Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 2. marts 2020 i Skjern

 Dato: 2. marts 2020 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K   Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2020   Formanden for bankens repræsentantskab Hans Ladekjær Jeppesen bød velkommen til de fremmødte aktionærer. Efter velkomsten gav formanden ordet til den af bankens repræsentantskab udpegede dirigent advokat Bo Ascanius. Dirigenten konstaterede indledningsvis, at de fornødne indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsorden, bankens lønpolitik, de fuldstændige forslag herunder revideret årsrapport, procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens hjemmeside. Dagsordenens punkt 1 og 2: Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år og fremlagde A/S Skjern Banks lønpolitik 2020 til godkendelse. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og lønpolitikken blev godkendt. Dagsordenens punkt 3: Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt. Dagsordenens punkt 4: Det blev vedtaget at anvende årets overskud t.kr. 135.482 således: 1.000 kr. Udbytte af regnskabsåret 28.920 Indehavere af hybrid kernekapitalinstrumenter 6.626 Henlagt til egenkapitalen 99.936 I alt anvendt 135.482 Dagsordenens punkt 5: På valg til repræsentantskabet var: Dorte H. Knudsen Poul Frandsen Ole Strandbygaard Tommy Noer Mike Jensen Finn Erik Kristiansen Torben Ohlsen Karsten Larsen Torben Tobiasen Bjarke Hansen Ebbe Storgård Bendixen Valgt til repræsentantskabet blev: Dorte H. Knudsen (genvalgt) Poul Frandsen (genvalgt) Ole Strandbygaard (genvalgt) Tommy Noer (genvalgt) Mike Jensen (genvalgt) Finn Erik Kristiansen (nyvalgt) Torben Ohlsen (nyvalgt) Karsten Larsen (nyvalgt) Torben Tobiasen (nyvalgt) Bjarke Hansen (nyvalgt) Ebbe Storgård Bendixen (nyvalgt) Dagsordenens punkt 6: På valg som bankens revisor: PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Der var genvalg til: PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dagsordenens punkt 7 a, b og c forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse: a: Repræsentantskab og bestyrelse stillede forslag om at ændre vedtægternes § 4 stk. 1 som følge af en fusion mellem VP Securities A/S og VP Services A/S, som er selskabets ejerbogsfører. Forslaget blev vedtaget b: Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at generalfor- samlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bankens bestyrelse til at erhverve egne aktier i tiden frem til bankens næste ordinære generalforsamling, således at bankens bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier svarende til 10 % af den pålydende værdi af bankens aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10 % af den nominelle aktiekapital, forudsat at prisen for aktierne på erhvervelsestidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede slutkøbekurs. Forslaget blev vedtaget     c: Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssigt i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Forslaget blev vedtaget Dagsordenens punkt 7 d, e og f forslag fra en aktionær: d: Generalforsamlingen som øverste myndighed ønsker økonomisk indsigt i bankens hoved sponsorat af professionel idræt i Skjern Håndbold. Forslaget blev ikke vedtaget e: Bestyrelsen pålægges at reducere sponsoratet til et ordinært sponsorat svarende til gennemsnittet for lokale og regionale virksomheders. Forslaget blev ikke vedtaget f: Bankens ejere tilgodeses med et reelt udbytte efter aktieskat og inflation på min. 5% for året 2019. Forslaget blev ikke vedtaget Dagsordenens punkt 8: Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og repræsentantskabets formand takkede for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.   Såfremt der ved et konstituerende repræsentantskabsmøde sker ændringer i bestyrelsens sammensætning vil vi efterfølgende informere NASDAQ OMX Copenhagen herom. Venlig hilsen Skjern Bank Per Munck munck@skjernbank.dk
Vedhæftet fil04_2020 Referat generalforsamling 02.03.2020