UPP Olaines OÜ 2019. aasta kolmanda kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

TEGEVUSARUANNE 2019. AASTA 12 KUU KOHTAKommentaar 2019. aasta neljanda kvartali ning majandusaasta finantstulemusteleNeto renditulu laekus 2019. a. neljandas kvartalis Ettevõttele 654 287 eurot, mis on 15% rohkem võrreldes 2018. a. neljanda kvartaliga, mil Ettevõttele laekus neto renditulu 569 252 eurot. Ettevõttele laekus 2019. a. neto renditulu kokku 2 588 257 eurot, mis kasvas 6% võrreldes 2018. a. kui Ettevõttele laekus neto renditulu kokku 2 447 108 eurot. Aruandeperioodide võrdluses neljanda kvartali neto rendivoo kasv on tingitud 2018. a. maamaksu arvestusest, kus kogu 2018. a. maamaksu kulu arvestati viimases kvartalis, kuigi Ettevõtte tasub maamaksu kvartaalselt. Aruandeperioodide võrldluses majandusaastal toimunud neto rendivoo kasv on tingitud indekseerimisest ning efektiivsemast äritegevusest.Ettevõtte korrigeeritud ärikasumi tulem 2019. a. neljandas kvartalis oli 622 377 eurot, mis on 17% rohkem võrreldes 2018. a. neljanda kvartaliga, mil Ettevõtte korrigeeritud ärikasumi tulem oli 532 126 eurot. Ettevõtte korrigeeritud ärikasum 2019. a. oli kokku 2 502 077 eurot, mis on 10% rõhkem võrreldes 2018. a., kui Ettevõtte ärikasum oli 2 277 771. Aruandeperioodide võrdluses neljanda kvartali ärikasumi kasv on tingitud eelnevalt mainitud 2018. a. maamaksu arvestusest. Aruandeperioodide võrdluses majandusaasta ärikasumi kasv on tingitud sellest, et 2019. a. puudusid tehinguga seotud ühekordse loomuga kulud ning Ettevõte on oma äritegevuses efektiivsem.Ettevõtte puhaskasum 2019. a. neljandas kvartalis oli 623 900 eurot, mis on üle nelja korra rohkem võrreldes 2018. a. neljanda kvartaliga, mil Ettevõtte puhaskasum oli 109 481 eurot. 2019. majandusaastal ettevõtte kahekordistas oma puhaskasumi 1 391 660 euroni, võrreldes 2018. a. puhaskasumiga 712 082 eurot. Aruandeperioodide võrdluses neljanda kvartali puhaskasumi neljakordistumine on põhjustatud eelnevalt mainitud  2018. a. maamaksu käsitlusest, kuid lisaks teenis 2019. a. neljandas kvartalis ettevõte 112 000 eurot finantstulu intressiswap’ilt, mis leevendasid 2019. a. neljanda kvartali finantskulusid. 2019. a. puhaskasumi kasv on tingitud sellest, et 2019. a. puudusid suuremad ühekordse loomuga kulud ja tulud, Ettevõte teenis esimest korda aruandeperioodi jooksul intressiswap’il tulu ning lisaks on Ettevõte oma äritegevuses efektiivsem.Aruandeperioodi lõpus toimus Ettevõtte omanduses oleva kinnisvara õiglase väärtuse perioodiline ümberhindamine. Hindamine viidi läbi akrediteeritud hindajate poolt.Aruandeperioodile järgneval perioodil toimus muudatus Grupi struktuuris, kus 22. jaanuaril 2020 ühinesid Ettevõtte Läti tütarettevõtted SIA Olaines Logistics ning SIA Olaines Logistics Parks. Ühinemine oli tavapärane protsess, kus SIA Olaines Logistics Parks, kes oli tehingus ostetav, ühendati SIA Olaines Logistics’iga, kes oli tehingus ostja. Käesoleva projekti puhul oli ühinemine ajakulukam kui Eestis või Leedus tulenevalt Läti seadusandluse eripärast. Ühinemise tulemusena tõuseb veelgi Ettevõtte operatsioonide ning juhtimise efektiivsus. Käesolevas aruandes on Grupi struktuur kajastatud veel endisel kujul, alates 2020. a. kajastatakse aruannetes Grupi struktuuri uuendatud kujul.
2019. aasta 12 kuu finantsilised võtmenäitajadKONSOLIDEERITUD VAHEARUANNEKonsolideeritud koondkasumi vahearuanne
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
Siim SildDirektor+372 5626 0107siim.sild@unitedpartners.eeManusOlaines Q4 report 2019 EST 02.03.2020