Kapitalforeningen Formuepleje Merkur lukker for emission og indgår aftale for at sikre likviditeten

Formuepleje Merkur er en kapitalforening, som investerer i andre fonde. Merkurs investeringer er tilrettelagt med henblik på, at foreningen er velegnet som supplement til en balanceret portefølje af aktier og obligationer. Investeringerne er overvejende i likvide aktiver og en mindre andel i illikvide aktiver, der nu er steget til ca. 26% af fonden.Bestyrelsen finder, at andelen at illikvide investeringer har nået et niveau, hvor de ikke bør udgøre en væsentligt større andel af Merkurs samlede investeringer. Bestyrelsen har derfor indgået en aftale om at sikre likviditeten i Merkur ved evt. indløsninger. Aftalen er indgået med Formuepleje Holding A/S1, således at Formuepleje Holding ved indløsninger køber den forholdsmæssige andel af de illikvide investeringer. Herved sikres, at andelen af de illikvide investeringer ikke øges som følge af indløsning.Værdien af de illikvide investeringer, som medgår i beregningen af den indre værdi i Merkur, er den samme som hidtil. Foreningens revisor har ligeledes vurderet, at denne fremgangsmåde er den mest retvisende. Det er ligeledes denne værdi (pris), som Merkur vil anvende ved overdragelse af de illikvide aktiver til Formuepleje Holding A/S.Hovedparten af de illikvide investeringer vedrører én fond, hvor ca. 40% er tilbagebetalt. Salgsprocessen i fonden pågår stadig. Det betyder, at der er usikkerhed om det endelige provenu og realisationstidspunktet.Bestyrelsen har på denne baggrund besluttet, at der lukkes for emission for at afvente en afklaring af tilbagebetalingen – og for at sikre, at der ikke kan spekuleres mod foreningens investorer.Aftalen sikrer alle investorer ens muligheder ved en eventuel indløsning, samt at andelen af de illikvide investeringer i Formuepleje Merkur ikke bliver større, såfremt nogle investorer vælger at sælge andele. Den værdi, investor kan opnå ved et salg af beviser i Formuepleje Merkur, er børskursen, men mindst den indre værdi fratrukket det normale indløsningsfradrag på 0,70%.Investorer, som måtte sælge beviser i Formuepleje Merkur, gøres opmærksomme på, at de ved salg fraskriver sig muligheden for at få del i ethvert fremtidigt afkast i Merkur uanset udfaldet af salgsprocessen i den illikvide fond og det øvrige afkast i Formuepleje Merkur.    Der henvises i øvrigt til www.formuepleje.dk.For yderligere spørgsmål rettes henvendelse til Søren Astrup på telefon 87 46 49 20.På vegne af Kapitalforeningen Formuepleje Merkur.Søren Astrup, Direktør
Formuepleje A/S
1 Formuepleje Holding A/S er moderselskab for Formuepleje Gruppen, der bl.a. forvalter Formuepleje Merkur. Formuepleje Gruppen forvalter i alt mere end 80 mia. kr. Formuepleje Gruppen har bl.a. som værdi at der ikke er indtjening fra transaktioner eller udøves transaktioner med nærtstående parter. I denne sammenhæng er det fundet hensigtsmæssigt at gøre en undtagelse for at tilgodese investorernes interesser.  Vedhæftet fil2019-12-02 – Meddelelse om emission og likviditet i Merkur_Signed

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.