Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019: Vahva kassavirta ja parantunut liikevoitto

Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   22.10.2019 klo 13.00AVAINLUKUJA*oikaistuTässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.Heinä–syyskuu 2019 lyhyesti:Tammi–syyskuu 2019 lyhyesti:
– Liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja oli 317,0 milj. euroa (321,3).
– Liikevoitto kasvoi 36 % ja oli 6,7 milj. euroa (5,0).
– Liiketoiminnan rahavirta oli 24,2 milj. euroa (23,7).
Näkymät vuodelle 2019 muuttumattomatLiikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 1,1 milj. euroa (0,5), pääasiassa raaka-aineiden hinnoista ja raaka-ainetehokkuudesta johtuvasta bruttokatteen parantumisesta. Valuuttakurssivaikutus tulokseen oli noin
0,6 milj. euroa negatiivinen. Onnistuimme pienentämään merkittävästi varastoja neljänneksen aikana, mikä paransi kassavirtaamme, mutta jolla oli negatiivinen vaikutus tulokseen. Varaston muutoksesta ja muista nettokäyttöpääoman vähennyksistä johtuen liiketoiminnan rahavirta oli kolmannella neljänneksellä vahva 17,4 milj. euroa (7,7).
Olen luottavainen, että uusien liiketoiminta-alueiden, Eurooppa ja Amerikat, myötä meillä on selkeät vastuut ja uskon vahvasti, että tämä näkyy parantuneena suorituksena tulevaisuudessa. Näemme myös tuloksia muuttuvien kustannusten optimointiin tähtäävästä ohjelmastamme, joka lanseerattiin vuoden 2019 alussa.Uudella tuotantolinjallamme Bethunessa, Yhdysvalloissa, aikaisemmin tänä vuonna aloittamamme kehitysohjelma on johtanut selkeään suorityskyvyn parantumiseen. Olemme ajaneet useita asiakashyväksyntäajoja tällä neljänneksellä ja jatkamme tuote- ja asiakasportfolion laajentamista linjalla. Investointiprojekti Green Bayn tehtaallamme Yhdysvalloissa on edistynyt hyvin ja lähenee valmistumista. Asiakaspalaute tuotantolinjan parantamisesta on ollut positiivista.Näemme, että asiakkaat ovat entistä enemmän kiinnostuneita vastuullisesta tuoteportfoliostamme. Valmistaudumme kasvavaan vastuullisten vaihtoehtojen kysyntään kehittämällä jatkuvasti uusia tuotteita portfolioomme, joka sisältää uusiutuvista, kierrätettävistä, kompostoituvista ja muovittomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita.Näen positiivista kehitystä monilla Suomisen toiminnan osa-aluieilla. Päätavoittemme nyt on kasvattaa myyntimääriämme.”
LIIKEVAIHTOHeinä–syyskuu 2019Suomisen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2019 samalla tasolla vertailukauden kanssa ja oli 317,0 milj. euroa (321,3). Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon kasvatti liikevaihtoa 10,8 milj. euroa.Tammi-syyskuussa lasten pyyhintätuotteisiin tarkoitettujen kuitukankaiden osuus oli 40 % (38 %), kodinhoidon pyyhkeiden osuus 23 % (20 %), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeiden osuus 18 % (23 %), ammattikäytön pyyhkeiden osuus 9 % (9 %) ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden osuus 8 % (9 %).Heinä–syyskuu 2019Voitto ennen tuloveroja oli 0,0 milj. euroa (-1,1) ja raportointikauden voitto -0,1 milj. euroa (-1,1).Tammi–syyskuu 2019Voitto ennen tuloveroja oli 2,7 milj. euroa (0,9) ja raportointikauden voitto 1,4 milj. euroa (0,3).Kolmannella neljänneksellä nettokäyttöpääoman muutos oli 10.4 milj. euroa positiivinen (+4,1), johtuen pääasiassa varastojen pienentymisestä, joka paransi kassavirtaamme tällä neljänneksellä.Nettokäyttöpääomaa vapautui tammi-syyskuussa 0,6 milj. euroa (sitoutui 0,6 milj. euroa). Vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä saadut veronpalautukset, 7,0 milj. euroa, paransivat vertailukauden liiketoiminnan rahavirtaa.Syyskuussa maksettiin lainan ehtojen mukaisesti takaisin jäljellä oleva osuus, 15,7 milj. euroa, vuonna 2014 liikkeelle lasketusta joukkovelkakirjalainasta.Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 19,5 milj. euroa (15,4).Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.9.2019 oli 2 992 411 osaketta eli 5,2 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 2,70 euroa, alin 2,04 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,41 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,44 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.9.2019 oli 140,4 milj. euroa.
Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 729 351 omaa osaketta 30.9.2019.
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuoden toisella neljänneksellä luovutettiin yhteensä 33 619 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 19.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 2019-2021Suominen Oyj:n hallitus päätti 30.1.2019 uudesta johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Uusi kannustinjärjestelmä on jatkoa Suomisen hallituksen joulukuussa 2017 hyväksymälle palkkiojärjestelmälle.Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmivuotinen ansaintajakso, kalenterivuodet 2019–2021. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Osakepalkkiojärjestelmän piirissä on noin 20 henkilöä.Kannustinjärjestelmästä mahdollisesti maksettavat palkkiot vuosina 2019–2021 perustuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Ansaintajaksolta 2019–2021 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 729 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Hallitus on oikeutettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita, mikäli hallituksen Suominen Oyj:n osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät.Ansaintajakson 2019–2021 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2022. Rahana maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021Suomisen hallitus päätti 4.6.2019 uudesta valikoiduille avainhenkilöille suunnatusta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisohjelma, joka perustuu yhtiön osakkeiden hankintaan, vastaanottamiseen ja kerryttämiseen.Sitouttava lisäosakejärjestelmä on suunnattu valikoiduille Suominen-konsernin avainhenkilöille. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2019.
Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei makseta osinkoa eikä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta palauteta pääomaa ja että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin.Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi kaudeksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen.Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä puolivuosikatsauksessa.Hallituksella on 19.3.2019 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka sisältyy yllämainittuun enimmäismäärään.Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2020 saakka.Suominen tiedotti 29.5.2019 hallituksen jäsenten osakkeina suoritettavasta vuosipalkkiosta. Yhtiön hallussa olevista omista osakkeista luovutettiin yhteensä 33 619 osaketta. Tämä jälkeen valtuutuksen enimmäismäärä on yhteensä 4 966 381 osaketta.
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

