• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Karolinska Development offentliggör tilläggsprospekt avseende riktad nyemission till Bolagets konvertibelinnehavare

Karolinska Development offentliggör tilläggsprospekt avseende riktad nyemission till Bolagets konvertibelinnehavare

STOCKHOLM, SVERIGE – 6 november 2019. Karolinska Development AB:s (publ) (”Karolinska Development” eller ”Bolaget”) tilläggsprospekt med anledning av förestående riktade nyemission till Bolagets konvertibelinnehavare (konvertibel 2015/2019) att teckna aktier av serie B i Karolinska Development (”Riktade nyemissionen”) har den 6 november 2019 godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen.Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Karolinska Development den 6 november 2019 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget ingått bindande avtal om kvittning och återköp av 94 procent av det utestående konvertibellånet.Tilläggsprospektet avseende den Riktade nyemissionen finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats (www.karolinskadevelopment.com) och DNB Markets webbplats (www.dnb.se/emission).Investerare som före offentliggörandet av detta tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i erbjudandet har enligt med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 8 november 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till DNB Markets Security Services, SE-105 88 Stockholm, Sverige, eller via e-post till emissioner@dnb.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.För mer information om den Riktade nyemissionen, vänligen se pressmeddelanden offentliggjorda den 29 maj, 26 juni, 28 juni, 5 juli, 27 september och 6 november 2019.RådgivareDNB Markets agerar som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå som juridisk rådgivare till Karolinska Development i samband med den Riktade nyemissionen.VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har gjorts offentligt eller distribuerats bör informera sig och följa sådana rättsliga begränsningar. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla aktier eller andra värdepapper i Karolinska Development.
Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, är föremål för lagliga restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte återdistribueras, reproduceras eller vidarebefordras på sätt som strider mot gällande restriktioner. Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra en kränkning av Förenta staternas värdepapperslag från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.För ytterligare information, vänligen kontakta:Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com
Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com
TILL REDAKTÖRERNAOm Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.
Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.För mer information: www.karolinskadevelopment.com.Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 6 november 2019 klockan 17.00.
Bilaga191106 – Offentliggörande av tilläggsprospekt

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.