Deflamo AB: Kallelse till extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Deflamo AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Deflamo AB (publ)Deflamo AB (publ) (”Bolaget”) håller extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) måndagen den 18 november 2019 kl. 11.00 på Christiansen Stenstiernas kontor på Grev Turegatan 18 i Stockholm.Rätt att deltaRätt att delta i bolagsstämman har den som:dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 november 2019;dels anmäler sitt deltagande på stämman hos Bolaget senast tisdagen den 12 november 2019 under adress Deflamo AB, “Bolagsstämma”, c/o Jan Blomquist, Christiansen Stenstierna AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm eller per telefon 0704-86 17 71 eller e-post till jan@blomquist.be.Vid anmälan ska uppges: fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, e‑postadress och telefonnummer dagtid.Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge fullmakt och övriga behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida www.deflamo.com.Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att ha rätt att delta i stämman, begära att aktierna tillfälligt införs i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 12 november 2019. Detta innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.Föreslagen dagordning1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman2. Upprättande och godkännande av röstlängd3. Godkännande av dagordning4. Val av två justeringsmän5. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst6. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 2) samt revisorns yttrande över KBR 2 jämte beslut huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller gå i likvidation7. Stämmans avslutande
Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 2) samt revisorns yttrande över KBR 2 jämte beslut huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller gå i likvidation (punkt 6)Vid extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Bolaget den 18 mars 2019 beslutades att Bolagets verksamhet skulle drivas vidare. Bolaget är skyldigt att inom åtta månader hålla en andra kontrollstämma. Vid denna andra kontrollstämma ska på nytt prövas frågan om Bolaget ska fortsätta bedriva verksamheten eller gå i likvidation.Styrelsens primära förslag – fortsatt drift
På extra bolagsstämma i Bolaget den 11 november 2019 föreslås beslut fattas om att (i) ändra gränserna för aktiekapitalet i Bolagets bolagsordning samt (ii) minska Bolagets aktiekapital med 4 648 206 kronor, från 5 148 206 kronor till 500 000 kronor för förlusttäckning utan indragning av aktier. För det fall stämman den 11 november 2019 beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer styrelsen, efter registrering av stämmans beslut, att upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen samt låta denna granskas av Bolagets revisor. Revisorn kommer därefter utfärda ett yttrande över kontrollbalansräkningen. Enligt styrelsens bedömning kommer kontrollbalansräkningen visa att Bolagets eget kapital är helt återställt genom en kombination av nämnda minskning av aktiekapitalet och en kapitaltäckningsgaranti att ställas ut av Bolagets huvudägare Peter Gyllenhammar AB till förmån för Bolaget. Sålunda bedömer styrelsen att det ej kommer att föreligga någon kapitalbrist i Bolaget, och föreslår mot denna bakgrund i första hand att bolagsstämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget. Kontrollbalansräkningen och revisorsyttrandet kommer i enlighet med aktiebolagslagen att läggas fram vid den extra bolagsstämman.
Styrelsens sekundära förslag – likvidation
Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig att enligt aktiebolagslagen även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas stämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att stämman inte beslutar att Bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att stämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation.
Skulle bolagsstämman besluta om likvidation, föreslås beslutet gälla från den dag då Bolagsverket har registrerat beslutet samt likvidator har utsetts för Bolaget. Dagen för skifte av Bolagets återstående tillgångar (om några) beräknas infalla under andra kvartalet 2020 under förutsättning att inga oförutsedda händelser sker, att Bolagets tillgångar realiserats samt att Bolaget har uppfyllt samtliga förpliktelser. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inte något förslag till likvidator.Upplysningar på stämmanStyrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.Tillhandahållande av handlingarHandlingar avseende beslutspunkt 6 kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget under minst två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.deflamo.com samt vid stämman.Behandling av personuppgifterFör information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Karlshamn i oktober 2019Styrelsen i Deflamo AB (publ)För ytterligare information, vänligen kontaktaJan Blomquist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.comOm Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.
Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.BilagaKallelse till andra kontrollstämma – Deflamo AB – nov 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.