AB Traction: Delårsrapport januari – mars 2020

Perioden januari – marsResultatet efter skatt uppgick till -662 (112) Mkr, vilket fördelar sig på:Aktiva innehav, noterade -318 (29) MkrAktiva innehav, onoterade -12 (0) MkrFinansiella placeringar -330 (85) MkrResultat per aktie uppgick till -44,78 (7,58) krSubstansvärdet per aktie uppgick till 158 (203) krSubstansvärdet per aktie minskade med 22 (4) procentAvkastningen på aktiva noterade innehav -29 procentOmvärdering av onoterade innehav baseras endast på allmänt lägre värderingsnivåer och förväntad lägre ekonomisk aktivitet och högre riskpremierNegativ värdeutveckling på räntebärande placeringar hänförligt till en svagt fungerande obligationsmarknad med extremt låg likviditetVärdelös utveckling på övriga noterade aktier starkt påverkat av ett kraftigt oljeprisfallRäntebärande tillgångar uppgår till 1,2 Mdr varav drygt 50 % i form av likvida medelFörödande mänskliga och ekonomiska konsekvenser med anledning av spridningen av Covid-19 och politiska beslut som ytterligare förvärrar skadorna för mänsklighetenHändelser efter rapportperiodens utgångVärdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav sedan 31 december uppgår till 55 Mkr per den 8 april 2020 varav övriga noterade aktier 21 Mkr.Tractions årsredovisning offentliggörs den 9 april 2020För ytterligare information kontakta: Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 – 506 289 00Denna information är sådan som AB Traction skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2020 kl. 11.00 CET. 
BilagaDelårsrapport januari – mars 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.