• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Persbericht Biocartis Group NV: NOTERING VAN DE EUR 150 MILJOEN SENIOR NIET-VERZEKERDE CONVERTEERBARE OBLIGATIES DIE VERVALLEN IN 2024

Persbericht Biocartis Group NV: NOTERING VAN DE EUR 150 MILJOEN SENIOR NIET-VERZEKERDE CONVERTEERBARE OBLIGATIES DIE VERVALLEN IN 2024

 NIET VOOR DISTRIBUTIE, RECHTSREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF IN OF NAAR AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE DISTRIBUTIE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN ZOU ZIJN.PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 14 november 2019, 07:02 CETNOTERING VAN DE EUR 150 MILJOEN SENIOR NIET-VERZEKERDE CONVERTEERBARE OBLIGATIES DIE VERVALLEN IN 2024Mechelen, België, 14 november 2019 – Biocartis Group NV (“Biocartis” of de “Vennootschap”), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat de EUR 150 miljoen 4,00% converteerbare obligaties die vervallen in 2024 (ISIN: BE0002651322) (de “Converteerbare Obligaties”) toegelaten werden tot de verhandeling en notering op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. De verhandeling van de Converteerbare Obligaties op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels zal naar verwachting beginnen op of rond 15 november 2019.Een noteringsprospectus werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA”) op 5 november 2019 (het “Prospectus”). Het Prospectus is kosteloos beschikbaar in België op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België. Onder voorbehoud van jurisdictionele beperkingen is het Prospectus ook beschikbaar op de volgende website: http://investors.biocartis.com/nl.—– EINDE —-Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail rdegrave@biocartis.com
tel +32 15 631 729 | gsm +32 471 53 60 64
Over Biocartis Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla™ MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie beantwoordt. Dit is het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, darm- en longkanker. Meer informatie op www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.Toekomstgerichte verklaringenBepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico’s, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico’s, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatige vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.Belangrijke InformatieDe Converteerbare Obligaties zijn schuldinstrumenten. Beleggen in de Converteerbare Obligaties brengt risico’s met zich mee. Beleggers in de Converteerbare Obligaties lenen geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt om op halfjaarlijkse basis interest uit te betalen en de hoofdsom terug te betalen op de vervaldag. Daarnaast verleent elke Converteerbare Obligatie het recht aan de belegger om de Converteerbare Obligatie te converteren in bestaande en/of nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap. In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent bestaat er een risico dat de beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen. De Converteerbare Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de risico’s te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om te beleggen in de Converteerbare Obligaties moet gebaseerd zijn op alle informatie die het Prospectus bevat, met inbegrip van het deel “Risicofactoren”.DIT BERICHT VORMT GEEN EN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN EEN AANBOD OF EEN UITNODIGING OM CONVERTEERBARE OBLIGATIES VAN BIOCARTIS GROUP NV (DE “VENNOOTSCHAP”) TE VERKOPEN OF UIT TE GEVEN, NOCH EEN VERZOEK VAN EEN AANBOD OM CONVERTEERBARE OBLIGATIES VAN DE VENNOOTSCHAP TE KOPEN OF EROP IN TE SCHRIJVEN. ELKE VERHANDELING IN CONVERTEERBARE OBLIGATIES IN VERBAND MET DE NOTERING EN TOELATING TOT VERHANDELING OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS ZOU MOETEN WORDEN GEDAAN OP BASIS VAN DE INFORMATIE DIE VERVAT IS IN HET PROSPECTUS MET BETREKKING TOT DE NOTERING EN TOELATING TOT VERHANDELING OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS EN ENIGE AANVULLING DAAROP, NAARGELANG HET GEVAL (HET “PROSPECTUS”).DIT BERICHT IS GEEN PROSPECTUS. DE INFORMATIE IN DIT BERICHT IS LOUTER TER INFORMATIE EN PRETENDEERT NIET VOLLEDIG TE ZIJN. BELEGGERS ZOUDEN ENKEL MOGEN INSCHRIJVEN OP ENIGE EFFECTEN WAARNAAR IN DIT DOCUMENT VERWEZEN WORDT, OP BASIS VAN DE INFORMATIE DIE VERVAT IS IN HET PROSPECTUS.DIT BERICHT IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, NOCH RECHTSTREEKS NOCH ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VS OF AMERIKAANSE PERSONEN IN DE ZIN VAN DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE “U.S. SECURITIES ACT”). HET VORMT GEEN OF MAAKT GEEN DEEL UIT VAN EEN AANBIEDING OF VERZOEK OM EFFECTEN TE KOPEN OF EROP IN TE SCHRIJVEN IN DE VS. DE HIERIN VERWEZEN EFFECTEN ZIJN NIET EN ZULLEN NIET WORDEN GEREGISTREERD IN HET KADER VAN DE U.S. SECURITIES ACT EN MOGEN NIET AANGEBODEN OF VERKOCHT WORDEN IN DE VS, BEHALVE KRACHTENS EEN VRIJSTELLING VAN, OF TRANSACTIES DIE NIET ONDERWORPEN ZIJN AAN, DE REGISTRATIEVEREISTEN VAN DE U.S. SECURITIES ACT. DE VENNOOTSCHAP HEEFT GEEN ENKEL GEDEELTE VAN DE HIERIN VERWEZEN EFFECTEN GEREGISTREERD IN DE VS, EN HEEFT NIET DE INTENTIE EEN OPENBARE AANBIEDING VAN EFFECTEN UIT TE VOEREN IN DE VS.DIT BERICHT IS UITSLUITEND GERICHT AAN EN BESTEMD VOOR PERSONEN IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (“EER”), DIE “GEKWALIFICEERDE BELEGGERS” ZIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2(E) VAN VERORDENING (EU) 2017/1129 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 14 JUNI 2017 BETREFFENDE HET PROSPECTUS DAT MOET WORDEN GEPUBLICEERD WANNEER EFFECTEN AAN HET PUBLIEK WORDEN AANGEBODEN OF TOT DE HANDEL OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT WORDEN TOEGELATEN EN TOT INTREKKING VAN RICHTLIJN 2003/71/EG, DE “PROSPECTUSVERORDENING”). VERDER IS DIT BERICHT IN HET VERENIGD KONINKRIJK ENKEL BESTEMD VOOR EN GERICHT AAN (I) PERSONEN MET PROFESSIONELE ERVARING MET ZAKEN IN VERBAND MET BELEGGINGEN DIE BINNEN DE DEFINITIE VALLEN VAN “INVESTMENT PROFESSIONALS” VAN ARTIKEL 19(5) VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, ZOALS GEWIJZIGD (DE “ORDER”), (II) VERMOGENDE ENTITEITEN, ENZ. DIE BINNEN ARTIKEL 49(2)(A) TOT (D) VAN DE ORDER VALLEN EN (III) ALLE OVERIGE PERSONEN AAN WIE DIT VOLGENS DE WET MAG WORDEN MEEGEDEELD (AL DEZE PERSONEN WORDEN SAMEN DE “RELEVANTE PERSONEN” GENOEMD). ELKE UITNODIGING, AANBIEDING OF OVEREENKOMST OM IN TE SCHRIJVEN OP CONVERTEERBARE OBLIGATIES, OF DEZE AAN TE KOPEN OF OP ENIGE ANDERE MANIER TE VERKRIJGEN, ZAL ENKEL WORDEN AANGEGAAN MET DE RELEVANTE PERSONEN. ELKE PERSOON DIE GEEN RELEVANTE PERSOON IS, MAG NIET HANDELEN OP BASIS VAN OF VERTROUWEN OP DIT BERICHT EN DE INHOUD ERVAN.DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES ZIJN NIET BEDOELD OM TE WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR TE WORDEN GESTELD, EN ZOUDEN NIET MOGEN WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS TER BESCHIKKING GESTELD, AAN ENIGE PRIVÉBELEGGER IN DE EER. VOOR DEZE DOELEINDEN BETEKENT EEN PRIVÉBELEGGER EEN PERSOON DIE EEN (OF MEER) IS VAN: (I) EEN NIET-PROFESSIONELE CLIËNT ZOALS GEDEFINIEERD IN PUNT (11) VAN ARTIKEL 4(1) VAN RICHTLIJN 2014/65/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 15 MEI 2014 BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 2002/92/EG EN RICHTLIJN 2011/61/EU (“MIFID II”), OF (II) EEN KLANT IN DE ZIN VAN RICHTLIJN 2002/92/EG, WAARBIJ DE KLANT NIET ZOU WORDEN GEKWALIFICEERD ALS EEN PROFESSIONELE CLIËNT ZOALS GEDEFINIEERD IN PUNT (10) VAN ARTIKEL 4(1) VAN MIFID II, OF (III) GEEN GEKWALIFICEERDE BELEGGER ZOALS GEDEFINIEERD IN DE PROSPECTUSVERORDENING.DIT BERICHT EN DE INFORMATIE HIERIN ZIJN NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE IN OF NAAR DE VS, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT WETTELIJK VERBODEN ZOU ZIJN.HET BELEGGEN IN DE EFFECTEN WAAROP DIT BERICHT BETREKKING HEEFT, KAN EEN BELEGGER BLOOTSTELLEN AAN EEN SIGNIFICANT RISICO OP VERLIES VAN HET VOLLEDIGE BELEGDE BEDRAG. PERSONEN DIE DERGELIJKE BELEGGINGEN OVERWEGEN, MOETEN EEN ERKEND EXPERT RAADPLEGEN DIE GESPECIALISEERD IS IN HET VERSTREKKEN VAN ADVIES OVER ZULKE BELEGGINGEN. DIT BERICHT VORMT GEEN AANBEVELING WAT DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES BETREFT. DE WAARDE VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES (EN DE ONDERLIGGENDE AANDELEN) KAN STIJGEN OF DALEN. POTENTIËLE BELEGGERS MOETEN EEN PROFESSIONELE ADVISEUR RAADPLEGEN OMTRENT DE GESCHIKTHEID VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES VOOR DE BETROKKEN PERSOON.ER WERD DOOR DE VENNOOTSCHAP GEEN ACTIE ONDERNOMEN DIE EEN AANBOD VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES VAN DE VENNOOTSCHAP OF HET BEZIT OF DE VERSPREIDING VAN DEZE MATERIALEN OF ELK ANDER AANBIEDINGS- OF PUBLICITEITSMATERIAAL IN VERBAND MET ZULKE CONVERTEERBARE OBLIGATIES IN EENDER WELKE JURISDICTIE WAAR ACTIE DAARTOE VEREIST IS, ZOU TOELATEN. DE VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING VAN DEZE MATERIALEN IN SOMMIGE JURISDICTIES KAN WETTELIJK WORDEN BEPERKT EN DAAROM MOETEN PERSONEN IN ZULKE JURISDICTIES WAARIN ZIJ WORDEN VRIJGEGEVEN, GEPUBLICEERD OF VERSPREID ZICH INFORMEREN OVER DEZE RESTRICTIES EN DEZE RESTRICTIES IN ACHT NEMEN. DE UITGIFTE, VERKOOP, OMZETTING OF INSCHRIJVING OP OF DE AANKOOP VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES VAN DE VENNOOTSCHAP KUNNEN ONDERWORPEN ZIJN AAN BIJZONDERE WETTELIJKE OF STATUTAIRE RESTRICTIES IN BEPAALDE JURISDICTIES. DE VENNOOTSCHAP IS NIET AANSPRAKELIJK ALS PERSONEN DE VOORGENOEMDE RESTRICTIES NIET NALEVEN.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.