Nilörngruppen AB: Delårsrapport Q3

Perioden juli – september
·Orderingången ökade med 2 procent till 195 (191) MSEK
·Omsättningen minskade med 1 procent till 171 (172) MSEK
·Rörelseresultatet uppgick till 19,3 (19,1) MSEK
·Periodens resultat uppgick till 14,0 (13,8) MSEK
·Resultatet per aktie uppgick till 1,23 (1,21) SEK
Perioden januari – september
·Orderingången ökade med 1 procent till 561 (556) MSEK
·Omsättningen i SEK ökade med 4 procent till 545 (526) MSEK
·Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 521 (526) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 1 procent
·Rörelseresultatet uppgick till 54,6 (59,8) MSEK
·Periodens resultat uppgick till 40,1 (44,4) MSEK
·Resultatet per aktie uppgick till 3,52 (3,90) SEK
·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,2 (33,6) MSEK
Väsentliga händelser under kvartalet
·Minskad omsättning till ett par kunder med låga marginaler, vilket lett till stärkt bruttovinstmarginal
·Fortsatt positiv utveckling på Nilörns nya marknader såsom Italien och Spanien och ett flertal spännande projekt på gång i Tyskland
·Redovisning enligt IFRS 16 har ökat balansomslutningen med ca 60 MSEK och omfördelat poster i resultaträkningen. Se not 3 för detaljerad beskrivning av dess effekter
·Inflyttning har skett i de nya lokalerna i England och Sverige
·Nilorn Portugal har installerat 750m² solpanel på taket till fabriken
För ytterligare information, kontakta:
CEO, Claes af Wetterstedt                                 CFO, Krister Magnusson
Tel: 033-700 88 30                                             Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706-96 29 50                                         Mobil: 0704-85 21 14
Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl 08,00.BilagaRapport Delår Q3 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.