• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Auriant Mining AB (publ) publicerar en uppdatering om Rosprirodnadzors inspektion av LLC Tardan Golds gruvrättigheter

Auriant Mining AB (publ) publicerar en uppdatering om Rosprirodnadzors inspektion av LLC Tardan Golds gruvrättigheter

Bolaget tillkännagav 20 augusti 2019 resultatet av en inspektion utförd från 17 juli till 13 augusti 2019 av den ryska tillståndsmyndigheten Naturskyddsinspektionen (Rosprirodnadzor) av företagets dotterbolag LLC Tardan Gold (“dotterbolag” eller ”Tardan Gold”). Bolaget ger nu en uppdatering av status:Bolaget har meddelat Rosprirodnadzor att det bestrider  några av resultaten och Tardan Gold har nu tagit dessa till domstol.Dotterbolaget har rättat till flera av överträdelserna och arbetar med att korrigera de återstående frågorna.Rosnedra (Ryska Centrala Myndigheten för Naturresurser) har nu sett igenom dokumenten som inlämnats av Rosprirodnadzor och av Tardan Gold och har gjort de beslut som sammanfattas nedan:Rosnedra konstaterar att  resultaten beträffande gruvrättigheter KZL 00367 BR inte kräver några ytterligare åtgärder av Rosnedra. Detta bekräftar Bolagets ursprungliga bedömning att dotterbolaget inte begått några allvarliga överträdelser. Denna licens täcker det Större Tardan området inklusive Pravoberezhny-fyndigheten där nu pågår gruvdrift som kommer att leverera malm till den nya CIL-anläggningen. Bolaget är nöjd med detta resultat.Rosnedra har gett Tardan Gold 12 månader att korrigera överträdelserna beträffande den andra gruvrättigheten KZL 00322 BR som avser Tardan-fyndigheten. Om dotterbolaget inte korrigerar det som påpekats  kommer Rosnedra att fortsätta sina överväganden och kan möjligen säga upp licensen. Bolaget är dock säker på att inga överträdelser kan bevisas ha skett eller så kommer de att åtgärdas inom den fastställda tidsfristen. För närvarande finns det inga begränsningar för gruvdrift i enlighet med licensen.För mer information, vänligen kontakta:Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com
Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213
Webbplats: www.auriant.com
Twitter @auriantmining
Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se  eller besök www.mangold.se.Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 12:10 den 8 november 2019.Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.BilagaPress-release_Update on Tardan subsoil use licenses_November 2019_SWE

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.