Oboya offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission som offentliggjordes den 9 oktober 2019 (”Företrädesemissionen”) upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 25 oktober 2019, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Oboyas hemsida (www.oboya.se) och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se).Företrädesemissionen i sammandragFör varje befintlig aktie av serie B erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt.  Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 3,60 SEK per aktie. Teckning av aktier sker under perioden 30 oktober – 14 november 2019. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 41,2 MSEK före emissionskostnader.
För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort prospekt.
Presentationstillfällen4 november 2019, kl. 09:20, Stora Aktiedagen Göteborg 2019, Mässans Gata 24 (Sal G2, entré via Hotel Gothia Towers).
Anmälan: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-goteborg-2019
7 november 2019, kl. 12:00, Investerarlunch Augment Stockholm (Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2).
Anmälan: info@augment.se
11 november 2019, kl. 18:30, Investerarkväll Augment Stockholm (IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16).
Anmälan: info@augment.se
RådgivareAugment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Oboya i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.För mer information, vänligen kontakta:
Robert Wu, VD
Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se
Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.seOm Oboya Horticulture Industries AB
Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.
VIKTIG INFORMATION
ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.
BilagaPressmeddelande – Oboya offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.