INVESTORS HOUSE Q3 2019 – 19 PERÄKKÄISTÄ KVARTAALIA KASVAVAA RULLAAVAA 12 KK OPERATIIVISTA TULOSTA

Investors House Oyj                                                   Osavuosikatsaus Q3 2019                                           INVESTORS HOUSE Q3 2019 – 19 PERÄKKÄISTÄ KVARTAALIA KASVAVAA RULLAAVAA 12 KK OPERATIIVISTA TULOSTAInvestors House on vuosien 2015-2019 kokoamistyön tuloksena saavuttanut koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun hallinnan. Konserni allokoi varojaan kiinteistöliiketoiminnan arvoketjussa sen mukaan missä näkee kulloinkin parhaat omistaja-arvon luomisen mahdollisuudet. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa sellaista lisäarvoa, että osakkeenomistajan vuotuisesta osingosta ja osakkeen arvonkehityksestä muodostuva kokonaistuotto olisi vähintään 10 %. Toiminta on jaettu kahteen segmenttiin: Kiinteistöt-segmentti muodostuu omassa taseessa olevista tonteista, kehityshankkeista sekä asunto- ja toimitilasijoituksista. Palvelut-segmentti muodostuu muille sijoittajille tarjottavista rahastoista ja kiinteistövarallisuudenhoidosta.YHTEENVETO KAUDELTA 7-9/2019 (VERTAILUKAUSI 7-9/2018)Kahden ensimmäisen kvartaalin erittäin aktiivisen transaktiotoiminnan jälkeen kolmannella kvartaalilla yhtiö keskittyi operatiiviseen liiketoimintaan. Kaudella ei toteutettu myyntejä eikä investointeja.Investors House –konsernin liikevaihto kasvoi kolmannella kvartaalilla 40 % ollen 2.786 t€ (1.987 t€). Kassavirtapohjaista jatkuvien toimintojen kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (Epra) parani kaksi prosenttia ja oli 731 t€ (718 t€). Yhtiön rullaava 12 kuukauden operatiivinen tulos parani nyt 19. kertaa peräkkäin.Segmenttikohtaisesti sekä Kiinteistöt että Palvelut -segmenttien liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani vertailukauteen nähden.YHTEENVETO KAUDELTA 1-9/2019 (VERTAILUKAUSI 1-9/2018)Investors House –konsernin liikevaihto kasvoi 40 % ollen 8.140 t€ (5.835 t€). Kasvua syntyi sekä Kiinteistöt- että Palvelut -segmenteillä.Kassavirtapohjaista jatkuvien toimintojen kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (Epra) parani kahdeksan prosenttia ja oli 2.045 t€ (1.895 t€).Konserni oli alkuvuoden aikana hyvin aktiivinen kiinteistökauppa- ja investointimarkkinoilla. Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla konserni investoi ja myi yhteensä 52 M€ arvoiset kiinteistökokonaisuudet. Summa vastaa 57 % konsernin tilikauden avaavasta taseesta. Investors Housen tarkoitus on kierrättää pääomaa. Kahdella ensimmäisellä kvartaalilla tätä tehtiin hyvin laajalti sekä myynti- että investointipuolella. Kolmannella kvartaalilla painopiste oli operatiivisessa toiminnassa ja transaktioita ei tehty.Katsauskauden laajaa tulosta heikensivät aktiivisen investointi- ja myyntitoiminnan kertaluonteiset ja laskennalliset erät. Kertaluonteisista kuluista merkittävimmät olivat IVH Kampuksen tekemien investointien varainsiirtoverot, Dividend Housen lisäkauppahinta, Porin kohteen myyntivoittovero sekä myynti- ja järjestelypalkkiot. Lisäksi investointeihin käytettyjen lainojen uusien korkosuojausten laskennalliset arvonmuutokset rasittivat tulosta laskennallisesti. Kertaluonteiset kulut ja laskennalliset erät olivat yhteensä huomattavan suuresta myynti-, hankinta- ja rahoitusaktiivisuudesta johtuen yhteensä 1.325 t€. Nämä laskivat laajan tuloksen 1.627 t€:oon (1.974 t€).Segmenttikohtaisesti Palvelut-segmentin liikevoitto kasvoi ja Kiinteistöt -segmentin laski edellä mainittujen kertaluonteisten ja laskennallisten