Ålandsbanken Abp: Bolagsstämmokallelse


Ålandsbanken Abp
Kallelse till årsstämma
28.2.2020 kl. 17.00
BolagsstämmokallelseAktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 2 april 2020 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn.Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar nämnda dag kl.14.00.1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2019