Nexstim Abp: Extra bolagsstämmans beslut

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 11.11.2019 kl. 12.00Nexstim Abp: Extra bolagsstämmans beslutNexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (“Nexstim” eller “Bolaget”) meddelar om följande beslut av extra bolagsstämman hölls i dag, den 11 november 2019:STYRELSEKOMMITTÉER OCH INRÄTTANDET AV VALBEREDNINGSKOMMITTÉEN FÖR AKTIEÄGARNABolaget har haft två styrelsekommittéer: styrelsens revisionsutskott och en ersättningsutskott. Styrelsen har beslutat att avsluta revisionsutskottet och ersättningsutskottet från och med den 11 november 2019. Styrelsen kommer att ta hand om dessa funktioner.I enlighet med valberedningens förslag har den extra bolagsstämman beslutat att inrätta en valberedningskommitté för aktieägarna och avsluta styrelsens valberedning och godkänna stadgarna för valberedningskommittén för aktieägarna så som de har varit tillgängliga på Bolagets webbplats https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings.VAL AV NYA STYRELSELEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE I STYRELSENSom meddelades den 15 oktober 2019, har Ken Charhut och Juliet Thompson avgått från Bolagets styrelse.I enlighet med valberedningens förslag fattade den extra bolagstämman följande beslut:den extra bolagsstämman bekräftade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara fem (5);Martin Forss och Leena Niemistö valdes, i enlighet med deras samtycke, som nya styrelseledamöter för perioden fram till utgången av nästa årsstämma och;Leena Niemistö valdes, i enlighet med hennes samtycke, till styrelsens ordförande för ovannämnda period och Rohan Hoare valdes till vice ordförande.Martin Jamieson fortsätter som ordinarie styrelseledamot. Tomas Holmberg och Rohan Hoare fortsätter som styrelseledamöter.ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH ERSÄTTNING FÖR RESEKOSTNADERI enlighet med besluten av årsstämman den 25 mars 2019 och valberedningens förslag, beslutade den extra bolagsstämman att styrelseledamöterna får en ersättning för den period som avslutas på årsstämman 2020 enligt följande:36 000 euro (d.v.s. ingen ändring av det belopp som godkänts av årsstämman) betalas för en styrelseledamot som är baserad i USA. Styrelseledamot vars position påbörjas på dagen för extra bolagsstämma (eller har avslutats innan detta) kommer att erhålla 50 % av sådant arvode;27 000 euro (d.v.s. ingen ändring av det belopp som godkänts av årsstämman) betalas för en styrelseledamot som är baserad i Europa. Styrelseledamot vars position påbörjas på dagen för extra bolagsstämma (eller har avslutats innan detta) kommer att erhålla 50 % av sådant arvode;45 000 euro (d.v.s. ingen ändring av det belopp som godkänts av årsstämman) betalas till styrelsens ordförande. Eftersom den nya ordföranden kommer att inleda sin tjänst på dagen för extra bolagsstämma kommer hon att erhålla 50 % av sådant arvode;Från och med dagen för den extra bolagsstämman, kommer ingen styrelseledamot som är medlem eller ordförande i styrelsens kommittéer eller valberedningskommittén för aktieägarna att få någon ersättning baserat på medlemskap i sådana kommittéer eller valberedningskommittén;Från och med dagen för den extra bolagsstämman ersätts rimliga resekostnader mot kvitton till styrelseledamöterna enligt principerna i Bolagets resepolicy. Detta gäller såväl styrelseledamöter som, i den mån det är tillämpligt, styrelseledamöter som agerar som medlemmar i valberedningskommittén för aktieägarna.BEMYNDIGANDEN FÖR EN RIKTAD AKTIEEMISSION FÖR SÄKERSTÄLLANDE AV TECKNINGSOPTIONER OCH EN RIKTAD EMISSION TILL EMISSIONSGARANTERNPå basis av de teckningsförbindelser och emissionsgarantier som lämnats av en begränsad grupp nuvarande aktieägare i Bolaget och externa investerare (”Garanterna”) har styrelsen beslutat att säkerställa 100 procent av de teckningsoptioner, eller särskilda rättigheter till aktier, vilka tilldelades i samband med företrädesemissionen som avslutades 24 april 2019 i Sverige och 26 april 2019 i Finland (”Teckningsoptionerna”).För de aktier som inte tecknades genom Teckningsoptionerna (det som återstå av 15 601 167 aktier) har styrelsen beslutat om en riktad nyemission om högst 11 510 252 aktier till Garanterna (”Garantiemissionen”). Styrelsen har dessutom beslutat att genomföra en ytterligare nyemission av högst 9 771 118 aktier till Garanterna (den ”Riktade Emissionen”). Både Garantiemissionen och den Riktade Emissionen kräver att Bolagets extra bolagsstämma den 11 november 2019 bemyndigar