NGS Group AB: Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL)Aktieägarna i NGS Group AB (publ), org. nr 556535-1128 (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 juni 2020, kl. 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 12 i Stockholm.Rätt att delta på bolagsstämmanAktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 27 maj 2020, dels ii) anmäla sig för deltagande på bolagsstämman till Bolaget under adress NGS Group AB (publ), Klas Wilborg, Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm, per telefon 08-505 808 30 eller via e-post till info@ngsgroup.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 27 maj 2020. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden.För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 27 maj 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset och COVID-19 och för NGS aktieägares säkerhet, uppmanas alla aktieägare att inte delta personligen vid årsstämman. Aktieägare ombeds istället att delta via ombud eller att rösta på distans genom poströstning. Mer information om fullmaktstjänster och poströstning finns tillgängligt på NGS hemsida www.ngsgroup.se under rubriken ”Bolagsstämma.Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets hemsida https://www.ngsgroup.se/om-oss/integritetspolicy/.FullmaktsformulärOm aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Bolaget enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ngsgroup.se, samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.Förslag till dagordning1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019
9. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
(b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter
11. Fastställande av styrelsearvode
12. Fastställande av revisorarvode
13. Val av styrelse
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut avseende valberedningen
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
19. Stämmans avslutande
Förslag till beslutVal av ordförande vid stämman, punkt 2Valberedningen, bestående av Pekka Palomäki (ordförande), Bertil Johanson samt Jan Sandberg, föreslår att Bertil Johanson väljs till ordförande vid stämman.Disposition av Bolagets resultat, punkt 9 (b)Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägare för räkenskapsåret 2019 (föregående år var utdelningen 1 krona per aktie). Förslaget motiveras med att NGS under nuvarande marknadsförhållande skall bevara sin goda betalningsberedskap. Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten enligt Bolagets balansräkning balanseras i ny räkning.Beslut om antal styrelseledamöter punkt 10Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.Styrelsearvode och revisorsarvode, punkt 11 och 12Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter.Styrelseledamot som ersätts av Bolaget eller dotterbolag på grund av anställning ska dock inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.Valberedningen föreslår vidare att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor per ledamot. Det noteras att revisionsutskottet för närvarande består av två ledamöter.Valberedningen föreslår att inget arvode, utöver styrelsearvodet, utgår för ledamöter i ersättningsutskottet.Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.Val av styrelse samt styrelseordförande, punkt 13 och 14Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Ulf Barkman, Bertil Johanson, Charlotte Pantzar Huth och Gerth Svensson samt nyval av Helene Jansbo som ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Bertil Johanson utses till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.Per Odgren har avböjt omval.Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende oberoende.Val av revisor, punkt 15Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omväljer Ernst & Young AB som Bolagets revisor. Ernst & Young har meddelat att för det fall Ernst & Young väljs, kommer Ernst & Young att utse Andreas Troberg till huvudansvarig revisor.Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med revisionsutskottets förslag.Beslut avseende valberedningen, punkt 16Aktieägare med ett aktieinnehav motsvarande ca 31 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Jan Sandberg (ordförande i valberedningen), Bertil Johanson och Johan Renvall. Vidare föreslås att för det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess att arbetet är slutfört så ska valberedningen sammankallas för att utse en ny oberoende ledamot. Behöver ordföranden i valberedningen ersättas så utser valberedningen inom sig en ny ordförande för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode ska ej utgå till ledamöterna i valberedningen.Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 17Styrelsen föreslår nya riktlinjer för ersättning till bolagsledningen som i huvudsak innebär följande.Ersättningspolicyn är utformad för att främja prestation som bidrar till NGS strategi, hållbara utveckling och långsiktiga framgång. En förutsättning för att uppnå detta är att NGS kan attrahera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare genom att erbjuda konkurrenskraftiga ersättningar för att säkerställa att uppsatta affärsmål nås och tillvarata långsiktiga intressen, inklusive hållbarhetsmål.   Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning. Styrelsens förslag till riktlinjer har fått en annan utformning jämfört med tidigare års riktlinjer för att anpassas till nya krav i aktiebolagslagen på riktlinjernas innehåll. Styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer motsvarar i sak tidigare års riktlinjer där bolagsledningens lön ska utgöras av en fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner och övriga förmåner, såsom exempelvis bilförmån.Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att möjliggöra för bolaget att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Rörlig lön kan utgå med ett maximalt belopp om två månadslöner för ledande befattningshavare och endast för det fall medarbetaren överskrider en eller flera förutbestämda kriterier avseende resultat, omsättningstillväxt och personliga mål för verksamhetsåret. Den rörliga ersättningen ska till 50 procent vara beroende av finansiella kriterier och till 50 procent vara beroende av icke-finansiella kriterier. Kriterierna bestäms årligen av styrelsen eller av personer som styrelsen utser och ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga lönen.Vid uppsägning från arbetsgivarens sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för ett år. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.Beslut om bemyndigande, punkt 18Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2020. Priset per aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskurs 30 dagar innan teckning. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.Tillhandahållande av handlingarÅrsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ngsgroup.se.Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktierDet totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var
9 022 868. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.
MajoritetskravFör giltigt beslut under punkt 18, beslut om bemyndigande fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.Aktieägares rätt att begära upplysningarAktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncern­redovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses ovan. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.* * * * * *Stockholm i maj 2020NGS Group AB (publ)StyrelsenDenna information lämnades för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 09.00 CET.
BilagaKallelse till årsstämma i NGS Group AB 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.