Silvano Fashion Group 2019.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajadKontserni 2019. aasta 12 kuu (võrrelduna 2018. aasta 12 kuuga) ja 31.12.2019 (võrrelduna 31.12.2018) põhilised finantsnäitajad on järgmised:


MajandustulemusedKontserni 2019. aasta 12 kuu käive moodustas 56 943 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 8,5%. Hulgimüügi käive vähenes 13,2% võrra, mõõdetuna eurodes.Kontserni 2019. aasta 12 kuu brutokasum oli 29 651 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 14,4%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2019. aasta 12 kuu jooksul 55,6%-lt 52,1%-le. Müüdud toodangu kulu vähenes 1,1% võrra.2019. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 28,3% ja ulatus 12 712 tuhande euroni võrreldes 2018. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 17 736 tuhat eurot. 2019. aasta 12 kuu ärikasumi rentaablus oli 22,3% võrreldes 28,5%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 11,9% ja moodustas 2019. aasta 12 kuuga 17 004 tuhat eurot, mis tähendab 29,9% rentaablust (19 310 tuhat eurot ja 31,0% eelmise aasta samal perioodil).Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2019. aasta 12 kuuga 10 663 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 10 796 tuhat eurot 2018. aasta 12 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 18,7% võrreldes 17,4%-ga eelmise aasta samal perioodil.FinantsseisundSeisuga 31. detsember 2019 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 46 309 tuhande euroni, suurenedes 1,8% võrreldes 31. detsembriga 2018.Võrreldes 31. detsembriga 2018 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 038 tuhande euro võrra ja moodustasid  2019. aasta 31. detsembri seisuga 2 610  tuhat eurot. Varude saldo suurenes 1 714 tuhande euro võrra ning 2019. aasta 31. detsembri seisuga moodustas 19 359 tuhat eurot.Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 1 138 tuhande euro võrra, ulatudes 2019. aasta 31. detsembri seisuga 26 324 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2019.aasta 12 kuuga 4 675 tuhande euro võrra.InvesteeringudKontserni 2019. aasta 12 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 1 216 tuhat eurot, 497 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.Personal2019. aasta 31. detsembri seisuga oli kontsernil 1 888 töötajat, neist 503 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2018 seisuga oli 2 073 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis.Kontserni 2019. aasta 12 kuu palgakulu koos maksudega oli 13 195  tuhat eurot (12 500 tuhat eurot 2018.aasta 12 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 870 tuhat eurot.Juhtimisorganite otsused peale 2019. aasta IV kvartalit3. mail 2019 toimus AS Silvano Fashion Group korraline aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:  Üldkoosolek kinnitas 2018. majandusaasta aruande.Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 16.05.2019). Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta alljärgnevalt:
– tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 20.maiks 2019, (makse teostatud 20.05.2019);
– tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 10.oktoobriks 2019; (makse teostatud 29.08.2019);
Üldkoosolek otsustas kutsuda SFG nõukogust Ants Susi tagasi. Ants Susi volitused SFG nõukogu liikmena lugeda lõppenuks alates 03.05.2019.Üldkoosolek otsustas valida SFG uueks nõukogu liikmeks Triin Nellis, kelle volitused SFG nõukogu liikmena algavad 03.05.2019 ning lõpevad 30.06.2021.Üldkoosolek otsustas muuta SFG 30. juunil 2012. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kindlaksmääratud SFG nõukogu liikmete tasustamise korda alljärgnevalt:nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 5000 eurot kalendrikuus (bruto);nõukogu liikmete tasu suuruseks määrata 2000 eurot kalendrikuus (bruto).Üldkoosolek otsustas muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,20 (kakskümmend) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle“. Üldkoosolek otsustas, et:– SFG aktsiakapitali suurendatakse 3 600 000 euro võrra 3 600 000 eurolt 7 200 000 euroni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel 0,10 euro võrra iga aktsia kohta ehk 0,10 eurolt 0,20 eurole.
– SFG aktsiakapitali suurendatakse fondiemissiooni teel ülekursi arvelt. Fondiemissioon viiakse läbi SFG 2018.a. majandusaasta aruande alusel, mille aktsionärid on kinnitanud koos kasumi jaotamise otsusega. Fondiemissioon viiakse läbi ülekursi arvelt summas 3 600 000 eurot. Fondiemissiooni läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 7 200 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia.
– Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse 17.05.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud  isik õigustatud osalema fondiemissioonis. Aktsiate nimiväärtuse suurendamine toimub koheselt pärast aktsiakapitali suurendamise kohta äriregistrisse kande tegemist.  15.mail 2019  registreeris Tartu Kohturegister aktsiakapitali suurendamise 7 200 tuhande võrra vastavalt 03.05.2019 Üldkoosoleku otsusele.
19. juunil 2019 toimus AS Silvano Fashion Group erakorraline aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:–      Muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelisedaktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,10 (kümme) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle“. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro võrra iga aktsia kohta;Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,10 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud;Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi strateegiliste eesmärkidega. Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega. Otsuse läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 3 600 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia;Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri   fikseeritakse 04.07.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 03.07.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama aktsiakapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid. 23.septembril 2019 registreeris Tartu Kohturegister aktsiakapitali vähendamise 3 600 tuhande euro võrra vastavalt 19.juunil 2019 toimunud Üldkoosoleku otsusele. Väljamakse teostati 27.09.2019.Konsolideeritud finantsseisundi aruanne