• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Siguldas CMAS, AS, par kārtējās akcionāru sapulces 2020. gada 24. aprīlī lēmumu projektu un iespēju balsot rakstveidā pirms sapulces

Siguldas CMAS, AS, par kārtējās akcionāru sapulces 2020. gada 24. aprīlī lēmumu projektu un iespēju balsot rakstveidā pirms sapulces

Akciju sabiedrība “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” paziņo, ka sabiedrības 2020. gada 24. aprīļa kārtējā akcionāru sapulce norisināsies, ievērojot iepriekš paziņoto dienaskārtību. Taču, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un ārkārtējo situāciju Latvijas Republikā, kas izsludināta ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai aizsargātu akcionāru, akciju sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, informējam, ka šajā sapulcē ir iespējams piedalīties arī neklātienē – balsojot rakstveidā pirms sapulces.Akcionārus, kas vēlas balsot neklātienē, izskatāmo jautājumu izlemšanai lūdzam pilnvarot akciju sabiedrības “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valdi balsot par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem saskaņā ar akcionāra izdotu balsošanas uzdevumu, kas izdodams vienlaicīgi ar pilnvaru. Lūdzam abus dokumentus (pilnvaru un balsošanas uzdevumu) aizpildītus un:parakstītus ar derīgu e-parakstu nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi sigcmas@sigmas.lv; vaiparakstītus nosūtīt uz sabiedrības pasta adresi: Akciju sabiedrība “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”, “Kalnabeites” 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150.Balsojumā tiks ņemtas vērā visas pilnībā aizpildītās pilnvaras un balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti iepriekš norādītāja veidā līdz 2020. gada 23. martam.Pielikumā:1. Pilnvaras balsošanas uzdevumam veidlapa.
2. Balsošanas uzdevuma veidlapa.
Akciju sabiedrība “Siguldas cilslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kārtējās akcionāru sapulces 2020. gada 24. aprīlī lēmumu projektsApstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2019. gada pārskatu.Apstiprināt 2019. gada pārskatu.Pārskata gada peļņu 50 343,35 EUR atstāt nesadalītu.Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2019.gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Natāliju Zaicevu, sertifikāta Nr.138, SIA “Orients Audit & Finance”, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2020. gada pārskata revīzijas veikšanu 3 600,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.Apstiprināt valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.Ievēlēt padomi piecu cilvēku sastāvā uz trim gadiem un noteikt padomes priekšsēdētājam atlīdzību 170,00 EUR mēnesī, bet katram padomes loceklim –150,00 EUR mēnesī:Inita Bedrīte – AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” strādā kopš 1987. gada. Ir Ražošanas un tirdzniecības daļas vadītājas vietniece. 2007. gadā ievēlēta par padomes priekšsēdētāju.Maija Beča – AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” strādā kopš 2004. gada. Ir Piena kvalitātes kontroles laboratorijas vadītāja, kvalitātes vadītāja. No 2007. gada ir padomes priekšsēdētāja vietniece.Baiba Mecauce – veterinārārste, 2017. gadā ievēlēta padomē.Maruta Niedrīte – SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” galvenā grāmatvede. Ievēlēta padomē 2017. gadā.Jānis Tūtāns – AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” strādā kopš 1987. gada. Ir Transporta un saimnieciskās daļas vadītājs.
Revīzijas komitejas funkcijas uz trim gadiem uzdot pildīt padomei bez papildu atlīdzības.AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valdeValda MālnieceFinanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekleTālrunis: 67972040E-pasts: valda.malniece@sigmas.lvPielikumiBalsosanas_uzdevumsPilnvara_balsosanas_uzdevumamSiguldas_CMAS_atalgojuma_politika_2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.