LIDDS Delårsrapport januari – september 2020

JANUARI – SEPTEMBER 2020Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,0 (0,0)Rörelsens kostnader uppgick till MSEK -19,8 (-22,9)Resultatet före och efter skatt uppgick till MSEK -19,8 (-22,9)Resultat per aktie uppgick till SEK -0,76 (-0,98)Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -17,3 (-21,4)Eget kapital uppgick till MSEK 55,2 (15,4) och soliditeten uppgick till 87 % (68 %)JULI – SEPTEMBER 2020Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,0 (0,0)Rörelsens kostnader uppgick till MSEK –6,6 (-7,4)Resultatet före och efter skatt uppgick till MSEK -6,6 (-7,4)Resultat per aktie uppgick till SEK -0,23 (-0,31) SEKKassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -5,2 (-5,5)Eget kapital uppgick till MSEK 55,2 (15,4) och soliditeten uppgick till 87 % (68 %)VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2020LIDDS genomförde en företrädesemission och riktad emission som tillsammans tillförde bolaget MSEK 59,3 före emissionskostnader. Emissionen blev kraftigt övertecknad med teckningsgrad om till 372 procent. Inga garantiåtaganden som lämnades i företrädesemissionen togs i anspråk. Emissionen registrerades hos Bolagsverket under kvartalet.Läkemedelsmyndigheten i Kina (NMPA) har etablerat ett snabbspår, ”Conditional Market Approval” (CMA), för registrering av läkemedel som möter ett stort medicinskt behov. LIDDS meddelade att den kinesiska licenspartnern Puheng Pharma avser att ansöka om CMA under hösten och att de förbereder nu ansökningshandlingarna. Om ansökan beviljas skulle det kunna resultera i en snabbare process för marknadsregistrering.Utlicensiering av Liproca® Depot är fortsatt i en intensiv fas med ett flertal intresserade läkemedelsbolag som sedan i somras har haft tillgång till LIDDS datarum.I fas I-studien där NanoZolid® kombineras med docetaxel för behandling av solida tumörer pågår doseskaleringsprogrammet. Sedan i somras ges 1,5 ml av NZ-DTX intratumoralt och samtliga patienter som hittills behandlats har tolererat behandlingen väl.VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUTDet prekliniska programmet för NZ-TLR9 har slutförts med mycket positiva resultat avseende tumörkontroll och överlevnad. Resultaten konfirmerar en depåeffekt av NZ-TLR9 under minst sex veckor vilket svarar upp mot det kliniska behovet. Viktiga immunmarkörer har identifierats inför fas I-studien som planeras att inledas under 2021.Teckningsoptionsprogrammet avslutades den 15 oktober och 0,8 % av optionerna tecknades.De finala resultaten från den öppna OLE-studien där 12 patienter i LPC-004-studien erbjöds en andra injektion av Liproca® Depot visade att hälften av patienterna inte behövde ytterligare en injektion då PSA-nivåerna fortsatt var lägre än ingångsvärdet efter 10 månader. För de övriga patienterna som fick en andra Liproca® Depot injektion i OLE-studien var PSA-värdet efter två månader uppföljning -28%. I fas I studien med NZ-DTX gavs den sista injektionen i pågående dosintervall och nya patienter screenas för nästa dosnivå.En vetenskaplig artikel som sammanfattar pågående forskning med TLR9 för behandling av solida tumörer har publicerats av Dr. Diwakar Davar et al på Universitetet i Pittsburgh. LIDDS projekt där NanoZolid® kombinerats med TLR9 med depåeffekt beskrivs i artikeln.Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://liddspharma.com/investors/#financial-reportsFör mer information, vänligen kontakta: 
Monica Wallter, CEO, LIDDS   +46 (0)737 07 09 22  monica.wallter@liddspharma.com
Denna information är sådan information som LIDDS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020, kl. 08:45 CET.LIDDS AB (PLC) is a Swedish-based pharmaceutical company with a unique drug delivery technology NanoZolid®. NanoZolid® is a clinically validated drug development technology and is superior in its ability to provide a controlled and sustained release of active drug substances for up to six months. LIDDS has licensing agreements where NanoZolid is combined with antiandrogens, and also has in-house development projects in the clinical as well as the preclinical phase for cytostatics and immunoactive agents. LIDDS (LIDDS) shares are listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90, is a certified adviser to LIDDS. For more information, please visit www.liddspharma.com.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.