Neo Industrial Oyj:n liiketulos heikkeni, liiketoiminnan kassavirta vahvistui edellisvuodesta

NEO INDUSTRIAL OYJ                 LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.2019 – 30.9.2019                    22.10.2019 klo 9:00Neo Industrial Oyj:n liiketulos heikkeni, liiketoiminnan kassavirta vahvistui edellisvuodestaKatsauskausi tammi-syyskuu 2019Konsernin liikevaihto oli 72,9 miljoonaa euroa (78,3 miljoonaa)
– Liiketulos oli -0,5 (1,2) miljoonaa euroa.
– IAS 19 oikaistu liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli 1,1 (1,5) miljoonaa euroa.
– Kaapelitoimialan liiketulos oli 0,6 (1,7) miljoonaa euroa.
– Kaapelitoimialan liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli 1,5 (1,7) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden tulos oli -1,7 (-0,2) miljoonaa euroa
– Liiketoiminnan kassavirta positiivinen 3,3 (0,2) miljoonaa euroa.
Liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton.Neo Industrial Oyj:n (“Neo Industrial” tai “Yhtiö”) tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy (“Reka Kaapeli”) oli toinen kahdesta yrityksestä, jotka voittivat heinäkuussa julkisen hankinnan merkittävästä maakaapelisopimuksesta. Reka Kaapeli Oy:n osuus sopimuksesta tulee olemaan arviolta 20 miljoonaa euroa ja toimitukset jakaantuvat vuosille 2020 – 2021. Maakaapeleita käytetään rakennettaessa sähkönjakeluverkkoja, joihin sääolot eivät vaikuta.Elokuussa Neo Industrial Oyj:n ja sen tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin Jukka Poutanen 12.8.2019 alkaen.Neo Industrial Oyj myi elokuussa sijoitusomaisuutena olleet Riihimäen Kaapelitehdas Oy:n osakkeensa Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:lle. Kauppahinta oli 2,0 miljoonaa euroa. Konsernitasolla järjestelyllä ei ollut tulosvaikutusta.Myynti oli osa kokonaisjärjestelyä, jossa Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy osti yhteensä 68,05 % ja Neo Industrial Oyj:n tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy 20,2 % Riihimäen Kaapelitehdas Oy:n osakkeista. Kolmas omistaja on Reka eläkekassa, jonka omistusosuus aleni järjestelyssä hieman alle 12 %iin.Kaapelitoimiala osti yhden käytössään olevan Keuruun tuotantolaitokseen liittyvän kiinteistön kesäkuun 2019 lopussa.Konserni järjesteli katsauskaudella rahoitustaan. Kiinteistöihin liittyvät hankinnat on rahoitettu pitkäaikaisella rahoituksella.Toimitusjohtaja Jukka Poutanen:Konserni järjesteli katsauskaudella kaapeliliiketoiminnan tuotantokiinteistöjen omistushallintaa Keuruulla ja Riihimäellä. Pidemmällä aikajänteellä on houkuttelevampaa ostaa osa omaisuuseristä omaan taseeseen kuin käsitellä niitä IFRS 16 -standardin mukaisesti. Kiinteistöihin liittyvät hankinnat on rahoitettu pitkäaikaisella rahoituksella.Nestor Cablesin oma pääoma kääntyi positiiviseksi ja siten tulososuus 0,1 miljoonaa euroa on huomioitu konsernin luvuissa liiketuloksen alapuolella.Reka Kaapelin liikevaihto ja liiketulos jäivät jälkeen viime vuodesta. Kotimaassa myynti laski. Erityisesti maakaapelihankkeista osa on siirtynyt ensi vuodelle. Vienti kasvoi suunnitellusti, muttei kyennyt kompensoimaan kotimaan notkahdusta. Katsauskaudella laadittiin suunnitelma kehittää ja kasvattaa merkittävästi sekä kotimaan että viennin myyntiorganisaatiota.AvainluvutSegmentitNeo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuusKaapelitoimialaKaapelitoimialan liikevaihto ajalla 1.1.–30.9.2019 oli 72,9 miljoonaa euroa (78,3 miljoonaa euroa vertailukaudella 1.1.–30.9.2018). Liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa) sisältäen kertaluontoisia eriä 0,9 miljoonaa. Liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli siten 1,5 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa).Reka Kaapeli Oy:n kotimaan myyntivolyymit alenivat edellisvuodesta, johtuen erityisesti maakaapelihankkeiden siirtymisestä vuodelle 2020. Viennin myyntivolyymit kasvoivat suunnitellusti.Konserni on todennut, että joidenkin tilojen ja laitteiden osalta on pitemmällä aikajänteellä houkuttelevampaa ostaa omaisuuserät omaan taseeseen kuin käsitellä niitä 1.1.2019 voimaan tulleen IFRS 16 standardin sääntöjen mukaisesti. Ensimmäisenä toimenpiteenä Neo Industrial -konsernin kaapelitoimiala osti yhden käytössään olevan Keuruun tuotantolaitokseen liittyvän kiinteistön kesäkuun 2019 lopussa.Elokuun lopussa 2019 toteutettu järjestely oli kaapelitoimialan avaus Riihimäen tuotantolaitoksen suuntaan. Reka Kaapeli hankki järjestelyssä 20,2 % omistusosuuden Riihimäen Kaapelitehdas Oy:stä. Reka Kaapelin suunnitelmana on kasvattaa omistusosuutta tulevina vuosina.Reka Kaapeli Oy oli katsauskaudella toinen kahdesta yrityksestä, jotka voittivat heinäkuussa julkisen hankinnan merkittävästä maakaapelisopimuksesta. Reka Kaapeli Oy:n osuus sopimuksesta tulee olemaan arviolta 20 miljoonaa euroa ja toimitukset jakaantuvat vuosille 2020 – 2021.
