Nilörngruppen AB: Delårsrapport Q1 2020

Perioden januari – mars
·Orderingången ökade med 4 procent till 203 (195) MSEK
·Inneliggande orderingång beräknas dock inte kortsiktigt generera motsvarande omsättning då flertal orders troligtvis kommer makuleras eller flyttas fram hänförligt till Covid-19
·Omsättningen i SEK minskade med 13 procent till 155 (178) MSEK
·Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 150 (178) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 16 procent
·Rörelseresultatet uppgick till 11,8 (15,1) MSEK, justerat för uppsägningskostnader till VD om 2,8 MSEK
·Rörelseresultatet, inklusive uppsägningskostnader, uppgick till 9,0 (15,1) MSEK
·Periodens resultat uppgick till 5,8 (11,0) MSEK
·Resultatet per aktie uppgick till 0,51 (0,97) SEK
Väsentliga händelser under kvartalet
·Omsättningen har påverkats negativt under kvartalet hänförligt till kinesiska nyåret som i år var redan i början av februari och som avlöstes av Covid-19 pandemin där Kina stängdes
·Leveranser från leverantörer och till kunder i Kina har återupptagits i slutet av mars
·I slutet av mars har hela Bangladesh, Indien och Pakistan stängts ned hänförligt till Covid-19
·Redovisning enligt IFRS16 har påverkat balansomslutningen och de räntebärande skulderna med 54 MSEK, se not 3 detaljerad beskrivning av dess effekter
·Den 4 mars avgick CEO, Claes af Wetterstedt, på egen begäran och Krister Magnuson (CFO sedan 12 år tillbaka) tillträdde som tillförordnad CEO
·Uppsägningskostnader om 2,8 Mkr hänförligt till VDs avgång har belastat kvartalet
Effekterna hänförliga till Covid-19 pandemin
·Effekterna av Covid-19 pandemin har och kommer att påverka efterfrågan på företagets produkter kraftigt
·Det är mycket svårt att uppskatta om denna kraftiga påverkan är kortsiktig, dvs ett antal månader, eller om påverkan kommer att bli mer långvarig
·Vi följer utvecklingen och vidtar kontinuerligt åtgärder för att begränsa de negativa effekterna på företaget
·Nilörngruppen har och kommer permittera medarbetare samt omförhandla avtal där det är möjligt för att minimera de fasta kostnaderna
Händelser efter balansdagen
·Styrelsen har föreslagit dra tillbaka utdelning för räkenskapsår 2019
För ytterligare information, kontakta:
CEO, Krister Magnusson
Mobil: 0704-85 21 14
  
Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2020 kl 08,00.BilagaNilörn Rapport Delår Q1 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.