yhteistyöhön asiakassuhteen  syventyessä.Iikka Savisalo, Valoen toimitusjohtaja: ”Tämä ensimmäinen IBC-kennojen toimitussopimus on Valoelle  tärkeä. Merkittävä ja hyvin alaa tunteva asiakas valitsi Valoen yhteistyökumppanikseen jo ennen kuin Valoen Liettuan kennotehdas on  valmistunut tai edes siirtynyt Valoen omistukseen. Tämä osoittaa asiakkaan luottavan Valoen kykyihin ja sen, että  IBC-kennoilla on maailman kennomarkkinoilla kysyntää. Nyt on erityisen tärkeää saada Liettuan tehtaan muutostyöt suunnitellusti päätökseen ja päästä vakuuttamaan uudet kumppanimme Valoen osaamisesta ja yhteistyökyvyistä”. 15.8.2019: VALOE OYJ:N OSAKEANNIN VALMISTELUT ETENEVÄT: HALLITUS HAKEE YLIMÄÄRÄISELTÄ YHTIÖKOKOUKSELTA VALTUUTUSTA MUUN MUASSA YLEISÖLLE SUUNNATTAVAN OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISEKSI Valoe Oyj:n (”Valoe”) hallitus hakee ylimääräiseltä yhtiökokoukselta osakeantivaltuutusta muun muassa yleisölle suunnattavan osakeannin järjestämiseksi, jonka valmisteluiden aloittamisesta se tiedotti 19.7.2019. Yleisölle suunnattavan osakeannin tavoitteena on kerätä Valoelle uutta pääomaa yhteensä noin seitsemän miljoonaa euroa yhtiön strategian mukaisesti laajentuvan toiminnan rahoittamiseksi. Lisäksi Yhtiö suunnittelee  tarjoavansa olemassa oleville velkojilleen mahdollisuutta vaihtaa saamisiaan osakkeiksi noin kolmen miljoonan euron arvosta.Annin järjestämisen edellytyksenä on, että Valoen 5.9.2019 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhtiökokouskutsun ehdotuksen mukaisesti ja että Valoe laatii ja Finanssivalvonta hyväksyy osakeantia koskevan arvopaperiliitteen. Anti on tarkoitus toteuttaa syyskuussa 2019.Osakeannilla on tarkoitus muun muassa rahoittaa Valoen 19.2.2019 tiedottaman Liettuan aurinkokennotehtaan kaupan maksamatta oleva kauppahinta ja kennotehtaan modernisoinnin kustannukset. Näin IBC-kennojen tuotanto käynnistyisi Liettuan tehtaalla vuoden 2020 alussa. Lisäksi osakeannilla kerättäviä varoja on tarkoitus käyttää Mikkelin tehtaan modernisointiin ja tuotantokapasiteetin lisäämiseen sekä Valoen käyttöpääomavajauksen korjaamiseen ja yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseen.Valoe on aiemmin tänään, 15.8.2019, tiedottanut solmineensa IBC-kennojen toimitussopimuksen merkittävän yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.Valoen hallitus korostaa, että osakeannin onnistuminen on välttämätön edellytys edellä mainitun sopimuksen mukaisten toimitusten aloittamiselle ja samalla Valoen strategian toteutumiselle.  15.8.2019: KUTSU VALOE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEENValoe Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 5.9.2019 klo 11.30 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:1. Kokouksen avaaminen2. Kokouksen järjestäytyminen3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen4. Kokouksen laillisuuden toteaminen5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisestaHallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 150.000.000 osaketta. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus ei kumoaisi aiempia osakeantivaltuutuksia. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2020 asti.7. Kokouksen päättäminen5.9.2019: VALOEN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET16.9.2019: VALOE  OYJ  ON  SOPINUT  GLOBAL  BOD  GROUPIN  KANSSA  LIETTUAN  AURINKOKENNOTEHTAAN  KAUPPPAHINNAN LOPPUOSAN MAKSUAJAN PIDENTÄMISESTÄValoe Oyj (“Yhtiö”) tiedotti 19.2.2019 sopineensa ostavansa liettualaiselta Global BOD Group SIA:lta (”BOD”) JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoiminnan. Yhtiö  arvioi  19.2.2019  kaupan  tulevan  voimaan  loppukauppahinnan  suorittamisen  yhteydessä  arviolta toukokuussa  2019.  