Selskabsmeddelelse 11/2019

27. november, 2019NORDIC SHIPHOLDING A/S
Selskabsmeddelelse: 11/2019

Kvartalsrapport – 3. kvartal 2019Sammenligningstallene for 3. kvartal 2018 er angivet i parentes.
2019 startede positivt for koncernen, idet den gennemsnitlige TCE indtjening for de seks skibe var ca. 23% højere i 1. kvartal 2019 end den gennemsnitlige TCE indtjening i 4. kvartal 2018. På trods af faldet i TCE indtjeningen der indtraf i maj 2019, endte den gennemsnitlige TCE indtjening for skibene i 9- måneders perioden, der endte 30. september 2019 (”9M 2019”), 34% højere end den gennemsnitlige TCE indtjening i 9M 2018.Det var forventet at dokningerne af Nordic Anne, Nordic Agnetha og Nordic Amy ville have en negativ påvirkning på indtjeningen i 3. kvartal 2019. Da dokningerne tog længere end forventet, grundet installation af ballastvand behandlingsanlæg, og de aktuelle TCE rater var lavere end budgetteret, endte tabet på USD 3,4 millioner i 3. kvartal 2019 (USD 4,0 millioner eksklusiv nedskrivning af skibene på USD 5,0 millioner), hvilket var i den lavere ende af koncernens forventede indtjening i 3. kvartal 2019.TCE Indtjeningen steg 14% til USD 15,2 millioner (USD 13,4 millioner) i 9M 2019.Skibenes driftsudgifter i 9M 2019 faldt marginalt til USD 10,8 millioner (USD 11,2 millioner).EBITDA steg markant til USD 3,3 millioner (USD 0,7 millioner) grundet den stigende TCE indtjening i 9M 2019. Eksterne omkostninger blev reduceret med USD 0,3 millioner til USD 1,0 millioner (USD 1,3 million), primært grundet en reduktion af honorarer der betales til koncernens administrator og andre administrative udgifter.Koncernen realiserede et tab på USD 0,2 millioner (9M 2018: Nul) på ”assets-held-for-sale” for perioden 9M 2019 i relation til salget af Nordic Ruth i juli 2019. Der blev ikke foretaget yderligere nedskrivninger eller tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger på skibene i 9M 2019.I perioden 31. december 2018 til 30. september 2019, faldt egenkapitalen fra USD 11,8 millioner til USD 7,1 millioner, som resultat af det akkumulerede resultat i perioden. Som følge heraf reduceredes solvensgraden fra 11.4% til 7.5%.Som et led i den restrukturering, der blev aftalt med koncernens långivere i 4. kvartal 2018, blev de finansielle lånebetingelser så som (i) Minimum Value (skibenes markedsværdi i procent af det udestående lån) og (ii) krav til minimum egenkapital suspenderet og minimumslikviditetskravet blev reduceret. Disse modificerede lånebetingelser er gældende til 30. september 2020. Herudover er de kvartalsvise afdrag på koncernens lån udskudt i perioden fra december 2018 til september 2020.I henhold til låneaftalen skal likvide beholdninger, der overstiger USD 6,0 millioner på kvartalsbasis efter betaling af renter og afdrag (eksklusive beløb holdt på særlige dokningskonti), anvendes til afdrag på lånefaciliteten (’cash sweep – mekanisme’). Denne “cash sweep – mekanisme” blev ikke aktiveret i 9M 2019 og 9M 2018.I 9M 2019 udgjorde pengestrømme fra driften USD 2,0 millioner (pengestrømme til driften USD 2,9 millioner) hovedsageligt genereret af pool-indtjeningen på skibene. I 9M 2019 betalte koncernen USD 4,1 millioner for dokningen af Nordic Anne, Nordic Agnetha og Nordic Amy (koncernen betalte USD 0,8 millioner for dokningen af Nordic Ruth i 9M 2018). I 3. kvartal 2019 blev nettoprovenuet fra salget af Nordic Ruth anvendt som ekstraordinært afdrag på koncernens langfristede lån. Koncernen foretog ingen afdrag på koncernens lån i 9M 2018, idet koncernen anvendte tidligere ”forudbetalte” afdrag under ”cash-sweep mekanismen” til at afregne de ordinære afdrag på de langfristede lån).Den 30. september 2019 udgjorde likvide beholdninger (inklusive USD 0,7 millioner holdt på særlige dokningskonti), USD 6,4 millioner (USD 0,7 millioner).Dokningerne af Nordic Anne, Nordic Agnetha og Nordic Amy tog længere end forventet. Kombineret med lavere end forventet TCE rater i 3. kvartal 2019, og den forventede TCE indtjening i de resterende 3 måneder, har bestyrelsen revideret (justeret) forventningerne til TCE indtjeningen for 2019.TCE indtjeningen for 2019 forventes nu i størrelsesordenen USD 21,5 millioner – USD 23,5 millioner, reduceret fra USD 23 millioner til USD 26 millioner.Efter driftsudgifter som budgetteret af de tekniske managers præciceres forventningerne til et EBITDA (indtjening før renter, skat, afskrivninger og afdrag) i størrelsesordenen USD 5,5 millioner – USD 7,5 millioner, justeret fra USD 5,0 millioner – USD 8,0 millioner. Resultatet før skat forventes nu at blive et tab på USD -5,0 millioner – USD -3,0 millioner, justeret fra USD -6,0 millioner – USD -3,0 millioner. Disse justerede forventninger til 2019 tager ikke højde for eventuel yderligere nedskrivning eller tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger af den regnskabsmæssige værdi af skibene.
Bestyrelsen forfølger fortsat relevante investerings- og konsolideringsmuligheder med henblik på en styrkelse af selskabets aktiviteter.

For yderligere information venligst kontakt:Knud Pontoppidan, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S: +45 3929 1000Vedhæftet filNSH 3Q 2019 Financial announcement

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.