Viking Line: Verksamhetsöversikt för perioden januari – september 2019

Viking Line Abp    VERKSAMHETSÖVERSIKT       25.10.2019, kl. 09.00Januari–september 2019 (jämfört med januari–september 2018)Omsättningen uppgick till 380,8 Meur (378,1 Meur).Övriga rörelseintäkter var 0,2 Meur (0,2 Meur).Rörelseresultatet uppgick till 17,5 Meur (7,7 Meur).Finansnettot blev -3,6 Meur (-2,1 Meur).Resultat före skatter uppgick till 13,9 Meur (5,6 Meur).Resultatet efter skatter var 11,1 Meur (4,8 Meur).Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2019 kommer att vara bättre än rörelseresultatet för 2018.Tredje kvartalet 2019 (jämfört med tredje kvartalet 2018)Omsättningen uppgick till 153,8 Meur (152,3 Meur).Rörelseresultatet uppgick till 26,2 Meur (21,3 Meur).VD Jan Hanses kommenterar–Verksamhetsårets tre första kvartal utföll bättre än föregående år. Jag är särskilt nöjd med såväl ökad försäljning och förbättrat försäljningsbidrag per passagerare liksom även lägre driftkostnader. Den gynnsamma trenden från det andra kvartalet fortsatte under högsäsongen, som är årets ekonomiskt viktigaste period. Den positiva utvecklingen avseende försäljning och försäljningsbidrag per passagerare höll i sig under tredje kvartalet.Under året har vi haft fortsatt stort fokus på vårt hållbarhetsengagemang. Hållbarhetsarbetet tar sikte på såväl kunder, medarbetare som miljö. IMO:s målsättning är att minska CO2-utsläppen med minst 50 % till år 2050 i jämförelse med 2008. Genom olika bränsleoptimeringsåtgärder samt nya tekniska innovationer har vi under de senaste tio åren lyckats uppnå en sammanlagd bränsleinbesparing på 20 %.
Som första rederi inom vårt trafikområde har vi publicerat våra CO2-siffror i koncernens hållbarhetsrapport. Vårt nya fartyg, som är under byggnad, kommer att ytterligare förbättra vår miljöprestanda och säkerställa vår position som föregångare inom hållbarhetsarbetet på vårt trafikområde.Omsättning och resultatKoncernens omsättning uppgick till 380,8 Meur under perioden 1 januari – 30 september 2019 (378,1 Meur 1 januari – 30 september 2018). Rörelseresultatet uppgick till 17,5 Meur (7,7 Meur).De passagerarrelaterade intäkterna uppgick till 344,7 Meur (343,0 Meur), medan fraktintäkterna var 34,3 Meur (33,4 Meur). Försäljningsbidraget var 279,6 Meur (275,5 Meur).Driftskostnaderna minskade med 2,5 % till 243,8 Meur (250,0 Meur). Bunkerkostnaderna minskade med 5,1 % till 35,9 Meur (37,8 Meur). Den svaga svenska kronan inverkar negativt på koncernens resultat.Under det tredje kvartalet 1 juli–30 september var passagerarvolymerna på samma nivå som motsvarande period föregående år, men tack vare en bättre försäljning per passagerare uppnåddes både en ökad omsättning och ett högre försäljningsbidrag. Samtidigt minskade driftskostnaderna under perioden och därmed landade rörelseresultatet på 26,2 Meur (21,3 Meur).Trafik och marknadKoncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2018.Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 4 897 632 (4 967 745). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 32,2 % (32,6 %).
Viking Lines fraktvolymer uppgick till 100 026 fraktenheter (95 081). Viking Lines fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 18,3 % (17,6 %). Marknadsandelen för personbilar uppgick till uppskattningsvis 32,6 % (32,2 %).Investeringar och finansieringKoncernens investeringar uppgick till 26,8 Meur (11,6 Meur), varav 22,1 Meur (2,9 Meur) huvudsakligen avser förskottsbetalning för fartyg under byggnad. Koncernens totala investeringar utgör 7,0 % av omsättningen (3,1 %).Den 30 september 2019 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 104,3 Meur (107,8 Meur). Soliditeten var 50,6 % jämfört med 48,1 % föregående år.Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av september till 57,6 Meur (57,0 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 15,1 Meur per 30 september 2019 (15,1 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 25,0 Meur (19,5 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var -26,3 Meur (-9,2 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till -2,8 Meur (-21,4 Meur).RapporteringDenna verksamhetsöversikt är inte en delårsrapport upprättad i enlighet med IAS 34.IFRS 16 Leasing tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. Koncernen har tidigare redovisat samtliga leasingavtal som operationella. Från och med den 1 januari 2019 redovisar koncernen en leasingskuld värderad till nuvärdet av återstående leasingavgifter, diskonterade till leasingavtalets implicita ränta eller koncernens marginella upplåningsränta på den första tillämpningsdagen. Samtidigt redovisas en nyttjanderätt till ett belopp som motsvarar leasingskulden. Jämförelsesiffrorna räknas inte om. Under de första nio månaderna 2019 innebar tillämpningen av IFRS 16 en resultateffekt om -0,04 Meur.I övrigt är verksamhetsöversikten upprättad enligt samma redovisningsprinciper, uppskattningar och värderingar som i det senaste årsbokslutet. Verksamhetsöversikten är inte reviderad.
Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser på +/- 0,1 MEUR uppstå.Organisation och personalMedelantalet anställda i koncernen var 2 674 (2 712), varav i moderbolaget 2 025 (2 039). Landpersonalens antal var 603 (643) och sjöpersonalens 2 071 (2 069).Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 244 (241) personer anställda av ett bemanningsföretag.Utsikter för hela verksamhetsåret 2019Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt. Den svenska kronans kursutveckling påverkar koncernens resultat. Fastprisavtal för delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2019 motverkar risken för ökade bunkerkostnader. Som helhet bedöms att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara bättre än rörelseresultatet för 2018. Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019 publiceras den 13 februari 2020.Mariehamn den 24 oktober 2019VIKING LINE ABP
VD Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, +358-(0)18-270 00
BilagaPressmeddelande 191025 verksamhetsöversikt

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.