Yhtiö tiedotti 19.7.2019 sopineensa BOD:n kanssa kauppahinnan   maksua   ja   kaupan   voimaantuloa   koskevien   ehtojen muuttamisesta siten, että maksamatta oleva kauppahinnan loppuosa 3,2 miljoonaa euroa maksetaan syyskuun loppuun 2019 mennessä.Yhtiö ja BOD ovat nyt jatkaneet kauppahinnan loppuosan maksuaikaa ja sopineet, että maksamatta oleva kauppahinnan loppuosa 3,2 miljoonaa euroa maksetaan toisella  vuosipuoliskolla  järjestettäväksi  suunnitellulla  osakeannilla  kerättävillä  varoilla  18.10.2019 mennessä.Muilta osin yhtiön aiemmin tiedottamat kaupan ehdot koskien myös kauppahinnasta vähintään maksettavaksi sovittua 2,8 miljoonan euron osuutta säilyvät ennallaan.24.9.2019:  VALOE OYJ:N MAKSUTON OSAKEANTI YHTIÖLLE ITSELLEENValoe Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille myöntämän valtuutuksen nojalla enintään 25.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että että uusien osakkeiden merkintäaika alkaa heti ja päättyy 24.9.2020.  Uusia osakkeita voidaan merkitä milloin tahansa merkintäajan kuluessa Yhtiön hallituksen päättämissä erissä kuitenkin siten, että Yhtiön hallussa tai pantattuna kulloinkin olevien omien osakkeiden lukumäärä (kulloinkin merkittävät uudet osakkeet mukaan lukien) ei milloinkaan ylitä yhtä kymmenesosaa kaikista Yhtiön osakkeista osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla.Yhtiö toteuttaa maksuttoman osakeannin itselleen Yhtiön rahoitusjärjestelyjen osittaiseksi toteuttamiseksi ja Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, ja näin ollen Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy. Yhtiö merkitsi osakeannissa Yhtiölle itselleen 24.9.2019 yhteensä 3.700.000 uutta osaketta.Uudet osakkeet ovat samaa lajia kuin Yhtiön muut osakkeet ja tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet kuin Yhtiön vanhat osakkeet.Merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 30.9.2019 ja Yhtiö hakee uusien osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 1.10.2019.Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä on kaikkiaan 38.920.835 osaketta.24.9.2019:  VALOE OYJ:N 111.111.111 UUDEN OSAKKEEN OSAKEANTIA SEKÄ 3.700.000 UUDEN OSAKKEEN LISTALLEOTTOA KOSKEVA ESITE HYVÄKSYTTYTIETOJA YHTIÖN KÄYTTÖPÄÄOMATILANTEESTA JA MARKKINAOHJEISTUS TULEVAISUUDENNÄKYMISTÄ VUODELLE 2020Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Valoe Oyj:n (“Yhtiö”) 111.111.111 uuden osakkeen tarjoamiseen ja listalleottoon sekä yhteensä 3.700.000 uuden osakkeen listalleottoon liittyvän arvopaperimarkkinalain ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 (“Esiteasetus”) mukaisen esitteen (“Esite”). Esite on laadittu yksinkertaistettuna esitteenä Esiteasetuksen 14 artiklan mukaisesti.Yhtiö julkistaa tällä tiedotteella eräitä tietoja Yhtiön taloudellisesta asemasta ja rahoituksen tarpeesta sekä tulevaisuudennäkymiä vuodelle 2020 koskevasta ohjeistuksesta siten kuin niitä on kuvattu Esitteessä.Yhtiön käyttöpääomatilanneEsitteessä kuvatusti Yhtiöllä ei ole sen hallituksen käsityksen mukaan käytettävissään riittävästi käyttöpääomaa sen liiketoiminnan toteuttamiseen seuraavan 12 kuukauden ajaksi.  Yhtiön olemassa oleva rahoitus riittää sen strategian mukaisen IBC-kennojen kehittämiseen ja valmistukseen laajentuvan liiketoiminnan toteuttamiseen 18.10.2019 saakka, jolloin Liettuan aurinkokennoliiketoiminnan kaupan loppukauppahinta erääntyy, ja Yhtiön perusliiketoiminnan eli paneeli- ja kennoteknologian myynnin harjoittamiseen noin kahdeksan kuukauden ajaksi.Yhtiön käsityksen mukaan se tarvitsee strategiansa mukaisen liiketoiminnan harjoittamiseen Yhtiön kassavarojen ja olemassa olevien rahoitussitoumusten, yhteensä noin 3,25 miljoonaa euroa (sisältäen 0,3 miljoonan euron arvosta Osakeannin kuittaamalla maksettavia merkintäsitoumuksia), täysimääräisen hyödyntämisen lisäksi vähintään noin 5,8 miljoonan euron lisärahoituksen seuraavan 12 kuukauden ajaksi. Yhtiön käsityksen mukaan se tarvitsee perusliiketoimintansa harjoittamiseen Yhtiön kassavarojen ja olemassa olevien yhteensä 3,25 miljoonan euron määräisten rahoitussitoumusten täysimääräisen hyödyntämisen lisäksi vähintään noin 1,3 miljoonan euron lisärahoituksen seuraavan 12 kuukauden ajaksi.Yhtiöllä on erääntyneitä ostovelkoja Esitteen päivämääränä 24.9.2019 yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa ja muita lyhytaikaisia velkoja 0,7 miljoonaa euroa, sisältäen 