• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Neo Industrial Oyj laskee liikkeeseen onnistuneesti 10 miljoonan euron suuruisen “Green bond” -joukkovelkakirjalainan

Neo Industrial Oyj laskee liikkeeseen onnistuneesti 10 miljoonan euron suuruisen “Green bond” -joukkovelkakirjalainan

NEO INDUSTRIAL OYJ      PÖRSSITIEDOTE               29.11.2019 KLO 15:05Neo Industrial Oyj laskee liikkeeseen onnistuneesti 10 miljoonan euron suuruisen “Green bond” -joukkovelkakirjalainanEI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.Neo Industrial Oyj (Yhtiö) on onnistuneesti laskenut liikkeeseen 10 miljoonan euron suuruisen “Green bond” -joukkovelkakirjalainan (joukkovelkakirjalaina). Euromääräisen joukkovelkakirjalainan voimassaoloaika on viisi (5) vuotta ja se erääntyy perjantaina 6.12.2024. Joukkovelkakirjalainan kiinteä vuotuinen korko on 6,00 prosenttia, joka maksetaan vuosittain 6. joulukuuta.Joukkovelkakirjalainan takaa Reka Kaapeli Oy, yhtiön täysin omistama tytäryhtiö (takaaja). Joukkovelkakirjalaina taataan yrityskiinnityksellä Reka Kaapeli Oy:n varoille.Joukkovelkakirjalaina kohdistettiin laajalle joukolle kansainvälisiä sijoittajia. Yhtiö aikoo jättää joukkovelkakirjalainan listalleottohakemuksen Luxemburgin pörssin Euro MTF -listalle sekä Luxemburgin Green Exchange -listalle.Yhtiö käyttää joukkovelkakirjalainaa Green Bond Framework -dokumentin (saatavilla verkkosivustolla: https://www.neoindustrial.fi/taloudellista-tietoa ) kelpoisuuden täyttävien hankkeiden rahoittamiseen, jotka liittyvät Reka Kaapeli Oy:n tuotevalikoimaan ja Reka Kaapeli Oy:n tuotantolaitosten ja prosessien ympäristöystävällisen toimintakyvyn parantamiseen.STX Fixed Income B.V. (Amsterdam, Alankomaat) toimi joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä ja Aalto Capital (München, Saksa) toimi konsernin taloudellisena neuvonantajana.Neo Industrial Oyj
Jukka Poutanen
toimitusjohtaja
www.neoindustrial.fiVastuunrajoitusTämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelua. Mihinkään toimenpiteisiin ei ole ryhdytty Joukkovelkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin Joukkovelkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella. Joukkovelkakirjoihin liittyvä tarjousmateriaali tai -dokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousmateriaalin tai -dokumentaation haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi tällaisen valtion lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä.Euroopan talousalueella olevia sijoittajia koskeva huomautusJoukkovelkakirjoja ei ole tarkoitus eikä niitä saa tarjota, myydä tai muuten asettaa Euroopan talousalueella (ETA) olevien yksityissijoittajien saataville. Edellä mainitussa tarkoituksessa yksityissijoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on jokin (tai useampi) seuraavista: (i) yksityisasiakas, kuten määritelty direktiivin 2014/65/EU (muutoksineen, MIFID II  direktiivi) 4(1) artiklan kohdassa 11; (ii) direktiivissä 2016/97/EU (muutoksineen, vakuutusten tarjoamisesta annettu direktiivi) tarkoitettu asiakas, silloin kun kyseistä asiakasta ei voida määritellä MiFID II:n 4(1) artiklan kohdan 10 mukaiseksi ammattimaiseksi asiakkaaksi; tai (iii) muu kuin kokenut sijoittaja, kuten määritelty arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä 14 päivänä kesäkuuta 2017 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 (Esiteasetus). Tämän vuoksi Joukkovelkakirjojen tarjoamiseksi, myymiseksi tai muuten ETA-alueella olevien yksityissijoittajien saataville asettamiseksi ei ole laadittu asetuksen (EU) N:o 1286/2014 (PRIIPs-asetus) vaatimaa avaintietoasiakirjaa.Yhdysvaltalaisia sijoittajia koskeva huomautusJoukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (Arvopaperilaki) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun hallinnollisen alueen arvopaperilakien mukaisesti. Ketään ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhtiön hyödykepoolitoimijaksi (commodity pool operator) Yhdysvaltain vuoden 1936 hyödykepörssilain (Hyödykepörssilaki, muutoksineen) eikä Yhdysvaltain hyödyke- ja futuurikauppaa valvovan viranomaisen Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) sen nojalla antamien sääntöjen (CFTC-säännöt) nojalla. Yhtiö ole rekisteröitynyt eikä tule rekisteröitymään Yhdysvaltain vuoden 1940 sijoitusyhtiölain, muutoksineen, tai minkään muun Yhdysvaltain liittovaltion lakien mukaisesti. Joukkovelkakirjoja tarjotaan ja myydään Arvopaperilain sallimassa poikkeustapauksessa Regulation S -asetuksen mukaisesti.Sen vuoksi Joukkovelkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää, paitsi ”offshore-transaktiona” (kuten termi on määritelty Regulation S -asetuksessa) Sallitulle siirronsaajalle tai tämän lukuun tai puolesta. Seuraavia määritelmiä sovelletaan tähän Yhdysvaltain myynti- ja siirtorajoitukseen: Sallittu siirronsaaja (Permitted Transferee) on henkilö, joka ei ole(a)                 Regulation S -asetuksen säännöksessä 902(k)(1) määritetty yhdysvaltalainen henkilö, tai(b)                 henkilö, joka kuuluu jonkin Yhdysvaltain Hyödykepörssilaissa tai jossakin kyseisen lain sisältämässä säännöksessä tai sen nojalla ehdotetussa tai annetussa ohjeessa tai määräyksessä esitetyn yhdysvaltalaisen henkilön määritelmän piiriin (selvyyden vuoksi henkilö, joka ei ole kyseisen lain kohdassa 4.7(a)(1)(iv) tarkoitettu ”muu kuin yhdysvaltalainen henkilö” (”Non-United States Person”), katsotaan yhdysvaltalaiseksi henkilöksi, kuitenkin pois lukien alakohdan (D) poikkeus ehdot täyttävistä henkilöistä (”qualified eligible persons”), jotka eivät ole muita kuin yhdysvaltalaisia henkilöitä.Joukkovelkakirjoja ei saa siirtää Yhdysvaltojen sisällä muille kuin Sallituille siirronsaajille. Joukkovelkakirjojen siirrot muille kuin Sallituille siirronsaajille (”Kielletty siirronsaaja”) ovat pätemättömiä, eikä niillä ole oikeusvaikutusta. Näin ollen siirronsaajalla, joka on saanut Osuuden laillisen tai tosiasiallisen omistajuuden edellä mainitun kaltaisen oikeustoimen kautta, ei ole Osuuden antamia laillisen tai tosiasiallisen omistajan oikeuksia. Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa sen jälkeen, kun se on tullut tietoiseksi Osuuden laillisen tai tosiasiallisen omistajuuden siirtymisestä Kielletylle siirronsaajalle, vaatia, että Kielletty siirronsaaja myy kyseisen osuuden (i) Yhtiön osakkuusyhtiölle (ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu) tai (ii) henkilölle, joka ei ole Kielletty siirronsaaja.Joukkovelkakirjat eivät ole Hyödykepörssilain mukaisia hyödykkeiden futuurikauppaa koskevia sopimuksia (tai optioita), eikä niitä ole markkinoitu sellaisina. CFTC ei ole hyväksynyt Joukkovelkakirjoja Hyödykepörssilain mukaisesti, ja vain Sallitut siirronsaajat voivat käydä kauppaa Joukkovelkakirjoilla tai omistaa niitä.Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevia sijoittajia koskeva huomautusTässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen, ”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2)(a) – (d) mukaisille tahoille (”high net worth companies, unincorporated accociations, etc.”) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä Relevantit henkilöt). Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoittaminen tai sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien henkilöiden saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien henkilöiden kanssa.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.