Toimialan avainraaka-aineita ovat kupari ja alumiini sekä muovit. Vuoden alussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 5 251 euroa ja alumiinin hinta 1 632 euroa. Syyskuun 2019 lopussa kuparin hinta oli 5 250 euroa ja alumiinin hinta 1 562 euroa.
Kuparin päiväkohtainen hinta on katsauskauden aikana ollut korkeimmillaan huhtikuussa, jolloin se oli 5 787 euroa, ja alimmillaan elokuussa, jolloin se kävi 5 051 eurossa. Alumiinin hinta on ollut korkeimmillaan maaliskuussa, jolloin se oli 1 694 euroa, ja alimmillaan kesäkuussa, jolloin se kävi 1 523 eurossa.
Neo Industrial käyttää metallien ostoissa osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Avointen hintasuojausten käypä arvo 30.9.2019 oli -0,0 (0,1) miljoonaa euroa.
Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2019 oli 26,3 miljoonaa euroa (29,1). Liiketulos oli positiivinen mutta edellisvuotta pienempi. Nestor Cablesin oma pääoma kääntyi positiiviseksi ja siten tulososuus 0,1 miljoonaa euroa on huomioitu konsernin luvuuissa.
RahoitusasemaSyyskuun 2019 lopussa muut korolliset velat kuin rahoitusleasing-velat olivat 13,4 (6,6) miljoonaa euroa. Veloista 8,0 miljoonaa euroa (4,1) oli pitkäaikaista. Yhtiön 3,0 miljoonan euron limiittilaina oli syyskuun lopussa kokonaan käytössä. Limiittilainan ja myyntisaamisten factoring-rahoituksen lisäksi lyhytaikaista rahoitusvelkaa oli 1,7 (2,5) miljoonaa euroa. Yhtiön maksuvalmiustilanne on hyvä.Tehdyt investoinnit 1.1.–30.9.2019 yhteensä 7,2 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa) kohdistuivat kiinteistöihin, materiaali- ja energiatehokkuuden sekä tuottavuuden tehostamiseen.HenkilöstöRiskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijätNeo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.Neo Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti niiden kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä.Neo Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Neo Industrial käyttää metallien ostoissa osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR-valuuttakurssisuhteen kehitys. Sähkön hinnan suojauksissa käytetään hintakiinnityksiä.Konserni on toteuttanut ja toteuttaa konsernirakenteen yksinkertaistamista fuusioilla. Verottaja on kyseenalaistanut vuonna 2015 toteutetun tytäryhtiöfuusion veroneutraaliuden. Neo Industrial on hakenut muutosta veropäätökseen. Neo Industrialin näkemys on, että sulautuminen on yleisseuraanto ja siten veroneutraali. Yhtiön ja verottajan näkemysero on 1,2 miljoonaa euroa.Katsauskauden jälkeiset tapahtumatReka Kaapeli on aloittanut välittömät toimenpiteet myyntivoiman lisäämiseksi.Neo Industrial julkisti 16.10.2019 tulosvaroituksen, jossa yhtiö ilmoitti alentavansa lähiajan näkymiään.Lähiajan näkymätVuonna 2019 Neo Industrialin liiketuloksen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan laskevan selvästi vuodesta 2018.Neo Industrial Oyj:n (”Neo Industrial”) liiketoiminnan luonteeseen kuuluvat suuret vaihtelut kvartaalien välillä, ja ne voivat poiketa myös eri vuosina toisistaan.Hyvinkäällä 22.10.2019Neo Industrial Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Jukka Poutanen, toimitusjohtaja, puh. 040 833 9007
Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 500 1858
Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”olettaa”, ”tulevat” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista.Tällaisia tekijöitä ovat mm. 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.
www.neoindustrial.fi
Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.