0,09 miljoonaa euroa verovelkaa. Yhtiöllä on seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyviä lähipiirin ulkopuolisia lainoja, jotka eivät ole oman pääoman ehtoisia lainoja, yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa. Yhtiön investointisuunnitelman mukaiset investoinnit tuotekehitykseen, mm. kennoteknologiaan, ovat 6,0 miljoonaa euroa seuraavan 12 kuukauden aikana.Yhtiöllä on sen kassavaratilanteen parantamiseksi Winance Investment LLC:lta tällä hetkellä enintään 1,00 miljoonan euron suuruinen rahoitussitoumus, jonka Yhtiö arvioi nostavansa kokonaan seuraavan 12 kuukauden aikana.Yhtiöllä on lisäksi käytössään Business Finlandin(ent. Tekes) myöntämä Yhtiön käynnissä oleviin aurinkokennokehityksen tuotekehityshankkeisiin liittyvä tuotekehityslaina, josta Yhtiö uskoo pystyvänsä nostamaan loput 0,8 miljoonaa euroa loppuvuodesta 2019. Valoe on myös osana Euroopan laajuista konsortiota mukana Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvassa tutkimusprojektissa, josta Yhtiö arvioi saavansa käyttöönsä yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa seuraavan 12 kuukauden aikana siten, että noin 0,6 miljoonaa euroa Yhtiö saa projektin alkaessa lokakuussa 2019 ja 0,3 miljoonaa euroa maaliskuussa 2020.Lisäksi Yhtiöllä on Esitteen päivämääränä käytössään 0,2 miljoonan euron kassavarat.Mikäli Yhtiö pystyy hankkimaan laajentuvan liiketoimintansa edellyttämän lisärahoituksen ja pystyy toteuttamaan laajentumiseen perustuvan strategian mukaista liiketoimintaa, Yhtiön 15.8.2019 tiedottaman IBC-kennojen toimitussopimuksen odotetaan parantavan Yhtiön liiketoiminnan kassavirtaa merkittävästi seuraavan 12 kuukauden aikana, mikä huomioiden Yhtiö arvioi liiketoimintansa kumulatiivisen kassavirran seuraavan 12 kuukauden aikana olevan noin 0,2 miljoonaa euroa positiivinen.Käyttöpääomavajauksen kattamiseksi ja Strategisten investointiensa toteuttamiseksi Yhtiön hallitus on päättänyt 24.9.2019 enintään 111.111.111 uuden osakkeen yleisölle suunnatun osakeannin (“Osakeanti“) järjestämisestä. Yhtiön tavoitteena on kerätä Osakeannissa bruttona 7,0 miljoonaa euroa uutta pääomaa ja lisäksi Yhtiö tavoittelee, että Osakeannissa merkittäisiin velkoja kuittaamalla osakkeita yhteensä 3,0 miljoonan euron arvosta. Yhtiöllä on yhteensä 0,3 miljoonan euron merkintäsitoumukset Osakeannissa tehtävistä merkinnöistä. Merkintäsitoumukset koskevat merkintöjä, jotka maksetaan kuittaamalla merkintähinta merkitsijällä Yhtiöltä olevaa saatavaa vastaan. Yhtiö on julkistanut tänään erikseen Osakeantia koskevan tiedotteen.Yhtiön strategian kannalta keskeisen  Liettuan aurinkokennoliiketoiminnan kaupan loppuun saattamiseen ja tuotannon aloittamisen edellyttämien investointien toteuttamiseen Yhtiö tarvitsee yhteensä noin 4,0 miljoonaa euroa 18.10.2019 mennessä seuraavasti: 2,8 miljoonaa aurinkokennoliiketoiminnan kauppahinnan osittaiseksi suorittamiseksi 19.7.2019 ja 16.9.2019 tiedotetun mukaisesti sekä 1,2 miljoonaa euroa kennotehtaan muutostöiden toteuttamiseen. Näin ollen Yhtiö tarvitsee strategian mukaiseen laajentumiseen liittyvien investointien toteuttamiseksi osakeannissa tai muutoin lisärahoitusta 18.10.2019 mennessä vähintään 4,0 miljoonaa euroa nettona.Mikäli se ei saisi kerättyä mainittua lisärahoitusta 18.10.2019 mennessä, Valoe pyrkisi ensisijaisesti neuvottelemaan Liettuan aurinkokennoliiketoiminnan kauppahinnan maksuehtojen muuttamisesta. Mikäli Yhtiö onnistuisi maksuehtojen muuttamista koskevissa neuvotteluissa, Yhtiö pystyisi toteuttamaan laajentumiseen tähtäävää liiketoimintaansa. Mikäli Yhtiö ei onnistuisi neuvottelemaan kauppahinnan maksuehtojen muutoksesta, Valoe joutuisi luopumaan voimakkaaseen laajentumiseen tähtäävästä strategiastaan, myymään laajentuvaan liiketoimintaan liittyvät omaisuuserät ja jatkamaan pelkkää sen perusliiketoimintaa uuden sukupolven paneeli- ja kennoteknologiaa myyvänä yhtiönä edellyttäen, että Yhtiö saa hankittua perusliiketoimintansa edellyttämän lisärahoituksen.Mikäli Yhtiö joutuisi luopumaan strategisista investoinneistaan eikä onnistuisi hankkimaan perusliiketoimintaansa varten tarvittavaa vähintään 1,3 miljoonan euron lisärahoitusta, mutta edellä kuvatut olemassa oleviin rahoitussitoumuksiin perustuvat järjestelyt toteutuvat suunnitellusti seuraavan 12 kuukauden kuluessa, Valoe arvioi sen käyttöpääoman riittävän noin kahdeksan kuukauden ajaksi ja mahdollistavan Valoen liiketoiminnan jatkumisen pelkän perusliiketoiminnan laajuudessa tämän ajan.Tulevaisuudennäkymät vuodelle 2020Esitteessä kuvatusti Valoe arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2020 moninkertaiseksi tilikauden 2018 1,3 miljoonan euron liikevaihtoon verrattuna. Yhtiö arvioi liiketoiminnan kassavirran kääntyvän positiiviseksi vuoden  2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.Tulevaisuudennäkymien toteutuminen edellyttää, että Yhtiö onnistuu keräämään Osakeannissa riittävän rahoituksen Liettuan kennotehdasinvestoinnin toteuttamiseksi ja että Yhtiön solmimat, Esitteessä tarkemmin kuvatut IBC-teknologian toimittamiseen liittyvät sopimukset toteutuvat ja saavuttavat niille asetetun kannattavuuden.Sijoittajia pyydetään tutustumaan Esitteen koko sisältöön ja etenkin sen riskejä koskevaan kuvaukseen.Esite on saatavilla suomenkielisenä 24.9.2019 alkaen Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan vastaanotosta osoitteesta Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli, arkisin normaalina toimistoaikana ja sähköisenä Yhtiön verkkosivustolta osoitteessa: www.valoe.fi/Osakeanti2019.24.9.2019: VALOE OYJ:N OSAKEANTI YLEISÖLLEValoe Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 5.9.2019 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista (“Osakeanti”), jossa Yhtiö tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi yhteensä 111.111.111 uutta osaketta (“Uudet Osakkeet”). Yhtiön hallitus on hyväksynyt Osakeannin ehdot, jotka ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.Uusien Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahana tai kuittaamalla merkintähinta merkitsijällä Yhtiöltä merkintähetkellä olevia Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan riidattomia saatavia vastaan.Merkintähinta per Uusi Osake on 0,09 euroa.  Merkintähinta on määritelty siten, että se on Yhtiön hallituksen arvion mukaan riittävän houkutteleva, jotta mahdollisimman moni olisi halukas merkitsemään Uusia Osakkeita, mikä vahvistaisi Yhtiön taloudellista tilannetta ja olisi täten kaikkien osakkeenomistajien intressissä.Merkinnän vähimmäismäärä on 9.000 Uutta Osaketta.Osakkeiden merkintäaika alkaa 27.9.2019 klo 9:00 Suomen aikaa ja päättyy 11.10.2019 klo 16:00 Suomen aikaa. Yhtiö tiedottaa Osakeannin lopullisesta tuloksesta merkintäajan päättymisen jälkeen Yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnät, arviolta 14.10.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä).Osakeannin tarkoituksena on Yhtiön käyttöpääomavajauksen kattaminen, Yhtiön strategisten investointien rahoittaminen ja Yhtiön taloudellisten toimintaedellytysten parantaminen. Yhtiön tavoitteena on kerätä Osakeannissa yhteensä noin 7,0 miljoonaa euroa uutta pääomaa (bruttona). Lisäksi tavoitteena on, että velkoja kuittaamalla merkittäisiin Uusia Osakkeita noin 3,0 miljoonalla eurolla.Uudet Osakkeet tarjotaan Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteet merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ovat Yhtiön käyttöpääomavajauksen kattaminen, Yhtiön strategisten investointien rahoittaminen ja Yhtiön taloudellisten toimintaedellytysten parantaminen. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.Yhtiö hakee Uusien Osakkeiden rekisteröimistä kaupparekisteriin niin pian kuin käytännössä on mahdollista Yhtiön hallituksen hyväksyttyä Uusien Osakkeiden merkinnät. Yhtiö odottaa, että Osakeannissa hyväksytysti merkityt Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 18.10.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä). Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 21.10.2019 yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa (ellei merkintäaikaa pidennetä).
