• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • VOSTOK NEW VENTURES LTD PUBLICERAR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM UPPTAGANDE TILL HANDEL AV OBLIGATIONER VID NASDAQ STOCKHOLM

VOSTOK NEW VENTURES LTD PUBLICERAR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM UPPTAGANDE TILL HANDEL AV OBLIGATIONER VID NASDAQ STOCKHOLM

Stockholm, Nov. 29, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) —
Bolaget har den 4 oktober och den 28 november 2019 emitterat seniora säkerställda företagsobligationer till ett värde om sammanlagt 650 miljoner kronor inom en ram om 800 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 4 oktober 2022 med en fast årlig ränta om 5,75 procent med kvartalsvisa räntebetalningar.Bolaget kommer inom kort att ansöka om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara den 3 december 2019. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet, tillsammans med en svensk översättning av prospektsammanfattningen, finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.vostoknewventures.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50
Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 12:30 CET.Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.BilagaDOK-#3535021-v1-Vostok New Ventures – Prospectus bonds 2019_2022