Northbaze Group AB (Publ); Delårsrapport januari-september 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande 2019-11-28
Q3 2019 i korthet (1 juli – 30 september 2019)Northbaze Group nettoomsättning för tredje kvartalet ligger i linje med föregående års tredje kvartal varav omsättningen inom affärsområdet Smart Mobility bidrar med 19,9 mkr vilket ger en total nettoomsättning för kvartalet på 28,1 mkr (29 mkr) för koncernen.Bruttomarginalen uppgick till 42 % för kvartalet, att jämföra med 50 % föregående år samma kvartal. Den lägre nivån på bruttomarginalen relateras till utförsäljning av produkter i Q3 för att kunna ta in det nya sortimentet av hörlurar inom Audio & Sound som bolaget har pressreleasat under Q3. Inom Smart Mobility tillsammans med bolagets nya hörlurssortiment inom Audio & Sound förväntas bruttomarginalen öka till motsvarande nivåer föregående år i kommande kvartal. Den långsiktiga trenden visar på en förbättrad utveckling av koncernens bruttomarginaler och genom Northbaze Groups satsning inom B2C- och online-området förväntas marginalerna ytterligare förstärkas allt eftersom den nya B2C-strategin får genomslag i form av ökad andel av den totala omsättningen.Orderboken i Northbaze Group vid kvartalets utgång uppgår till 6,6 mkr (8,8 mkr), varav 2 mkr inom Audio & Sound. Koncernens viktigaste försäljningssäsong har inletts positivt i och med de nya produktlanseringarna inom både Audio & Sound och Smart Mobility.Koncernens lönsamhet är under perioden fortsatt negativ och påverkades framförallt av marknadsförändringar följt av minskad genomförsäljning av produkter relaterade till ett större smartphone varumärke samt en minskad efterfrågan av bolagets produkter inom Smart Mobility området. Försäljningsökningen i Q3 2019 jämfört med 2018 är lägre än budgeterat och innebär att koncernens organisation överdimensionerats varför ett omfattande besparingsprogram beslutats under Q3. Målet är att reducera kostnaderna upp till -15 mkr på årsbasis.Soliditeten för koncernen uppgår till 60 % vid periodens slut och påverkas positivt av emissionen som bolaget genomförde under sommaren. Föregående år var soliditeten 50 %.Perioden 1 januari – 30 september 2019 i korthetNorthbaze Group ökar sin nettoomsättning med 48 % under perioden januari – september 2019 varav omsättningen inom affärsområdet Smart Mobility bidrar med 54,2 mkr vilket ger en total nettoomsättning för perioden om 86,5 mkr (58,4 mkr) för koncernen.Bruttomarginalen uppgick till 45 % för första 9 månaderna 2019, att jämföra med 42 % föregående år samma period. Northbaze Groups bruttomarginaler inom Smart Mobility tillsammans med bolagets nya hörlurssortiment inom Audio & Sound bidrar till att koncernens bruttomarginal fortsätter att öka och förväntas ligga på en fortsatt hög nivå. Den långsiktiga trenden visar på en betydligt förbättrad utveckling av koncernens bruttomarginaler. Genom Northbaze Groups satsning inom B2C- och online-området förväntas marginalerna ytterligare förstärkas allt eftersom den nya B2C-strategin får genomslag i form av ökad andel av den totala omsättningen.Andelen av koncernens försäljning via egna webbplatser och andra säljplattformar online uppgår till ca 14 % vilket överträffar bolagets förväntningar. Koncernen har tidigare kommunicerat ett mål om att öka andel av sin försäljning i detta område med 10 % per år.Inom Audio & Sound ligger den organiska försäljningen på samma nivå som föregående år medan den organiska tillväxten inom Smart Mobility ej går följa då det saknas motsvarande jämförelseperiod.Koncernens lönsamhet är under perioden fortsatt negativ och påverkades framförallt av marknadsförändringar följt av minskad genomförsäljning av produkter relaterade till ett större smartphone varumärke samt en minskad efterfrågan av bolagets produkter inom Smart Mobility området. Försäljningsökningen under 2019 jämfört med 2018 är lägre än budgeterat och innebär att koncernens organisation överdimensionerats varför ett omfattande besparingsprogram beslutats under Q3. För att nå lönsamhet inleder Northbaze Group omstruktureringar och kostnadsbesparingar med mål att reducera kostnaderna upp till -15 mkr på årsbasis.Soliditeten för koncernen uppgår till 60 % vid periodens slut och påverkas positivt av emissionen som bolaget genomförde under sommaren. Föregående år var soliditeten 50 %.