erien kohdentuessa uusiin kiinteistöinvestointeihin kvartaalien Q1 ja Q2 aikana.Nettovarallisuus / osake (Epra) laski vuodentakaisesta osingonjaon myötä ja oli 8,04 € (8,25 €).Konsernin omavaraisuusaste säilyi nopeasta kasvusta huolimatta vahvana ollen 53,9 %:sta (58,0 %).TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:’’Vuosien 2015-2019 kokoamistyön tuloksena yhtiöllä on hallussaan koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketju. Pyrimme sekä kannattavaan operatiiviseen toimintaan että varojen allokointiin arvoketjussa aina sinne missä arvioimme olevan parhaat liiketoimintamahdollisuudet.Alkuvuoden poikkeuksellisen vilkkaan osto- ja myyntitoiminnan jälkeen kolmannella kvartaalilla keskityttiin operatiiviseen liiketoimintaan. Sen kannattavuutta kuvaava rullaava 12 kuukauden operatiivinen tulos (Epra) parani nyt 19. peräkkäistä kvartaalia.Operatiivinen tulos on perusta sekä osingonmaksulle että henkilöstörahasto -perusteiselle koko henkilöstön kattavalle palkkiojärjestelmälle. Operatiivinen tulos yhdistää osakkeenomistajien ja henkilöstön intressit.Toinen strateginen pääteema on palveluliiketoiminta, josta on rakennettu toista tukijalkaa kiinteistösijoitusten rinnalle.  Katsausjaksolla 1-9/2019 palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 23 %.Investors Housen ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 19.8.2019 esityksen valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omistamien Ovaro -osakkeiden jakamisesta osakkaille katsomallaan tavalla. Uskon, että Investors Housen kaltaisen kasvuyhtiön ja Ovaron kaltaisen käänneyhtiön arvo on suurempi, kun niitä kehitetään omistuksellisesti erillään kuin osakkuusyhtiö -suhteeseen pohjautuen.Tarkoituksena on jatkaa yhtiön vahvaa kehitysuraa vahvistettujen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Strategiset pääteemat ovat vuotuisen 10 %:n kokonaistuoton tuottaminen osakkeenomistajalle, pääomien kierrättäminen ja tehokas allokaatio kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa ja palveluliiketoiminnan kasvu. ’’YHTEENVETOTAULUKKOLÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄTUseita merkkejä talouden suhdannehuipun saavuttamisesta tai sen ohittamisesta on havaittavissa. Myös kansainväliset ja kotimaiset poliittiset riskit ovat kasvaneet.Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan.Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella.Osakkuusyhtiö Ovaron tuloksentekokyvyn palauttaminen voi kestää ennakoitua kauemmin.OHJEISTUSInvestors House antaa ohjeistuksen koskien koko vuoden 2019 operatiivista tulosta (EPRA).Yhtiö pitää ohjeistuksen ennallaan ja arvioi, että vuoden 2019 operatiivinen tulos (Epra) on samalla tasolla tai hieman alhaisempi kuin vuonna 2018.Ohjeistusta muutettiin 27.6.2019 kun yhtiö myi Porista operatiivisen tuloksen kannalta merkittävän hotellikiinteistön.JULKAISUTILAISUUSSijoittajille, analyytikoille ja medialle avoin Q3 2019 julkaisutilaisuus pidetään maanantaina 25.11.2019 klo 13 Lappeenrannassa IVH Kampuksella, Laserkatu 6. Julkaisutilaisuudessa toimitusjohtaja Petri Roininen esittelee osavuosikatsauksen ja vastaa esitettäviin kysymyksiin.Tilaisuus on seurattavissa Inderestv:ssä webcastina klo 13 alkaen osoitteessa https://investorshouse.videosync.fi/2019-q3-tulokset
Helsinki 25.11.2019Investors House OyjLisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 – 761 9669Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fiLiiteInvestors House Q3 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.