Sparbanken Västra Mälardalen: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Stark utveckling för Sparbanken Västra MälardalenFortsatt god tillväxt i affärsvolymen och en kraftig resultatförbättring. Sparbankens rörelseresultat uppgår till 122,8 mkr, vilket är det bästa niomånadersresultatet sedan banken startade verksamheten år 1845. Sparbanken har fortsatt en mycket stark kapitalrelation.Affärsvolym
Bankens totala affärsvolym per 2019-09-30 uppgår till 24.157.770 tkr (23.285.023 tkr), vilket är en ökning med 872.747 tkr eller 3,75%.
Eget kapital
Kapitalbasen, bestående av enbart kärnprimärkapital, uppgår till 1.249.182 tkr (1.181.253 tkr), vilket ger en total kapitalrelation om 21,67% (20,99%) exklusive periodens resultat.
Resultat
Sparbankens rörelseresultat för perioden januari – sept 2019 är 122.783 tkr (93.591 tkr), vilket är 29.192 tkr högre än motsvarande period 2018.
Kontorsrörelsen ökar intäkterna. Räntenettot ökar med 11% till 103.554 tkr (93.391 tkr) jämfört med föregående år. Provisionsnettot minskar med 2% till 50.405 tkr (51.597 tkr) jämfört med föregående år.Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till 11.751 tkr (5.450 tkr), varav realiserat 13.931 tkr.
Nettoresultatet av finansiella transaktioner har utvecklats positivt till följd av positiv utveckling på de finansiella marknaderna.
Kostnaderna minskar med 6% till 80.982 tkr, vilket är 5.139 tkr lägre än motsvarande period föregående år.Kreditförlusterna uppgår till 2.723 tkr (-2.156 tkr) och motsvarar -0,05% (0,04%) av ingående utlåning och kreditgarantier. Kreditförlusterna påverkar således Sparbankens resultat positivt jämfört med föregående år.Ökat ägande i Indecap Holding AB
Sparbanken ökar sitt ägande i Indecap Holding AB under början av året till 11,94 % av aktiekapitalet och rösterna.
Officiell rating – BBB+
I inledningen av år 2019 erhöll Sparbanken officiell rating BBB+ av Nordic Credit Rating.
Ägarspridning i Portfolio Försäkra AB
Under perioden har Sparbanken Västra Mälardalen samt Sparbanken Rekarne AB sålt delar av innehavet i Portfolio Försäkra AB till Bergslagens Sparbank AB. Efter transaktionen äger de tre bankerna en tredjedel vardera i Portfolio Försäkra AB.
För mer information
Mikael Bohman, VD
Telefon 0221–344 58
Mobil 070–556 52 35
E-post mikael.bohman@sparbankenvm.se
Mats Lindkvist, Finanschef
Telefon 0221-344 78
Mobil 070-584 35 50
E-post mats.lindkvist@sparbankenvm.se
Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 25 oktober 2019 kl. 08:00. Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en lokal självständig Sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.
Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.
Ordförande i Sparbankens styrelse är Lars-Erik Wige. Styrelsen består för närvarande av 9 ledamöter. Mikael Bohman är verkställande direktör i Sparbanken sedan 2005.
För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se. BilagaDelårsrapport 190930

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.