Klövern AB (publ): Delårsrapport januari – september 2019

»» Intäkterna ökade med 14 procent till 2 738 mkr (2 397).
VD:s kommentar
För 2019 års tredje kvartal levererar Klövern ett starkt resultat. Detta är bland annat drivet av en fortsatt positiv nettoinflyttning, ett alltmer renodlat bestånd och god kostnadskontroll. Klöverns samtliga geografiska marknader presterar väl under perioden.
Flera avslutade projekt och tillhörande inflyttningar efter sommaren har varit i fokus för förvaltningen samtidigt som aktiviteten på transaktionssidan har varit fortsatt hög. Bland annat frånträddes 21 fastigheter till ett värde av 1 570 mkr, främst i Örebro, i slutet av augusti. Under det tredje kvartalet tecknades även avtal om att avyttra sju fastigheter, huvudsakligen inom lager och logistik, till ett värde av 622 mkr följt av ytterligare ett avtal i oktober om att avyttra hela Klöverns fastighetsbestånd i Karlstad för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 2 610 mkr. Detta bidrar ytterligare till Klöverns renodling, såväl geografiskt som produktmässigt. Fastighetsbeståndet präglas i allt högre grad av moderna kontor, en utveckling som visar sig i såväl genomsnittliga hyresintäkter som värdet per kvadratmeter för portföljen. Projektverksamheten fortsätter samtidigt att skapa bra avkastning och bidrar till att utveckla våra egna fastigheter och närområden.STARK RESULTATUTVECKLING
Under det tredje kvartalet ökade intäkterna med 13 procent till 921 mkr. Driftöverskottet förbättrades med 12 procent till 651 mkr samtidigt som driftöverskottet i jämförbart bestånd, dvs fastigheter som ägts under hela 2018 och 2019, ökade med hela 7 procent. Förvaltningsresultatet uppgick till 395 mkr och positiva värdeförändringar på fastigheter uppgående till 327 mkr bidrog till att resultatet före skatt förbättrades till 727 mkr. Nettoinflyttningen uppgick till 17 mkr under kvartalet och 115 mkr under årets första nio månader. Bland kvartalets största inflyttningar återfinns Samsung på cirka 5 000 kvm i Kista och SKF på cirka 3 500 kvm i Göteborg.
GODA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Trots att makrostatistik indikerar en avmattning i ekonomin är marknadsförutsättningarna i fastighetsbranschen gynnsamma. Klöverns samtliga geografiska marknader utvecklas väl och det är i storstadsregionerna som hyresutvecklingen är starkast. Fastigheter i storstadsregioner fortsätter att öka i vikt i Klöverns fastighetsbestånd. Regioner med mer än en miljon invånare – i Klöverns fall Stockholm/Uppsala, Göteborg, Köpenhamn/Malmö och New York – utgör idag hela 70 procent av det totala fastighetsvärdet.
PROJEKTUTVECKLINGSORGANISATIONEN STÄRKS
Klövern har bildat ett nytt separat affärsområde för projektutveckling. Projektutveckling är en viktig del i Klöverns affärsmodell och det nya affärsområdet har en central roll i Klöverns roll som långsiktig stadsutvecklare. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 45 mkr under det tredje kvartalet. Som ett led i Klöverns internationella expansion har vi under kvartalet byggstartat ytterligare ett projekt i New York, i korsningen av 28th Street och 7th Avenue. Totalt sett inom Klövern räknar vi med att den årliga projektvolymen kommer att uppgå till omkring 2 miljarder kronor framöver.
FOKUS PÅ HÅLLBARHET
Klöverns långsiktiga arbete med att säkerställa en låg klimatpåverkan fortsätter genom fokus på effektiv förvaltning och låg energiförbrukning tillsammans med ökad produktion av solel. I Malmö har ytterligare en fastighets tak fyllts med solceller och fastigheten Travbanan 3 (Åby Arena) i Göteborg uppnådde miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver under det tredje kvartalet. Klövern tar nu också – i samband med bildandet av det nya affärsområdet för projektutveckling – på sig en ännu tydligare roll som en ledande, hållbar stadsutvecklare av innovativa miljöer för framtiden.
FINANSIELL STYRKA
Klöverns finansiella styrka är fortsatt mycket god. Den justerade soliditeten förbättrades under kvartalet till 39,6 procent, inte långt ifrån den långsiktiga målsättningen om 40 procent. Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgick vid slutet av kvartalet till 4,1 år medan den genomsnittliga räntebindningen var 2,3 år och andelen räntesäkrad kreditvolym uppgick till hela 85 procent.
GOD VÄRDETILLVÄXT
Klöverns övergripande målsättning är att på ett långsiktigt hållbart sätt skapa god värdetillväxt för aktieägarna. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) utvecklas väl och uppgick per den 30 september till 18,43 kr, motsvarande en ökning med 4 procent sedan årsskiftet och 20 procent under de senaste 12 månaderna. Vi kan samtidigt notera att antalet aktieägare i Klövern fortsätter att öka, under det tredje kvartalet passerades nivån 50 000 vilket är mycket glädjande.
FORTSATT STABIL UTVECKLING
Sammanfattningsvis utvecklas verksamheten positivt med fortsatt hög nettoinflyttning och stark förbättring i jämförbart bestånd samtidigt som renodlingen av fastighetsportföljen fortsätter. Jag ser fram emot en hektisk och innehållsrik avslutning av 2019.
Rutger Arnhult, VD KlövernDetta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.BilagaLäs hela delårsrapporten här (pdf)

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.