• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Metso julkistaa havainnollistavia taloudellisia tietoja jatkuvien Flow Control -toimintojensa (tuleva Neles) osalta tammi–syyskuulta 2019 ja 2018

Metso julkistaa havainnollistavia taloudellisia tietoja jatkuvien Flow Control -toimintojensa (tuleva Neles) osalta tammi–syyskuulta 2019 ja 2018

Metso julkistaa havainnollistavia taloudellisia tietoja jatkuvien Flow Control -toimintojensa (tuleva Neles) osalta tammi–syyskuulta 2019 ja 2018Metso Oyj, pörssitiedote, 25.10.2019 klo 9.50 paikallista aikaaMetso julkistaa valikoituja havainnollistavia tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja sen jatkuville Flow Control -liiketoiminnoille (myöhemmin myös ”tuleva Neles”) tammi–syyskuulta 2019 ja tammi-syyskuulta 2018. Tämän tiedotteen liitteenä ovat tulevan Neleksen carve-out-periaatteilla laaditut tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma, tammi–syyskuulta 2019 sekä vertailukaudelta 2018. Tämä tiedote täydentää 7.10 julkistettuja valikoituja havainnollistavia tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja aiemmilta kausilta.Metso tiedotti 4.7.2019, että sen hallitus on hyväksynyt suunnitelman yhdistää Metso Minerals -liiketoiminta ja Outotec uudeksi yhtiöksi nimeltään Metso Outotec. Metson Flow Control -liiketoiminta eli nykyisen listatun Metson jatkuvat toiminnot nimetään uudelleen, ja ne jatkavat Neles-nimisenä virtauksensäätölaitteita ja ‑palveluja tarjoavana itsenäisenä pörssiyhtiönä. Transaktio toteutetaan Metson osittaisjakautumisella siten, että kaikki Metso Minerals -liiketoimintaan liittyvät varat ja vastuut siirtyvät Outotecille.Jakautumisen täytäntöönpano on tavoitteenarekisteröidä vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana, ja se on ehdollinen jakautumisen hyväksynnälle Metson ja Outotecin ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jotka on kutsuttu koolle pidettäviksi 29.10.2019, lakisääteiselle velkojien kuulemismenettelylle ja kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle.Havainnollistavia taloudellisia carve-out-tietoja tulevasta Neleksestä (tilintarkastamattomia)Tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten carve-out-tietojen kokoamisen taustaaYllä ja liitteenä esitetyt tilintarkastamattomat taloudelliset carve-out-tiedot havainnollistavat tulevan Neleksen tulosta ja taloudellista asemaa, jos osittaisjakautuminen olisi jo toteutunut. Carve-out-tiedot perustuvat Metson tilintarkastettuun vuoden 2018 tilinpäätökseen ja Metson tilintarkastamattomiinn osavuosikatsauksiin ajanjaksoilta 1.1.–30.9.2019 ja 1.1.–30.9.2018. Tiedot sisältävät konsernitason tuottojen, kulujen, varojen ja velkojen carve-out-perusteisen kohdistamisen vaikutuksen. Tästä johtuen tulevan Neleksen tässä esitetyt luvut sisältävät sellaisia carve-out-perusteisia vaikutuksia, joita ei ole mukana Metson raportoidun Flow Control -segmentin luvuissa.Carve-out-tiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta esittävät tulevan Neleksen erillisenä taloudellisena yksikkönä, ja ne on laadittu käyttäen asianosaisten yhtiöiden ja liiketoimintojen samaa historiallista taloudellista informaatiota kuin Metso-konsernin aikana. Noudatetut laatimisperiaatteet ja kirjanpitoarvot ovat samat kuin Metso-konsernissa. Carve-out-tiedot on laadittu noudattaen EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita.Nämä tulevan Neleksen tilintarkastamattomat tiedot on esitetty yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa. Ne eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen yhdistelty toiminnan tulos ja taloudellinen asema olisi ollut, jos tuleva Neles olisi ollut itsenäinen juridinen konserni ja näin ollen esittänyt kyseisten tilikausien taloudelliset tiedot erillisenä konsernina. Carve-out-tietojen tarkoituksena ei myöskään ole havainnollistaa, millaiset tulevan Neleksen tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat tulevaisuudessa.Tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten carve-out-tietojen kokoamisen laatimisperusteetLaadittaessa tulevan Neleksen havainnollistavia taloudellisia carve-out-tietoja, historiallisiin taloudellisiin tietoihin on käytetty seuraavia merkittäviä periaatteita:Metson raportoiduista konsernitilinpäätöstiedoista on eriytetty pois kaikki Metso Minerals -liiketoimintaan liittyvät tuotot ja kulut sekä varat ja velat.Carve-out-tietoihin sisältyvien Neles-yksiköiden väliset liiketoimet, saamiset ja velat on eliminoitu. Carve-out-tiedot sisältävät Neles-yksiköiden liiketoimet ja tase-erät. Liiketoimia ja tase-eriä, joiden vastapuolena on jokin muu Metso-konserniin kuuluva yhtiö ja joita on aiemmin käsitelty Metson konserniraportoinnissa konsernin sisäisinä liiketoimina, on käsitelty lähipiiriliiketoimina.Osittaisjakautumisen yhteydessä Metson olemassa olevista lainoista ja niihin liittyvistä rahoitustuotoista ja -kuluista on eriytetty Metso Mineralsille jakautumissuunnitelman mukainen osuus. Lisäksi Metso hakee tarvittavia suostumuksia velkakirjanhaltijoilta.Historiallisesta Metso-konsernin oman pääoman määrästä carve-out-tietojen taseessa tulevalle Nelekselle jäävä oman pääoman osuus kuvaa niitä nettovaroja, jotka kuuluvattulevalle Nelekselle. Metso Minerals -liiketoiminnan oma pääoma kuvaa sen suunniteltua pääomarakennetta ja vähennys jatkuvien toimintojen osakepääomassa on vastaavasti jakautumissuunnitelman mukainen.Metso otti uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen soveltaen sen ei-takautuvaa siirtymäsääntöä siten, että standardin soveltamisen aloittaminen ei edellytä vertailulukujen muuttamista. Tästä johtuen aiempien kausien tiedot eivät ole vertailukelpoisia 30.9.2019 tilanteen kanssa. Metson Flow Control -segmentti on kirjannut vuoden 2019 avaavaan taseeseen 51 miljoonan euron suuruisen käyttöoikeusomaisuuden sekä vuokrasopimusvelan, joka on aiemmin esitetty taseen ulkopuolisena vuokravastuuna.Taseessa esitettyjen lainojen määrä perustuu oletukseen osittausjakautumisesessa siirtyvien lainojen kokonaismäärästä. Varojen ja velkojen lopullinen määrä voi poiketa tässä havainnollistavassa taloudellisessa informaatiossa esitetyistä määristä, koska tällaisten tase-erien saldot määritetään jakautuvan omaisuuden ja velkojen kirjanpitoarvojen perusteella jakautumisen voimassaolopäivänä. Tämä voi johtaa vaihteluun tässä esitettyihin lukuihin liittyen tulevan Neleksen toimintaan ja taloudelliseen asemaan.Tunnuslukujen laskentakaavatLisätietoja antaa:Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 5132Metso Oyjjakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com
Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassametso.com/fitwitter.com/metsogroup LiiteQ3_Neles illustrative carve-out financial information_FI

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.