Oboyas företrädesemission fulltecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 14 november 2019. Utfallet visar att 8 773 411 aktier av serie B, motsvarande cirka 76,6 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 2 684 396 aktier av serie B mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 23,4 procent av antalet aktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och emissionsgarantier som lämnades kommer inte att utnyttjas. Genom företrädesemissionen tillförs Oboya cirka 41,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Av emissionslikviden kommer cirka 16,4 MSEK att kvittas mot fordringar på Bolaget.VD Robert Wu kommenterar:– Styrelsen och jag vill rikta ett varmt tack till de befintliga och nya aktieägare som har visat förtroende för Oboya genom att teckna i emissionen. Detta kommer att bidra till att göra ett bra företag ännu bättre, med växande försäljning och vinst, och därigenom aktieägarvärde. Oboya har genom emissionen och handeln de senaste veckorna fått flertalet nya aktieägare och således en ägarstruktur mer relevant för ett noterat bolag. Vi fortsätter arbetet att växa in i framtiden på ett hållbart sätt också när det gäller resultatutvecklingen. Teckning och tilldelningDen som på avstämningsdagen den 28 oktober 2019 var registrerad som aktieägare i Oboya ägde rätt att med företräde teckna nya aktier av serie B i Bolaget. För varje innehavd aktie av serie B erhölls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie av serie B till teckningskursen 3,60 SEK. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier av serie B utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt 33,0 MSEK, motsvarande 80,0 procent av företrädesemissionen.Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter till 76,6 procent och utan stöd av teckningsrätter till 23,4 procent. Företrädesemissionen är således tecknad till 100,0 procent.
Genom företrädesemissionen kommer totalt 11 457 807 aktier av serie B att emitteras och Bolaget tillförs därmed cirka 41,2 MSEK före emissionskostnader. Av emissionslikviden kommer cirka 16,4 MSEK att kvittas mot fordringar på Bolaget.
Tilldelning av aktier av serie B utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet som offentliggjordes den 25 oktober 2019. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier av serie B utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras idag, den 19 november 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 21 november 2019, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.Aktier och aktiekapitalEfter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Oboyas aktiekapital att öka med 417 359,10 SEK till sammanlagt 1 252 077,33 SEK. Antalet aktier av serie B i Bolaget kommer öka med 11 457 807 aktier till 34 373 422 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 49. För det fall en eller flera av emissionsgaranterna väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier istället för kontant ersättning kommer antalet aktier i Bolaget att öka ytterligare till följd av en riktad nyemission av aktier till sådana emissionsgaranter. Närmare information om en sådan eventuell nyemission kommer att kommuniceras av Bolaget i form av ett separat pressmeddelande.RådgivareAugment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Oboya i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.För mer information, vänligen kontakta:Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)
Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se
Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.seDenna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2019 kl.12.20.Om Oboya Horticulture Industries ABOboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.seVIKTIG INFORMATIONERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.
BilagaPressmeddelande – Oboyas företrädesemission fulltecknad

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.