Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts”) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 28. mail 2020 algusega kell 09.00 (GMT+3) AS-i Tallinna Vesi Paljassaare Reoveepuhastusjaama (Paljassaare põik 14, Tallinn) võimlas.Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 21. mail 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos järgmiste ettepanekutega:
1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamineAktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 12.05.2020. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 24.05.2020 päeva lõpuks (s.o kl 23:59 GMT+3). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee avaldatud korrale. Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt ka e-posti teel, saates oma küsimused enne üldkoosoleku toimumist. Taustinformatsioon päevakorra kohta, AS-i Tallinna Vesi 2019.a majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused täiendavate päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja muud seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave, sh andmed nõukogu liikmete kandidaatide kohta, on avaldatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema.Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 27.05.2020 ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee ja originaal postiga aadressile Ädala 10, Tallinn 10614. Volikirja vorm on esitatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel, alajaotuses „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->[…]->Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid”.Tulenevalt Seltsi põhikirja punktist 6.2.9 on aktsionäridel võimalik üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude üle hääletada elektrooniliste vahendite abil järgmiselt:

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.