Högsta Förvaltningsdomstolen beslutar till förmån för Copperstone och Sandberget 500

Danderyd den 20 november 2019
Copperstones, av Bergsstaten beviljade, undersökningstillstånd för Sandberget 500 ligger fast sedan Högsta Förvaltningsdomstolen i Stockholm den 19 november 2019 beslutat att avslå en ansökan om prövningstillstånd i ärendet.Samtliga undersökningstillstånd avseende Copperstoneprojektet (Sandberget 200, 300, 400 och 500) är giltiga till och med år 2022.”Vi välkomnar förstås beslutet och uppskattar den skyndsamma handläggningen. Vi analyserar för närvarande Copperstoneprojektet i Arvidsjaur tillsammans med vår huvudägare Sunstone med avseende på nya geofysiska och geologiska prospekteringsmål. Samtidigt pågår vår borrkampanj i Kiruna för fullt och Kati Oy flyttade tidigt i natt borriggen på Viscaria till VDD0207, som siktar in mellan VDD0195 och VDD00205 på den norra linsen. VDD0206 på södra linsen har framgångsrikt avslutats efter 829 meter, drygt 100 meter längre än planerat efter att ha påträffat, vad som från en okulär bedömning förefaller vara två längre borrhålsskärningar av kopparkis/kopparkisådror i järnsten.”För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.seDetta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 20 november 2019 kl 16.35 CET.Om CopperstoneCopperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.Framåtblickande uttalandenDetta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden som relaterar till framtida händelser eller framtida utveckling och som återspeglar Copperstones aktuella förväntningar och antaganden. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar Copperstones aktuella bedömningar och är baserade på antaganden som för närvarande är tillgängliga för Bolaget. Investerare uppmanas vara medvetna om att dessa framåtblickande uttalanden varken är löften eller garantier och att risker och osäkerheter kan medföra att framtida resultat skiljer sig betydligt från förväntat. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Bolagets aktuella bedömning och förutom såsom börskraven förevisar åtar sig Bolaget inget förpliktigande att kontinuerligt uppdatera eller justera dessa i syfte att återspegla nya händelser eller omständigheter. Vänligen notera att borrhålsskärningar uppges såsom kärnborrade och är inte korrigerade för sann tjocklek då malmkropparnas utseenden inte ännu är helt kända.AttachmentPR 191120 sv final

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.