Preliminarūs ESO 2019 m. 10 mėnesių rezultatai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO  ir  Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.
2019 metų 10 mėnesių preliminarūs ESO finansiniai duomenys:Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos per 2019 metų 10 mėnesių sudarė 431,3 mln. eurų ir buvo 17,4 proc. mažesnės nei tokiu pat metu pernai, kai jos siekė 522,1 mln. eurų. Eliminavus nebevykdomos visuomeninio tiekimo veiklos įtaką, 2019 m. 10 mėnesių pajamos yra 2,4 proc. didesnės už atitinkamo laikotarpio 2018 metų pajamas, kai jos siekė 421,1 mln. eurų.Didėjančių pajamų pagrindinės priežastis – dėl pajamų pripažinimo pagal 15-ąjį TFAS (Tarptautinį finansinės apskaitos standartą) pokyčių išaugusios naujų vartotojų prijungimo pajamos.Per 2019 metų 10 mėnesius ESO uždirbo 152,02 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 11,6 proc. daugiau nei per tą patį 2018 metų laiką, kai šis rodiklis buvo 136,3 mln. eurų.Tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda efektyvi Bendrovės veikla, auganti reguliacinio turto bazė ir didesnės naujų vartotojų prijungimo pajamos dėl tarptautinių finansinės apskaitos standartų pasikeitimo. *Bendrovės preliminarus EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.Atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, el. paštas tomas.kavaliauskas@eso.lt, tel. +370 617 51616.