Kommuniké från extra bolagsstämma i Serstech AB (publ) 

Idag, den 20 november 2019, hölls extra bolagsstämma i Serstech AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.Val av ny styrelseledamot
Stämman beslutade att nyvälja Christer Fåhraeus som styrelseledamot.
Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Stämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission enligt nedan.
Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 801 491,2875 kronor genom nyemission av högst 7 124 367 aktier till en teckningskurs om 3,50 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 24 935 284,50 kronor.För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 25 november 2019. Även annan kan teckna i emissionen.För varje tecknad aktie ska erläggas 3,50 kronor kontant.Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 28 november 2019 till och med den 12 december 2019. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske. I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.Lund i november 2019
Serstech AB (publ)
STYRELSEN
För ytterligare information, vänligen kontakta:Stefan Sandor,                                                                 Thomas Pileby,
VD, Serstech AB                                                              Styrelseordförande, Serstech AB
telefon: +46 739 606067                                                   telefon: +46 702 072643
e-post: ss@serstech.com                                                 e-post: tp@serstech.com
Bolagets hemsida: www.serstech.comThis is information that Serstech AB (publ.) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above at 10.45 CET on November 20, 2019.Certified advisor to Serstech is Västra Hamnen Corporate Finance AB, phone: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.