MUUTOKSIA JOHTORYHMÄSSÄ
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄTSuomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajien mieltymysten kehittymisestä. Aiemmin muutokset kuluttajien mieltymyksissä globaalilla tasolla ovat vaikuttaneet enimmäkseen Suomiseen positiivisesti, sillä ne ovat kasvattaneet kuitukankaista valmistettujen tuotteiden kysyntää. Kuitenkin tietyt tekijät, mukaan lukien kuluttajien suhtautuminen edes osittain öljypohjaisista raaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin, tai kuluttajien käsitys kertakäyttöisten tuotteiden vastuullisuudesta yleisellä tasolla, voivat muuttaa nopeasti kuluttajien mieltymyksiä ja ostokäyttäytymistä. Suominen seuraa kuluttajatrendejä proaktiivisesti ja kehittää niiden mukaan tuotevalikoimaansa. Yhtiöllä on ollut valikoimassaan biohajoavia, kokonaan kasvipohjaisista raaka-aineista valmistettuja kuitukankaita jo yli 10 vuoden ajan. Suominen käy myös vuoropuhelua EU:n lainsäätäjien kanssa ns. kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseen tähtäävästä direktiiviehdotuksesta.Suominen on tunnistanut myös muita liiketoimintaansa liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten esimerkiksi tuotantoteknologioihin, tuotevastuuseen, investointeihin sekä rahoitukseen liittyvät riskit. Näitä riskejä on kuvattu tarkemmin tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa sekä tilinpäätöksessä 2018.TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.
Kuluttajaluottamusindeksi laski sekä euroalueella että Yhdysvalloissa kolmannella vuosineljänneksellä, mutta pysyi edelleen vahvana molemmilla maantieteellisillä alueilla. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Kuitukangasmarkkinoilla on tällä hetkellä ylikapasiteettia, lähinnä lastenhoidon pyyhintätuotteissa sekä WC:stä huuhdeltavissa tuotteissa.Kokonaisuutena Suominen odottaa kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2019 keskimäärin vuoden 2018 tasolla.NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Suominen toistaa 31.1.2019 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2019 tilikauden 2018 tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen positiivisia vaikutuksia. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa ja liikevoitto 4,6 milj. euroa.  Vuonna 2018 Suomisella ei ole ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.
SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.9.2019

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.
Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.Ne uudet standardit ja tulkinnat, joilla on merkittävä vaikutus Suomisen konsernitilinpäätökseen, on esitetty Suomisen tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa. Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2019, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen. Myös laatimisperiaatteiden muutosten vaikutukset Suomisen avaavaan taseeseen on esitetty Suomisen tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa.TASE TULOSLASKELMALAAJA TULOSLASKELMALASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
RAHAVIRTALASKELMATUNNUSLUVUTTUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAOsa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2018 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2018 vuosikertomuksessa. Osakekohtaisten tunnuslukujen laskentaOsakekohtainen tulos
                     Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta
                                           
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekannan markkina-arvo
Osakkeiden vaihto
Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaLiikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoittoEri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2019 ja 2018 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.Käyttökate (EBITDA)
BruttoinvestoinnitKorolliset nettovelatSuominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.
Oman pääoman tuotto (ROE), %
Sijoitettu pääoma
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
Omavaraisuusaste, %
Velkaantumisaste, %

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAINKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAINLÄHIPIIRITIEDOTSuominen Oyj:n 19.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2019 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 33 619 osaketta. Osakkeet luovutettiin 31.5.2019 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 83 796 euroa eli noin 2,49 euroa osakkeelta.AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSETAineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS(* 2018 vuokrasopimusvelkojen kirjaaminen taseeseen IFRS 16:n soveltamisen yhteydessä.VASTUUSITOUMUKSETJOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOTRAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEETSuominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.Aikaisemmin julkistettujen lukujen oikaisut on esitetty Suomisen tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa.
SUOMINEN OYJ
Hallitus
LiiteSuominen Oyj Osavuosikatsaus Q3 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.