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT11.10.2019: VALOE OYJ:N OSAKEANNIN MERKINTÄAIKAA JATKETAAN ENINTÄÄN VIIKOLLAValoe Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus päätti 24.9.2019 suunnatusta osakeannista (“Osakeanti”), jossa Yhtiö tarjoaa yksityishenkilöidenja yhteisöjen merkittäväksi yhteensä enintään 111.111.111 uutta osaketta (“Uudet Osakkeet”).Yhtiön hallitus on tänään päättänyt osakkeiden merkintäajan jatkamisesta siten, että merkintäaika päättyy viimeistään 18.10.2019 klo 16:00 Suomen aikaa. Osakeannin ehtojen mukaisesti Yhtiö voi keskeyttää merkintäajan aikaisemminkin.Yhtiö tiedottaa Osakeannin lopullisesta tuloksesta merkintäajan päättymisen jälkeen Yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnät, arviolta 21.10.2019.Yhtiö hakee Uusien Osakkeiden rekisteröimistä kaupparekisteriin niin pian kuin käytännössä on mahdollista Yhtiön hallituksen hyväksyttyä Uusien Osakkeiden merkinnät. Yhtiö odottaa, että Osakeannissa hyväksytysti merkityt Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 25.10.2019. Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 28.10.2019 yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.Muilta osin Osakeannin ehdot pysyvät voimassa 24.9.2019 tiedotetun mukaisina.21.10.2019:  VALOE OYJ:N OSAKEANNIN LOPPUTULOS – OSAKEANNISSA MERKITTIIN OSAKKEITA YHTEENSÄ NOIN 7,15 MILJOONALLA EUROLLAValoe Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus päätti 24.9.2019 suunnatusta osakeannista (“Osakeanti”), jossa Yhtiö tarjosi yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi yhteensä enintään 111.111.111 uutta osaketta (“Uudet Osakkeet”).Yhtiön hallitus on tänään päättänyt Osakeannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä. Osakeannissa merkittiin hyväksytysti yhteensä 79.403.553 Uutta Osaketta.Osakeannin ehtojen mukaisesti Uusien Osakkeiden merkintähinta voitiin maksaa rahana tai kuittaamalla merkintähinta Merkitsijällä Yhtiöltä merkintähetkellä olevia Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan riidattomia saatavia vastaan. Osakeannissa merkityistä Uusista Osakkeista yhteensä 38.337.744 Uuden Osakkeen merkintähinta maksettiin rahana ja yhteensä 41.065.809 Uuden Osakkeen merkintähinta maksettiin kuittaamalla.Näin ollen Yhtiö keräsi Osakeannilla noin 3,45 miljoonaa euroa uutta rahaa ennen palkkioita ja kuluja ja Yhtiön velkaisuus väheni yhteensä noin 3,70 miljoonalla eurolla. Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiö odottaa, että Osakeannissa hyväksytysti merkityt Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 25.10.2019. Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 28.10.2019 yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.Osakeannissa merkittyjen Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä on yhteensä 118.324.388 osaketta, joista 3.846.088 osaketta on Yhtiön itsensä hallussa.21.10.2019:  VALOE  OYJ  ON  SOPINUT  GLOBAL  BOD  GROUPIN  KANSSA  LIETTUAN  AURINKOKENNOTEHTAAN KAUPPAHINNAN LOPPUOSAN MAKSUN JA OMISTUKSEN SIIRTYMISEN EHDOISTAValoe Oyj (“Yhtiö”) tiedotti 19.2.2019 sopineensa ostavansa liettualaiselta Global BOD Group SIA:lta (”BOD”) JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoiminnan. Valoe tiedotti 16.9.2019 sopineensa kauppahinnan loppuosan, 3,2 miljoonan euron, maksuajan jatkamisesta 18.10.2019 asti.Yhtiö ja BOD ovat tänään sopineet Liettuan aurinkokennotehtaan kauppahinnan loppuosan maksun ja omistuksen siirtymisen ehdoista seuraavasti: ostettavan, aiemmin tiedotetusti jakautumisen tuloksena syntyneen, Solitek R&D:n