Lerøy Seafood Group ASA: Resultater tredje kvartal 2019

TREDJE KVARTAL   Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på MNOK 5.102 i tredje kvartal 2019, sammenlignet med MNOK 4.456 i samme periode i 2018. Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble MNOK 501 i tredje kvartal 2019, sammenlignet med MNOK 660 i tredje kvartal 2018. Nedstrømsaktivitetene har god vekst i inntjeningen sett i forhold til  samme periode i 2018, men  lavere inntjening i Havbruk, drevet av lavere prisoppnåelse og høyere uttakskostnader, er den viktigste årsaken til lavere inntjening i tredje kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i fjor.Ekskludert inntjening fra Villfangst, gir dette et driftsresultat per kilo før biomassejustering på NOK 9,8 mot NOK 16,6 i samme periode i fjor.Per tredje kvartal rapporterer konsernet en omsetning på MNOK 15.188, sammenlignet med MNOK 14.498 i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet før vedijusteringer knyttet til biologiske eiendeler per tredje kvartal 2019 var MNOK 1.965, sammenlignet med MNOK 2.620 i samme periode i fjor. Resultat før skatt og verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler per tredje kvartal 2019 var MNOK 1.966 sammenlignet med MNOK 2.729 i sammer periode i fjor.Konsernets nedstrømsaktiviteter har god vekst i inntjeningen i tredje kvartal, sier konsernleder Henning Beltestad, men samlet inntjening i tredje kvartal 2019 er lavere enn samme periode i fjor. Vi er trygge på at potensialet i forretningen vår er høyere, og at konsernets dyktige ansatte jobber iherdig for å ta det ut, sier konsernleder Henning Beltestad.Konsernets havbruksvirksomhet har vært mer utfordrende enn ventet i tredje kvartal 2019, sier konsernleder Henning Beltestad. Eksportvolumet på atlantisk laks økte betydelig sett i forhold til samme periode i fjor, noe som ga et fall i spotprisene. Uttakskostnadene i tredje kvartal er lavere enn i andre kvartal, men fortsatt for høye. Vi forventer lavere kostnader inn i fjerde kvartal, sier konsernleder Henning Beltestad.Også i tredje kvartal går trålflåten innen Hvitfisk godt, mens det fortsetter å være svært krevende for landindustrien. Men også her har vi forventninger om at siste års betydelige investeringer skal gi varige forbedringer inn mot 2020, sier konsernleder Henning Beltestad.
SEGMENT VILLFANGST   Det heleide datterselskapet Havfisk sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk. Totalt fangstvolum i Havfisk var 13 152 tonn i tredje kvartal 2019, mot 14 282 tonn i samme periode i 2018. Av hovedarter var fangstvolumet i tredje kvartal 2019, 2 814 tonn reke, 3 411 tonn torsk, 4 469 tonn sei og 615 tonn hyse. For tilsvarende periode i fjor var fangstvolumet 2 703 tonn reke, 4 714 tonn torsk, 3 907 tonn sei og 1 008 tonn hyse.Sammenlignet med tredje kvartal 2018 falt gjennomsnittlig oppnådd pris for alle arter med 3 % i tredje kvartal 2019, men dette gjenspeiler endring i fangsmønster med økt andel reker og sei og redusert andel hyse og torsk. Ser vi på artene hver for seg steg prisene for torsk, hyse og sei med henholdsvis 6 %, 4 % og 33 % i tredje kvartal 2019 sammenlignet med samme periode året før.Selskapet Lerøy Norway Seafoods (LNWS) primære forretningsområde er prosessering av villfanget hvitfisk. Selskapet disponerer i alt 12 foredlingsanlegg og kjøpestasjoner i Norge, fem av anleggene er leid av Havfisk. Bearbeiding av hvitfisk i Norge har i lang tid vært svært krevende. Som følge av god etterspørsel etter sjømat, og reduserte kvoter, steg råvareprisene gjennom 2018 og inn i 2019, noe som kortsiktig alltid er en utfordring i bearbeidingsleddet.I sum bidro segmentet i kvartalet med en EBIT på MNOK 40, sammenlignet med MNOK 41 i samme periode i 2018. Per tredje kvartal har segmentet bidratt med en EBIT på MNOK 252, sammenlignet med MNOK 335 i samme periode i fjor, men der fjoråret er positivt påvirket av salg av et fartøy som gav en en regnskapsmessig gevinst på MNOK 35.Høye råstoffpriser i tredje kvartal gir god inntjening i trålflåten, mens for landindustrien er det  tilsvarende utfordrende. Konsernet jobber målrettet for å bedre inntjeningen i hvitfisk segmentet og har derfor iverksatt en rekke tiltak både på produksjon- og på markedssiden. Vi forventer bedre inntjening fremover, sier konsernleder Henning Beltestad. 
