• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultaten för tredje kvartalet 2019 och reviderad prognos för helåret 2019

Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultaten för tredje kvartalet 2019 och reviderad prognos för helåret 2019

TORONTO, Oct. 23, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för tredje kvartalet 2019.Under tredje kvartalet 2019 producerade Mandalay 16 625 säljbara uns guldekvivalent och sålde 17 814 uns guldekvivalent.Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer på Mandalay, kommenterar, ”Mandalays produktion var lägre än prognosen för tredje kvartalet i år på grund av Costerfields underprestation i Brunswick-ådern, medan Björkdal fortsatte prestera pålitligt med en produktion på 11 888 uns säljbart guld”.Duffy fortsätter, ”I Björkdal fortsatte produktionen i linje med förväntningarna, medan gruvdriften i dagbrottet pausades i slutet av juli. Vi räknar med en ökning av produktionen under det fjärde kvartalet när vi återupptar brytningen i en höggradig skarnzon efter att infill-borrning genomfördes under tredje kvartalet. Dessutom planerar vi att öka produktionshastigheten från Aurora-zonen allt eftersom fler nivåer exploateras. Vi siktar fortfarande på att nå målet för helårsprognosen på Björkdal.”Duffy fortsätter, ”På Costerfield producerade vi 3 103 säljbart gulduns och 402 ton säljbart antimon, eftersom ihållande dåliga markförhållanden i Brunswick-ådern begränsade produktionshastigheten och sänkte graden på grund av betydande utspädning från överberg. Malmens metallurgi har också varit problematisk med betydligt lägre guldåtervinning än planerat för kvartalet, även om antimonåtervinningen gick som planerat. Då Youle-produktionen gradvis startar under det fjärde kvartalet, förväntar vi oss en ökning av produktionen jämfört med det tredje kvartalet eftersom det kommer att finnas mindre Brunswick-malm genom fabriken. Vidare bearbetades ett initialt test på cirka 1 600 ton malm från Youle-gruvan med tidiga indikationer som visade jämförbar, om inte bättre, återvinning än den malm som tidigare bröts i Cuffley-ådern.”Duffy fortsätter, ”Trots den positiva utvecklingen som vi förväntar oss på båda anläggningarna under det fjärde kvartalet och därefter, kommer ovannämnda produktions- och återvinningsfrågor relaterade till Brunswick-fyndigheten att kräva en uppdatering av våra produktions- och enhetskostnader för 2019. Vi har inte ökat vår totala driftskostnad på dessa två anläggningar, men på grund av den betydande minskningen i produktionsprognosen från Costerfield, har förväntade kontantkostnader och sammanlagda kostnader vid Costerfield-gruvan, och därför på en konsoliderad basis, ökat. På grund av lägre kapitalutgifter än väntat under året, har den övre gränsen för kapitalprognosen på båda de operativa anläggningarna sänkts med 2 miljoner dollar. Detaljer visas nedan i detta pressmeddelande.”Duffy fortsätter, ”Den dåliga guldåtervinningen och de lägre kvaliteterna på grund av utspädning i Brunswick-ådern förväntas fortsätta att påverka Costerfields produktion under första halvåret 2020. Men allt eftersom arbetet i Youle-ådern eskalerar blir detta mindre relevant och från och med tredje kvartalet 2020 förväntas Youle-ådern vara den enda källan för Costerfield-gruvan.”Duffy avslutar, ”Mandalay räknar helt med att Costerfield ska återupplivas med eskaleringen i Youle, som vi förväntar oss ska generera positivt momentum även under 2020. Vid Björkdal avser bolaget att bygga vidare på tredje kvartalets produktion och fokusera på höggradigt underjordiskt skarnmaterial och att öka produktionen i Aurora för att öka den totala guldproduktionen.”Säljbar produktion för kvartalet som slutade 30 september 2019:Under tredje kvartalet 2019 producerade bolaget totalt 14 983 uns guld och 402 ton antimon, vilket representerar en produktion på totalt 16 625 uns guldekvivalent jämfört med 13 442 uns guld och 505 ton antimon under tredje kvartalet 2018, vilket representerar totalt 16 874 uns guldekvivalent.
 
Produktionen vid Björkdal uppgick till 11 880 uns guld under tredje kvartalet 2019, jämfört med 8 504 uns guld under tredje kvartalet 2018.
 
