Ändring av antal aktier och röster i Karolinska Development

STOCKHOLM den 29 november 2019. Antalet aktier av Serie B i Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) har ökat med totalt 78 770 586 som ett resultat av delregistrering av den riktade nyemissionen, beslutad av styrelsen den 29 maj 2019 samt godkänd på extra bolagsstämma den 28 juni 2019.
Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår antalet aktier i Bolaget till 143 189 323 och antalet röster till 156 717 205 fördelat på 1 503 098 aktier av serie A (med totalt 15 030 980 röster) och 141 686 225 aktier av serie B (med totalt 141 686 225 röster).För ytterligare information, vänligen kontakta:Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com
Ulf Richenberg, chefsjurist, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 29 860 25, e-mail: ulf.richenberg@karolinskadevelopment.com
TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.
Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.För mer information: www.karolinskadevelopment.com.Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 29 November 2019 klockan 08.00.BilagaPR antal aktier nov 2019