SEGMENT HAVBRUK    Segment Havbruk oppnådde et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i Havbruk på MNOK 362 i tredje kvartal 2019 sammenlignet med MNOK 569 i samme periode i 2018. I perioden har Havbruk slaktet 45 983 tonn sammenlignet med 37 227 tonn i tredje kvartal 2018. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er prisoppnåelsen redusert, og uttakskostnadene på et høyere nivå.I sum er EBIT/kg i segmentet ned fra NOK 15,3 i tredje kvartal 2018 til NOK 7,9 i tredje kvartal 2019. I tredje kvartal 2019 oppnådde Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på NOK 16,2 per kg. For samme periode rapporterer Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll EBIT per kg på henholdsvis NOK 8,4 og NOK 2,6.Vi gjennomfører et betydelig investeringsprogram i segment Havbruk og vi forventer å se vekst i volum og lavere kostnader i årene som kommer, forteller Henning Beltestad.
SEGMENT VAP, SALG OG DISTRIBUSJON (VAPS&D)I segmentet VAPS&D var omsetningen i tredje kvartal 2019 MNOK 4.813 som er en økning på 9 % sammenlignet med samme kvartal i 2018. Driftsresultat før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler økte fra MNOK 72 i tredje kvartal 2018 til MNOK 109 i tredje kvartal 2019. Det er fortsatt noen områder som er utfordrende, men utviklingen i VAPS&D har vært god gjennom kvartalet og det forventes en betydelig høyere inntjening i dette segmentet i 2019 sammenlignet med 2018.Vi er godt fornøyd med utviklingen i VAPS&D segmentet dette kvartalet, sier konsernleder Henning Beltestad. Det er fortsatt noen områder som er utfordrende, men det er en god vekst i aktiviteten mot viktige strategiske kunder gir grobunn for optimisme for utviklingen i segmentet også i tiden som kommer, sier Beltestad.
MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVERPrisutviklingen for atlantisk laks har vært svak gjennom tredje kvartal, til dels drevet av svært høye eksport volum fra Norge, men også relativt høye volum fra UK. Konsernet opplever fortsatt at underliggende etterspørsel etter både laks og sjømat er god. Konsernet forventer fortsatt volatile, men likevel tilfredsstillende, markedsforhold i tiden som kommer.Styret er ikke fornøyd med utviklingen innenfor havbruk i 2019, men er styrket i oppfatningen om at de tiltak som er iverksatt, og de investeringer som er gjennomført, vil gi en positiv utvikling i årene som kommer. I Lerøy Aurora og Lerøy Midt er operasjonen nå tilbake til normal produksjon. Lerøy Sjøtroll sitt nye smoltanlegg blir dessverre ikke sluttført før i siste del av fjerde kvartal. Smoltproduksjonen går svært bra, men forsinkelsene i ferdigstilling av anlegget for produksjon av såkalt postsmolt medfører beklageligvis at tilgang på stor smolt er utsatt i et halvår. Redusert tilvekst og noe svakere prisutvikling enn ventet, gjennom tredje kvartal, medfører at  slaktetidspunktet for deler av produksjonen inneværende år flyttes til 2020. Avhengig av prisutviklingen forventer konsernet i dag å høste, inkludert andel i tilknyttede selskap mellom 172 000 – 175 000 tonn laks og ørret i 2019. Tilsvarende forventes det i dag at slaktevolumet i 2020 vil stige til 183 000 – 188 000 tonn laks og ørret. Veksten i slaktevolum forventes å resultere i lavere uttakskostnader per kilo i år 2020 sammenlignet med det en forventer å oppnå i år 2019. Konsernets kontraktsandel på laks i fjerde kvartal 2019 vil være i området 35 %.Innen Hvitfisk har konsernet senere år gjort betydelige investeringer  i nye fartøy, så vel som investeringer i ulike fabrikker. Hvitfisk er påvirket av et langt tydeligere sesongmønster enn rødfisk, noe som er særlig krevende for industriaktivitetene  samt markedsarbeidet. Arbeidet med å øke konkurransekraften til norsk hvitfisknæring er et nitidig arbeid, men  konsernet har tro på at de tiltak som er iverksatt gradvis vil gi forbedring i de deler av konsernets verdikjede som i dag ikke leverer tilfredsstillende avkastning.Utviklingen i segmentet VAPS&D er positiv i kvartalet og nystartede fabrikker i 2018 er med på å øke inntjeningen. Fortsatt er det noen områder som er utfordrende, men det er styret og ledelsens forventning om et fortsatt godt aktivitetsnivå i tiden som kommer og et betydelig løft i inntjeningen i dette segment i 2019 sammenlignet med 2018.Per i dag forventer styret en inntjening i fjerde kvartal som er vesentlig bedre enn det konsernet oppnådde i tredje kvartal 2019.Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12VedleggQ3 2019 ReportQ3 2019 Quarterly presentation

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.