Produktionen i Costerfield uppgick till 3 103 uns guld och 402 ton antimon under tredje kvartalet 2019, jämfört med 4 938 uns guld och 505 ton antimon under tredje kvartalet 2018.Säljbar produktion för de nio månaderna som slutade 30 september 2019:Bolaget producerade totalt 51 017 uns guld och 1 348 ton antimon, vilket motsvarar en produktion på totalt 58 065 uns guldekvivalent, jämfört med 51 899 uns guld och 1 613 ton antimon under motsvarande nio månader 2018, vilket representerar totalt 62 395 uns guldekvivalent.
 
Produktionen vid Björkdal uppgick till 40 508 uns guld.
 
Produktionen vid Costerfield uppgick till 10 509 uns guld och 1 348 ton antimon.Tabell 1 – Säljbar produktion för tredje kvartalet och nio månader av 2019 och 2018Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden.  Guldets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com.Försäljning för tredje kvartalet som slutade 30 september 2019:Under tredje kvartalet 2019 sålde bolaget totalt 16 132 uns guld och 412 ton antimon, vilket representerar totalt 17 814 uns guldekvivalent jämfört med 15 144 uns guld och 486 ton antimon under tredje kvartalet 2018, vilket representerar totalt 18 450 uns guldekvivalent.
 
Björkdal sålde 13 006 uns guld under tredje kvartalet 2019, jämfört med 10 400 uns guld under tredje kvartalet 2018.Costerfield sålde 3 126 uns guld och 412 ton antimon under tredje kvartalet 2019, jämfört med 4 744 uns guld och 486 ton antimon under tredje kvartalet 2018.Försäljning för de nio månader som slutade 30 september 2019:Bolaget sålde totalt 53 750 uns guld och 1 361 ton antimon, vilket representerar totalt 60 815 uns guldekvivalent jämfört med 58 448 uns guld och 1 725 ton antimon under tredje kvartalet 2018, vilket representerar totalt 69 650 uns guldekvivalent.
 
Björkdal sålde 43 160 uns guld.
 
Costerfield sålde 10 590 uns guld och 1 361 ton antimon.Tabell 2 – Försäljning för tredje kvartalet och nio månader av 2019 och 2018Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com där priser för veckoslut och helgdagar har tagits från den senaste bankdagen.Mandalays uppdaterade prognos för produktionen 2019, kontantkostnader, sammanlagda kostnader och kapitalutgifter anges nedan tillsammans med de ursprungliga prognosbeloppen. Utöver de faktorer som nämns ovan återspeglar den reviderade prognosen uppdaterade metallpriser eftersom det har skett en betydande nedgång i antimonpriset, och en betydande höjning av guldpriset sedan det ursprungliga tillkännagivandet av den ursprungliga prognosen den 16 januari 2019. Dessa förändringar påverkar den beräknade produktionen av konsoliderad guldekvivalent i förhållande till den ursprungliga prognosen. Därför visar tabellerna nedan (i) reviderade prognoser för 2019 som återspeglar förmodade metallpriser på 1 396 dollar/uns för guld och 6 682 dollar/ton för antimon, (ii) prognosen för 2019 som ursprungligen presenterades (baserat på metallpriserna 1 200 dollar/uns för guld och 8 200 dollar/ton för antimon), och (iii) den ursprungliga prognosen för 2019 justerad för att återspegla förmodade metallpriser på 1 396 dollar/uns för guld och 6 682 dollar/ton för antimon.Tabell 3 – Reviderad prognos för helåret 2019Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet.Förmodade metallpriser: 1 396 dollar/uns för guld, 6 682 dollar/ton för antimonKonsoliderade kostnader per uns guldekvivalent inbegriper företagsutgifter och totala kostnader för skötsel och underhåll på Cerro Bayo.Tabell 4 – Ursprunglig prognos för helåret 2019Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet.Förmodade metallpriser: 1 396 dollar/uns för guld, 6 682 dollar/ton för antimonDe ursprungliga metallpriserna som användes i pressmeddelandet den 16 januari 2019 var 1 200 dollar/uns för guld och 8 200 dollar/ton för antimonKonsoliderade kostnader per uns guldekvivalent inbegriper företagsutgifter och totala kostnader för skötsel och underhåll på Cerro Bayo.Mer information:Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer
Edison Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations
Kontakt:
647.260.1566
Om Mandalay Resources Corporation:Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.Framåtblickande uttalanden:Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon under räkenskapsåret 2019. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 28 mars 2019. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden. 

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.