Indkaldelse til generalforsamling – Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmarkafholderordinær generalforsamlinghos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1 – 3, 1780 København Vtirsdag den 31. marts 2020 kl. 16.00Dagsorden1.         Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar2.         Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen – ingen forslag
           
3.         Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelt en suppleant
4.         Valg af revision5.         EventueltAd. 3:   Jacob Saxild og Jette Ronøe er på valg til bestyrelsen. Der foreslås genvalg.Ad. 4:   Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg, som revisor for foreningen.Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er tilgængelige på foreningens hjemmeside bildanmark.dk samt ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1 – 3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10. Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.Navnenoterede investorer kan tilmelde sig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt på investorportalen på hjemmesiden bildanmark.dk. Tilmelding kan ligeledes ske ved til henvendelse til foreningens kontor, Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10 senest den 24. marts 2020.Investorer kan kun udøve stemmeret for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens register over investorer.København, den 3. marts 2020BestyrelsenInvesteringsforeningen BIL DanmarkVedhæftet filIndkaldelse_GF_BIL_2020_31_03_2020