„Ignitis gamybos“ preliminarūs 2020 m. 1 mėnesio finansiniai duomenys

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571.  Preliminarūs 2020 m. 1 mėnesio Bendrovės finansiniai duomenys:Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:Nepaisant efektyvaus Kruonio HAE galimybių išnaudojimo, Bendrovės pajamos pagal sutartis su klientais ir koreguota EBITDA 2020 m. sausio mėn., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., sumažėjo. Tai daugiausiai nulėmė vienkartiniai veiksniai, kurie turėjo teigiamos įtakos 2019 m. sausio mėn. pajamoms bei EBITDA rodikliui – mazuto atsargų ir demontuojamų Elektrėnų komplekso blokų metalo laužo pardavimo rezultatas.Sėkmingas Kruonio HAE darbas leido reikšminga dalimi kompensuoti kritusias Kauno A. Brazausko HE pajamas dėl rinkoje vyravusių itin žemų, net 45% mažesnių, lyginant su 2019 m. sausio mėn., elektros energijos kainų.* Bendrovės 2019 m. finansiniai rodikliai buvo perskaičiuoti. Informacija apie perskaičiavimus pateikiama Bendrovės finansinėse ataskaitose už 2019 m.** Bendrovės 2020 m. preliminarus ir 2020 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt