Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Olainfarm”, vienotais reģistrācijas numurs 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114, valde informē, ka 2019. gada 25. novembrī saņemta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2019. gada 22. novembra vēstule, kurā sniegta informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “OLMAFARM”, vienotais reģistrācijas numurs 40003283699, 2019. gada 13. novembra iesniegumu ar lūgumu sasaukt akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulci ar šādu darba kārtību: 1) Padomes atsaukšana un jaunās padomes ievēlēšana; 2) Revīzijas komitejas atsaukšana un jaunās revīzijas komitejas ievēlēšana.Papildu minētajam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs lūdzis akciju sabiedrības “Olainfarm” valdi sasaukt (izsludināt uz konkrētu datumu) ārkārtas akcionāru sapulci ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “OLMAFARM”  2019. gada 13. novembra iesniegumā norādīto darba kārtību. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OLMAFARM” nav vērsusies pie akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes un valdes ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2019. gada 22. novembra vēstulē minēto pieprasījumu sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2019. gada 22. novembra vēstulei nav pievienots tās 2019. gada 13. novembra iesniegums. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī apstākli, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OLMAFARM” ir akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionārs, kas kopā pārstāv 42,56% no akciju sabiedrības “Olainfarm” pamatkapitāla, akciju sabiedrības “Olainfarm” valde sasauc akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulci un paziņo, ka ārkārtas akcionāru sapulce  notiks 2020. gada 24. janvārī plkst. 11:00 akciju sabiedrības  “Olainfarm” telpās Olainē, Rūpnīcu ielā 5.Darba kārtība:Padomes atsaukšana un jaunās padomes ievēlēšana;Revīzijas komitejas atsaukšana un jaunās revīzijas komitejas ievēlēšana.Akciju sabiedrība “Olainfarm” nav saņēmusi ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtības jautājumos pieņemamo lēmumu projektus.Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2020. gada 24. janvārī – no plkst. 10:00 līdz 10:45 akcionāru sapulces norises vietā.Akciju sabiedrības  „Olainfarm” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2020. gada 16. janvāris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem uz ieraksta datumā piederošo akciju skaitu piedalīties akciju sabiedrības  „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē 2020. gada 24. janvārī.Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā http://www.olainfarm.com/, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā: http://www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinošs dokuments.Akcionāriem ir tiesības:
akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt akciju sabiedrības  „Olainfarm” Valdei papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildus jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt akciju sabiedrības  „Olainfarm” Valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti;ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz Valdei rakstveida pieprasījumu, Valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem (ja tādi tiks iesniegti) no 2020. gada 10. janvāra akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā: http://www.nasdaqbaltic.com) un akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.Pilnvaras veidlapa ir pieejama akciju sabiedrības „Olainfarm” interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” internēta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.Olainē, 2019.gada 04. decembrīAkciju sabiedrības “Olainfarm” ValdePapildu informācija:
Jānis Dubrovskis
Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com
PielikumsPilnvaras veidlapa_LV

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.