Indkaldelse til ordinær generalforsamling i North Media A/S

Selskabsmeddelelse nr. 09-20
2. marts 2020

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i North Media A/S, CVR-nr. 66 59 01 19.
Generalforsamlingen finder sted på nedennævnte adresse:IDA Conference
Kalvebod Brygge 31-33
1560 København V

fredag den
27. marts 2020 klokken 15.00
Dagsorden og fuldstændige forslag:1.       Forelæggelse af ledelsens beretning for det forløbne år.2.       Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.3.       Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.4.       Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.5.       Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne:5.1   Forslag fra bestyrelsen om beslutning om bemyndigelse af bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier.Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier til en samlet værdi op til 15 % af selskabskapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Erhvervelsen af egne aktier skal ske til den på købstidspunktet gældende børskurs, idet børskursen dog kan fraviges med indtil 5 % i op- eller nedadgående retning. Bemyndigelsen er givet for en periode på 5 år, det vil sige indtil den 27. marts 2025.5.2   Ændring af vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i selskabet.Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets opdaterede vederlagspolitik. Vederlagspolitikken er opdateret som følge af de nye krav i selskabslovens §§ 139 og 139a. Det opdaterede udkast til vederlagspolitikken kan ses på selskabets hjemmeside www.northmedia.dk.5.3   Ændring af selskabets vedtægter.Bestyrelsen foreslår at ændre standarddagsordenen for den ordinære generalforsamling i selskabet. Forslaget indebærer, at vedtægternes punkt 8.2 ændres til følgende ordlyd (tilføjelse markeret med fed):6         Valg af medlemmer til bestyrelsen:Bestyrelsen foreslår, at den siddende bestyrelse genvælges: Mads Dahl Møberg Andersen, Richard Bunck, Peter Rasztar og Ulrik Holsted-Sandgreen.Bestyrelsen foreslår desuden, at Thomas Weikop og Ulrik Falkner Thagesen vælges som nye medlemmer af bestyrelsen.Generalforsamlingsdokumenterne og oplysninger om baggrund og kompetencer for de kandidater, der stiller op til genvalg og nyvalg, er tilgængelige på www.northmedia.dk.7         Valg af revisorer.Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) på baggrund af en anbefaling fra revisionsudvalget. Revisionsudvalgets anbefaling er ikke påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af revisor.8         Eventuelt.
Majoritetskrav
Vedtagelse af de under dagsordenens punkter 2-5.2 og 6-7 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105 og vedtægternes punkt 10.2.Vedtagelse af det under dagsordenens punkt 5.3 stillede forslag kræver, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital tiltræder forslaget, jf. selskabslovens § 106, stk. 1 og vedtægternes punkt 10.3.Oplysninger til brug for tilmelding til og deltagelse i den ordinære generalforsamlingFra den 2. marts 2020 er følgende oplysninger vedrørende den ordinære generalforsamling tilgængelige på www.northmedia.dk:1)            Nærværende indkaldelse indeholdende dagsorden for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.2)            De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2019.3)            Tilmeldingsblanket, fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket.Samtlige dokumenter kan downloades på www.northmedia.dk. Ved skriftlig anmodning til North Media A/S, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, att. Investor relations eller e-mail: investor@northmedia.dk fremsendes ovennævnte dokumenter tillige med almindelig brevpost.Aktionærens ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionæren skal således senest fredag den 20. marts 2020 være noteret i ejerbogen som aktionær eller på dette tidspunkt have givet behørig meddelelse herom med henblik på indførsel i ejerbogen.Aktionærer kan stille spørgsmål til bestyrelse og direktion på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsordenen kan stilles via e-mail til investor@northmedia.dk.Du kan rekvirere adgangskort/fuldmagt til generalforsamlingen elektronisk via e-mail til
investor@northmedia.dk eller via Investor Portalen på www.northmedia.dk ved anvendelse af dit depotnummer og adgangskode/Nem-ID. Her får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.
Du kan også vælge at downloade dokumenterne fra www.northmedia.dk, udfylde dem og sende dem pr. post til North Media A/S, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, att. Investor relations.Uanset medie skal din tilmelding være Computershare A/S i hænde senest mandag den 23. marts 2020, klokken 23.59. Bestilte adgangskort vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen. Bemærk, at der ikke længere udsendes adgangskort pr. post.Aktionæren har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt møde sammen med en rådgiver.Ønsker du at brevstemme, kan det ske elektronisk via Investor Portalen eller ved at downloade brevstemmeblanketten fra www.northmedia.dk. Du skal udfylde, datere og underskrive blanketten. Uanset medie skal brevstemmen være Computershare A/S i hænde senest torsdag den 26. marts 2020, klokken 10.00. Bemærk venligst, at du ikke kan tilbagekalde en brevstemme.North Media A/S’ samlede aktiekapital udgør nominelt 100.275.000 kr. og er fordelt på aktier med en pålydende værdi a kr. 5, der hver giver én stemme.Med venlig hilsen
North Media A/S

Mads Dahl Møberg Andersen
Bestyrelsesformand

Disclaimer & Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.