Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1.1–31.3.2020: Det jämförbara rörelseresultatet belastades av den branta marknadsnedgången orsakad av coronaviruspandemin

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
5.5.2020 kl. 8.00
Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1.1–31.3.2020: Det jämförbara rörelseresultatet belastades av den branta marknadsnedgången orsakad av coronaviruspandeminKvartalet i korthetOrealiserade värdeförändringar huvudorsaken till det låga jämförbara rörelseresultatet om 2,8 (17,2) miljoner euro och livförsäkringsnettot om -5,2 (8,3) miljoner euro.Mycket stark aktivitet hos privat- och företagskunder under januari–februari stödde en ökning av räntenettot till 19,7 (19,4) miljoner euro. Efterfrågan på lån minskade i mars.Provisionsnettot ökade till 25,2 (23,2) miljoner euro. De förvaltade kundtillgångarna minskade p.g.a. stora marknadsrörelser men mängden coronarelaterad inlösen var förhållandevis liten.Utvidgningen av produktutbudet för kapitalförvaltningen fortsatte under kvartalet. Distributionskontrakten för UI-Aktia-fonderna i Chile och Peru undertecknades.Kostnadsnivån närmast oförändrad jämfört med året innan.Utsikter 2020 (uppdaterade)På grund av den fortsatt låga visibiliteten och höga volatiliteten på marknaden är det fortsättningsvis mycket svårt att prognostisera de ekonomiska följderna. Därmed har Aktia beslutat att tills vidare avhålla sig från att ge utsikter för 2020. Aktias målsättning är att ge en uppdatering av utsikterna i samband med halvårsrapporten som publiceras 4.8.2020.Mikko Ayub, verkställande direktör:Aktias första kvartal inleddes i enlighet med våra målsättningar då den goda utvecklingen från året innan fortsatte. Januari−februari var livliga både för privat- och företagskunder och företagens investeringsaptit låg fortfarande på en bra nivå. Vi utökade vårt utbud inom kapitalförvaltningen med en strukturerad produkt avsedd för privatkunder och vi presenterade den andra private debt-fonden riktad till institutionella investerare. Utöver detta utvidgades Aktia kapitalförvaltningens utbud för första gången utanför Europa då distributionskontrakten för UI-Aktia-fonderna i Chile och Peru i Sydamerika undertecknades.Coronavirusepidemin, som snabbt spridit sig också till Finland, orsakade emellertid stora och plötsliga negativa effekter för såväl enskilda finländare som för världsmarknaden efter en stark början på året. Detta påverkade även Aktias resultat för mars månad. Den branta marknadsnedgången hade en stor negativ inverkan på grund av orealiserade värdeförändringar i livförsäkringsverksamhetens placeringsportfölj och livförsäkringsnettot minskade till -5,2 (8,3) miljoner euro. Detta var även den främsta orsaken till Aktias låga jämförbara rörelseresultat om 2,8 (17,2) miljoner euro. I april har marknaden ändå svängt klart uppåt.Räntenettot för det första kvartalet var högre än ifjol och uppgick till 19,7 (19,4) miljoner euro. Efterfrågan på bolån avmattades då bostadshandeln minskade mot slutet av perioden och ansökningarna om amorteringsfrihet ökade betydligt. Aktia bar i denna svåra situation samhällsansvar och stödde sina kunder genom att erbjuda privatkunder avgiftsfri amorteringsfrihet. Amorteringsfrihet beviljades mer än normalt även till företag. Den oorganiska tillväxten i lånestocken fortsatte genom förvärv av krediter till bostadsaktiebolag från Finlands Hypoteksförening till ett sammanlagt värde om 48 miljoner euro.Aktias provisionsnetto ökade till följd av den starka början på året till 25,2 (23,2) miljoner euro. Värdet av de förvaltade tillgångarna sjönk i och med marknadsnedgången i mars med 1,7 miljarder euro från årsskiftet och uppgick i slutet av kvartalet till 8,1 miljarder euro. Kostnadsnivån var i det närmaste oförändrad jämfört med året innan. Kundmöten på distans har blivit vardagAktia är allmänt taget en konservativ kreditgivare och vi har inte identifierat enstaka betydande riskbranscher eller -koncentrationer i vår kreditstock som i någon större utsträckning skulle påverkas av den svåra situationen. Visibiliteten är emellertid fortfarande svag och vi förstår att coronavirussituationen är svår, särskilt för många företag. Jag vill också påpeka att det i Finland rådande undantagstillståndet inte bör fortgå längre än absolut nödvändigt – i samhället och framför allt i företagsvärlden. Aktia har gjort en uppskattning av det makroekonomiska läget och redovisar modellbaserade kreditförluster (ECL) om sammanlagt 1,9 miljoner euro under det första kvartalet.Aktias ordinarie bolagsstämma beslutade 16.4.2020, enligt styrelsens förslag och Finansinspektionens rekommendationer, att beslutet om dividendutdelning skjuts upp. Styrelsen kan senare fatta beslut om en eventuell dividend för 2019 om högst 0,63 euro per aktie som utbetalas tidigast 1.10.2020. På grund av den svaga visibiliteten och de stora marknadsrörelserna avhåller vi oss tills vidare från att ge utsikter för innevarande år.De ekonomiska effekter som coronaviruset medfört för privatpersoner och företag såväl som för hela Finland orsakar nu mycket oro. Servicemodellförnyelsen som vi inledde på hösten har emellertid tagit ett stort steg framåt. Med hjälp av digitala banktjänster har våra kunder kunnat sköta sina bankärenden hemifrån vid en tidpunkt som passar dem bäst och kundmöten på distans har blivit vardag. Jag tror att förändringen är bestående när kunderna märker fördelarna med den nya servicemodellen. Samtidigt är det klart att strategin som vi uppdaterade på hösten har fört Aktia som kapitalförvaltare och bank i rätt riktning. Trots osäkerheten på marknaden kommer vi målmedvetet att fortsätta arbetet för att uppnå våra målsättningar. Jag vill tacka såväl våra kunder som Aktias medarbetare för en snabb anpassning till undantagsförhållandena. Tack vare er har jag en stark tilltro till framtiden.Nyckeltal1) Alternativa nyckeltal utan jämförelsestörande poster
2) Vid periodens slut
Webcast-sändning från resultattillställningenEn direkt webcast-sändning från resultattillställningen ordnas den 5 maj 2020 kl. 10.00. Verkställande direktör Mikko Ayub och ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen hålls på engelska och den kan följas direkt på https://aktia.videosync.fi/2020-q1-results. En inspelning av webcast-sändningen kommer att finnas tillgänglig på adressen www.aktia.com efter tillställningen.AKTIA BANK ABPMera information:
Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 010 247 6236
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838, ir (at) aktia.fi
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com
Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com. BilagaAktia_Bank_Abp_1Q 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.