• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Tulosvaroitus: Rush Factory Oyj on päättänyt siirtää testitapahtumia ensi vuoteen ja laskee vuoden 2019 arviotaan

Tulosvaroitus: Rush Factory Oyj on päättänyt siirtää testitapahtumia ensi vuoteen ja laskee vuoden 2019 arviotaan

Rush Factory Oyj
Yhtiötiedote 09.12.2019
Tulosvaroitus: Rush Factory Oyj on päättänyt siirtää testitapahtumia ensi vuoteen ja laskee vuoden 2019 arviotaan
Rush Factory Oyj laskee vuoden 2019 arviotaan uusien talvikaudelle suunniteltujen tapahtumien ajoittuessa vuoden 2020 puolelle. Talvikaudelle 2019-2020 suunnitellut testitapahtumat “2020-projektille” päätettiin siirtää alkuvuoteen 2020. “2020-projektin” testitapahtumat eivät tule olemaan täysin tulevan konseptin tapahtumien kaltaisia vaan niiden tarkoituksena on testata yksittäisiä osia tulevasta konseptista. Vaikka testitapahtumien liikevaihtopotentiaali onkin merkittävä, päätettiin testit siirtää kuitenkin vuoden 2020 puolelle jotta varmistetaan testitapahtumista saatavan kokemuksen ja palautteen hyödynnettävyys uudelle konseptille sen kehityksen edetessä positiivisesti. Yhtiö tiedottaa “2020-projektista” lisää alkuvuodesta 2020. Color Obstsacle Rush -konseptin myynnin odotettiin vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana olevan hieman toteutunutta parempi. Tapahtumat vuoden toisella puoliskolla ovat usein pienempiä kuin ensimmäisellä puoliskolla ja tapahtumien markkinointi kesän aikana ei onnistunut suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi markkinoinnin kustannukset ovat ylittäneet odotetun. Strategian mukaisesti viime vuonna myytiin agressiivisemmin lippuja heti myynnin alusta ja jopa isoja tapahtumia myytiin loppuun jo alemmilla hintaportailla. Seuraavalle kaudelle strategiana on myydä lippuja hieman maltillisemmin alussa ja tämän avulla nostaa lippujen keskihintaa tätä vuotta korkeammaksi.Keväällä 2019 pilotoitiin uutta Duudsonit Funland -konseptia. Alunperin tarkoituksena oli aloittaa Duudsonit Funland -kiertue jo tämän vuoden aikana, mutta kiertueen aloitus on nyt siirretty ensi vuodelle. Näin ollen pilotoinnin ja konseptin kehityksen kulut tulivat 2019 puolelle, varsinaisten tulojen siirtyessä ensi vuodelle. Duudsonit Funlandin pilotoinnissa tarkoituksena ei ollut hankkia suurta asiakasmäärää jolloin kulurakenne pilotoinnissa on varsinaista kiertueen kulurakennetta korkeampi. Duudsonit Funland -konsepti on tämän vuoden aikana otettu myös osaksi “2020-projektille” rakennettavaa kalustoa. Duudsonit Funland tulee jatkossa hyödyntämään samaa kalustoa, eri vuodenaikana, laajentaen kehitettävän kaluston käyttöastetta.Uusi arvio:Rush Factory Oyj odottaa vuoden 2019 liikevaihdon olevan n. 4.0 miljoonaa euroa, käyttökatteen ollessa n. 0.8 miljoonaa euroa. Aikaisempia arvio:Arvioimme tilikauden 2019 tilikauden liikevaihdon olevan 4.4 – 5.1 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 1.2 – 1.6 miljoonaa euroa. Vaihteluväli aiheutuu mm. Color Obstacle Rush -kiertueen loppuvuoden lipunmyynnin määrästä sekä talvikauden 2019-2020 uusien tapahtumien lopullisista ajankohdista. Talven 2019-2020 tapahtumien valmistelu on parhaillaan käynnissä, ja lopulliset päätökset niiden ajoituksesta tehdään syksyn 2019 aikana. Mikäli vuodenvaihteen tienoille kaavaillut tapahtumat ajoittuvat pääosin vuoden 2020 puolelle, se saattaa vaikuttaa 2019 tavoitteiden toteutumiseen.


Lisätietoja:Markus NiemeläToimitusjohtajaRush Factory Oyjmarkus@rushfactory.fi+358 44 370 3795
Mika MetsämäkiKaupallinen johtajaRush Factory Oyjmika@rushfactory.fi+358 44 5544 894
Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81JAKELU:Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineetwww.rushfactory.fi
Rush Factory OyjRush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.
HUOMAUTUSTämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.