styrelsen att besluta om Garantiemissionen och den Riktade Emissionen (”Extra Bolagstämmas Godkännande”).Förutsatt Extra Bolagsstämmas Godkännande erhåller Garanterna utifrån emissiongarantierna i Garantiemissionen en garantiersättning om 6 procent kontant (ifrågavarande emissionsgarantis belopp) eller 8 procent (ifrågavarande emissionsgarantis belopp) i aktier i Bolaget. Varje Garant får välja mellan betalning kontant eller i aktier. Den totala garantiersättningen är maximalt 79 421 euro kontant eller 105 892 euro i aktier i Bolaget (d.v.s. 920 820 aktier till teckningspriset 0,115 euro).I enlighet med styrelsens förslag den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid och för Garantiemissionen och den Riktade Emissionen enligt följande:Bemyndigandet tillåter emission av högst 22 202 190 aktier, vars utspädningseffekt (om emissionerna fulltecknas) för de nuvarande aktieägarna kan vara cirka 39 procent (i förhållande till det totala antalet registrerade aktier i Bolaget per datumet för styrelsens förslag, och exkluderande teckningar med Teckningsoptioner).Bemyndigandet används för att genomföra den planerade Garantiemissionen och Riktade Emissionen, vilket innebär att aktier kan tilldelas Garanterna avvikande från aktieägarnas företrädesrätt genom en eller flera riktade nyemissioner. Orsaken till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i både Garantiemissionen och den Riktade Emissionen är att anskaffa kapital och stärka bolagets finansiella position på ett kostnads- och tidseffektivt sätt samt att möjliggöra vidareutveckling och tillväxt inom Bolagets kärnverksamhet. Det föreligger alltså vägande ekonomiska skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid de ovan nämnda emissionerna. Styrelsen beslutar om den slutliga tilldelningen av nya aktier till Garanterna.Teckningspriset 0,115 euro eller 1,24 kronor per aktie gäller både Garantiemissionen och den Riktade Emissionen.Styrelsen fastställer de övriga villkoren för tilldelning av nya aktier genom Garantiemissionen och den Riktade Emissionen. Bemyndigandet gäller till och med den 31 december 2019.BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BELUTA OM EMISSION AV AKTIER OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIERI enlighet med styrelsens förslag beslutade extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier antingen mot eller utan vederlag enligt följande:Bemyndigandet gäller högst 10 000 000 aktier, som mot bolagets befintliga antal om 35 400 873 registrerade aktier (per datumet för styrelsens förslag) skulle full användning av bemyndigandet ge en utspädningseffekt om 22 procent i förhållande till det totala antalet aktier i Bolaget (d.v.s. exkluderande teckningar med Teckningsoptioner samt de riktade aktieemissionerna ovan).De nya aktierna kan emitteras till Bolagets aktieägare proportionerligt utifrån deras befintliga innehav i Bolaget eller avvikande från aktieägarnas företrädesrätt genom en eller flera riktade aktieemissioner, om Bolaget har vägande ekonomiska skäl att göra detta, till exempel att utveckla bolagets kapitalstruktur, minimera eller minska lån, genomföra företagsfusioner eller förvärv eller andra omstruktureringsåtgärder med syfte att utveckla Bolagets verksamhet, finansiering av investeringar och drift eller använda aktierna som del av Bolagets ersättningssystem. Styrelsen ska besluta om villkoren och omfattningen vad gäller aktieemissioner.Baserat på och inom ramen för bemyndigandet kan styrelsen enligt 10 kap. 1 § i finska aktiebolagslagen även besluta att emittera (i en eller flera rater) aktieoptioner eller andra särskilda rättigheter som berättigar till nya aktier i bolaget.Teckningspriset för de nya aktierna kan bokföras delvis eller i sin helhet till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller i aktiekapital enligt styrelsens beslut.Styrelsen har rätt att besluta om villkor för emission av aktieoptioner och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.Det föreslagna bemyndigandet ska gälla i ett år från extra bolagsstämma.NEXSTIM OYJMartin Jamieson, verkställande direktörFör mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:
Martin Jamieson, verkställande direktör
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com
Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim AbpNexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.Mer information finns på www.nexstim.com
BilagaNexstim Company Announcement_EGM decisions_SE

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.