Stämmokommuniké från årsstämma i HMS Networks

HMS Networks AB (publ) har den 23 april 2020 hållit årsstämma. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.
Vinstdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att någon vinstutdelning inte ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019 och att årets vinst jämte balanserade vinstmedel ska överföras i ny räkning.
Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för HMS Networks AB och
koncernen. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen
att sex (6) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några styrelsesuppleanter,att ett (1) registrerat revisionsbolag väljs till revisor,att omval sker av styrelseledamöterna Charlotte Brogren, Fredrik Hansson, Anders Mörck, Cecilia Wachtmeister och Ulf Södergren, samt att nyval sker av Niklas Edling.att Charlotte Brogren omväljs till ordförande i styrelsen,att till revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Fredrik Göransson,att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 625 000 kr, varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter ska erhålla 225 000 kr, samt att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kr till ordförande och 50 000 kr vardera till övriga ledamöter och att ingen ersättning ska utgå för arbete i övriga utskott.Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastslog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 2 340 943 aktier i syfte att finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier.
Införande av Aktiesparprogram 2021-2024 samt säkringsåtgärder för leverans av aktier inom ramen för programmet
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett prestationsbaserat aktiesparprogram, Aktiesparprogram 2021‑2024. Programmet riktar sig till samtliga anställda och omfattar högst 150 000 aktier. För att möjliggöra bolagets leverans av aktier till deltagarna i programmet beslutade årsstämman även att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att förvärva högst 150 000 egna aktier samt att överlåta de härigenom förvärvade aktierna till deltagarna i programmet.
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen i syfte att anpassa denna i förhållande till genomförda och förväntade ändringar i aktiebolagslagen och lagen om kontoföring av finansiella instrument.
För ytterligare information vänligen kontakta:
CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01
CFO Joakim Nideborn, telefon: 035-710 69 83
HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis™. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.BilagaPRM – HMS Stämmokommuniké 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.