aurinkokennoliiketoiminnan kiinteän ja immateriaalisen omaisuuden kuten kennotehtaan omistavan liettualaisen yhtiön osakkeet siirtyvät Valoen omistukseen kun Valoe maksaa 28.10.2019 mennessä BOD:lle kauppahinnasta n. 1,6 miljoonaa euroa sekä maksaa kaikki ostovelkansa, noin 0,4 miljoonaa euroa,  BOD:lle ja sen lähipiiriyhtiöille. Kauppa tulee voimaan ja omistus kaupan kohteena olevan yhtiön (joka omistaa mm. kennotehtaan) osakkeisiin siirtyy Valoelle sen suoritettua nämä maksut.Lisäksi Valoe maksaa BOD:lle kauppahinnasta 0,5 miljoonaa euroa vaihtovelkakirjalla, jonka Yhtiö antaa BOD:lle 4.11.2019 mennessä. Vaihtovelkakirjalainan vuosikorko on 8 % ja eräpäivä 31.1.2020. Valoe maksaa jäljelle jäävän kauppahinnan osuuden, 1,1 miljoonaa euroa, 30.11.2019 mennessä ja vaihtovelkakirja vaihdetaan automaattisesti Valoen osakkeiksi 0,09 euron osakekohtaisella merkintähinnalla 1.12.2019. Mikäli Valoe ei pystyisi maksamaan jäljellä olevaa 1,1 miljoonan euron kauppahintaa 30.11.2019 mennessä, Valoen tulee BOD:n niin halutessa maksaa vaihtovelkakirjalainaa takaisin nimellisarvoisena vastaava määrä, joka jää puuttumaan sovitusta 1,1 miljoonasta eurosta. Valoen tulee maksaa tämä summa ja jäljellä oleva kauppahinta viimeistään 31.1.2020. Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo: “Valoe kiittää BOD:ta sen joustavuudesta. Erityisen tärkeänä pidämme BOD:n sijoitusta, joka lujittaa BOD:n ja Valoen jo entuudestaan hyviä suhteita ja yhteistyötä.  Me Valoessa keskitymme nyt IBC-kennoteknologiasiirron loppuun viemiseen ja Vilnan tehtaan valmiiksi saattamiseen. Työskentelemme varmistaaksemme, että asiakastoimitukset voidaan aloittaa suunnitellusti.”28.10.2019: LIETTUAN  AURINKOKENNOTEHTAAN OMISTUS SIIRTYI VALOE OYJ:LLEValoe Oyj (“Yhtiö”) tiedotti 19.2.2019 sopineensa ostavansa liettualaiselta Global BOD Group SIA:lta (”BOD”) JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoiminnan. 21.10.2019 Valoe tiedotti sopineensa BOD:n kanssa Liettuan aurinkokennoliiketoiminnan kauppahinnan loppuosan maksusta ja omistuksen siirtymisen ehdoista.SoliTekin siirrettyä aurinkokennoliiketoimintansa, mukaan lukien kennotehtaansa, uuteen yhtiöön ja Valoen suoritettua sovitut maksut BOD:lle aurinkokennoliiketoimintakauppa tuli voimaan ja omistus kaupan kohteena olevan, mm. aurinkokennotehtaan omistavan yhtiön osakkeisiin siirtyi tänään Valoelle.21.10.2019 tiedotetun mukaisesti Valoe maksaa BOD:lle kauppahinnasta vielä 0,5 miljoonaa euroa vaihtovelkakirjalla, jonka Yhtiö antaa BOD:lle 4.11.2019 mennessä, ja lisäksi Valoe maksaa jäljelle jäävän kauppahinnan osuuden, 1,1 miljoonaa euroa, 30.11.2019 mennessä. Valoe rakentaa Vilnassa, Liettuassa uutta IBC-aurinkokennotehdasta  yhdistämällä Vilnassa olevaan, nyt Valoen omistukseen siirtyneeseen  kennolinjaan viime vuonna Italiasta ostetun kennolinjan laitteistot. Asennustöitä on jo tehty kuukausien ajan ja omistusoikeuden siirtyminen mahdollistaa  viimeisen asennusvaiheen aloittamisen. Jäljellä oleviin töihin ja kennojen testaukseen arvioidaan kuluvan noin kolme kuukautta. IBC-kennojen tuotannon arvioidaan alkavan suunnitellusti alkuvuodesta 2020. 5.11.2019:  VALOE LASKEE LIIKKEELLE 0,5 MILJOONAN EURON VAIHTOVELKAKIRJALAINAN OSANA AURINKOKENNOTEHTAAN KAUPPAHINNAN MAKSUAValoe Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on päättänyt laskea liikkeelle 0,5 miljoonan euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan ja tarjota sitä Global BOD Group SIA:lle (”BOD”) osana Yhtiön ja BOD:n välisen JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoimintakaupan kauppahinnan maksua 21.10.2019 sovitun ja tiedotetun mukaisesti.Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa enintään 5.555.555 yhtiön uuteen osakkeeseen. Yhden uuden osakkeen merkintähinta on 0,09 euroa. Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen BOD:lle.Laina-aika alkaa vaihtovelkakirjalainan maksamisesta yhtiölle ja päättyy 31.1.2020, jolloin vaihtovelkakirjalaina erääntyy lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi. Vaihtovelkakirjalainan vaihtoaika osakkeiksi alkaa 1.12.2019 ja päättyy 31.1.2020.Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Erityiset oikeudet annetaan lainaosuuksien muodossa Yhtiön ja BOD:n välisen aurinkokennoliiketoimintakauppaa koskevan kauppahinnan osittaiseksi maksamiseksi Yhtiön kannalta edullisella tavalla, joten erityisten oikeuksien antamiselle on siten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji.
Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä 1.
5.11.2019: VALOE LASKEE LIIKKEELLE 3,5 MILJOONAN EURON VAIHTOVELKAKIRJALAINANValoe Oyj (”Yhtiö”) keräsi 18.10.2019 päättyneessä osakeannissa 3,45 miljoonaa euroa käteisvaroja. Annin käteisosuuden tavoitteeksi oli asetettu 7 miljoonaa euroa. Kerätyt käteisvarat paransivat Valoen taloudellista asemaa ja mahdollistivat 28.10.2019 tiedotetun Liettuan IBC-kennotehtaan omistuksen siirtymisen Valoelle ja Yhtiön strategian keskeytymättömän jatkamisen. Valoe tarvitsee kuitenkin lisärahoitusta mm. SoliTekin aurinkokennoliiketoimintakaupan jäljellä olevan kauppahinnan maksamiseen ja IBC-kennoteknologiainvestoinnin loppuun saattamiseen.Valoen hallitus on  päättänyt laskea liikkeelle enintään 3,5 miljoonan euron suuruisen pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa enintään 38.888.888 yhtiön uuteen osakkeeseen. Yhden uuden osakkeen merkintähinta on 0,09 euroa. Vaihtovelkakirjalainalla on tarkoitus kerätä lisärahoitusta Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen.Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen erikseen hyväksymille tahoille.Vaihtovelkakirjalainan vähimmäismerkintä on satatuhatta (100.000) euroa, joka voidaan vaihtaa 1.111.111 yhtiön uuteen osakkeeseen. Vaihtovelkakirjalainaa voi merkitä myös Yhtiöltä vaihtovelkakirjalainan merkintäaikana olevaa riidatonta vähintään 100.000 euron lainasaatavaa vastaan muuttamalla lainan pääoma- ja/tai korkosaatava tämän vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaiseksi vaihtovelkakirjalainaksi.Laina-aika alkaa vaihtovelkakirjalainan maksamisesta yhtiölle ja päättyy 15.4.2022, jolloin vaihtovelkakirjalaina erääntyy lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi. Vaihtovelkakirjalainan vaihtoaika osakkeiksi alkaa 1.3.2020 ja päättyy 15.4.2022.Vaihtovelkakirjalainan merkintäaika päättyy 18.12.2019 klo 18:00. Yhtiön hallituksella on oikeus hyväksyä merkintöjä milloin tahansa merkintäaikana. Mikäli vaihtovelkakirjalaina tulee ylimerkityksi, merkintöjen allokoinnista merkitsijöiden kesken päättää yhtiön hallitus. Yhtiön hallituksella on milloin tahansa oikeus keskeyttää vaihtovelkakirjalainan merkintäaika. Hallitus voi myös päättää merkintäajan pidentämisestä.Vaihtovelkakirjalaina tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Erityiset oikeudet annetaan lainaosuuksien muodossa Yhtiön käyttöpääomavajauksen kattamiseksi, investointien rahoittamiseksi sekä pääomarakenteen vahvistamiseksi tarvittavan rahoituksen saamiseksi rahoituksen koko huomioon ottaen kustannustehokkaalla tavalla ja näin ollen erityisten oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji.
Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä 1.

RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄTVastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Valoen hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla.Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan, ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle.Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Valoella ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.Yhtiön rahoitusasema ja käyttöpääomatilanne tulevat käytettävissä olevien ennusteiden valossa olemaan vuonna 2019 edelleen tiukkoja. Yhtiö tulee tarvitsemaan lisärahoitusta mm. SoliTekin aurinkokennoliiketoimintakaupan jäljellä olevan kauppahinnan maksamiseen ja IBC-kennoteknologiainvestoinnin loppuun saattamiseksi. Yhtiö neuvottee lisärahoituksesta useiden eri tahojen kanssa, mutta rahoituksen järjestymisestä ei ole varmuutta.Valoe on 15.8.2019 tiedottanut solmineensa IBC-kennojen toimitussopimuksen merkittävän yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Sopimuksen toteutumiseen liittyy riskejä. Valoen hallitus korostaa, että vaikka lokakuussa 2019 päättyneessä osakeannissa saatiin kerättyä riittävä rahoitus annin tärkeimpien tavoitteitten saavuttamiseksi, Valoe tarvitsee edelleen noin neljän miljoonan euron lisärahoituksen, että edellä mainitun sopimuksen mukaisten toimitusten aloittamisesta olisi varmuutta.    Valoen tavoitteena on saavuttaa vahva asema teknologiatoimittajana sellaisille aurinkopaneelien valmistajille, jotka valmistavat paikallisesti eri markkina-alueilla Valoen automaatio-osaamista ja lasertekniikkaa hyväksi käyttäen Valoen teknologiaan perustuvia, korkealaatuisia aurinkosähköpaneeleita. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen liittyy kuitenkin riskejä. Vaikka yhtiön strategia ja tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin, riskit ovat merkittävät, eikä ole varmuutta saavuttaako Valoe asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain. Valoen tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jatkossa merkittävästi riippuvaisia yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema globaaleilla aurinkosähköpaneelien markkinoilla sekä yhtiön rahoituksesta.Valoe on tiedottanut 24.3.2017, että sen aasialainen asiakas käy neuvotteluja noin 26,5 miljoonan euron tehdaskaupan rahoituksen järjestämisestä. Vaikka paikallisia rahoitusneuvotteluja edelleen käydään, niin Valoe arvioi riskin siitä, että asiakas ei saa rahoitusratkaisua neuvoteltua olevan merkittävä, kun aikataulu koko ajan pitkittyy. Näin ollen kaupan toteutumistodennäköisyys Valoen arvion mukaan on vähentynyt ja vähenee, kun asiakkaan rahoitusneuvottelujen aikataulu pitkittyy. Valoe tiedottaa erikseen, mikäli kauppa toteutuu.Etiopian paneelitehdastilaukseen liittyy normaaleja kansainvälisen laitekaupan liiketoiminta-, rahoitus- aikataulu- ja maariskejä. Maariskeihin on luettava myös projektin rahoitusjärjestelyjen hitaus. Tehdastoimituksen maksut Valoelle eivät vieläkään sitovista rahoitussopimuksista huolimatta ole käynnistyneet. Valoen asiakas LSCorp on kuitenkin aloittanut paikallisvaluuttamääräiset nostot edellä mainituista rahoitussitoumuksista ja rakentaa parhaillaan paneelitehtaalle tehdasrakennusta. Yhtiö seuraa tarkasti tilannetta Etiopiassa ja pyrkii tukemaan asiakastaan tämän neuvotteluissa olemalla mahdollisimman paljon paikan päällä.ForUs Capital Oy:n kanssa allekirjoitettuun puitesopimukseen sisältyy riskejä, joista merkittävin on, onnistuuko ForUs Capital järjestämään riittävän rahoituksen kaikille puitesopimukseen sisältyvistä projekteista.Tämän osavuosikatsauksen tietyt lausunnot, markkinaohjeistus ja erityisesti Valoen strategiassa mainitut sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämän hetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.
TULEVAISUUDENNÄKYMÄTYhtiö arvioi, että Valoe-konsernin kassavirta kääntyy positiiviseksi jo Liettuan tehtaan ensimmäisen toimintavuoden 2020 aikana edellyttäen, että yhtiö onnistuu keräämään riittävän rahoituksen Liettuan kennotehdasinvestoinnin loppuun viemiseksi ja että yhtiön solmimat IBC-teknologian toimittamiseen liittyvät sopimukset toteutuvat suunnitellusti ja saavuttavat niille arvioidun kannattavuuden.
Mikkelissä, 6.11.2019Valoe OyjHALLITUSLisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.comDisclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.