HMS Networks: Delårsrapport 2019, Januari – September

Kvartalet
Tredje kvartalets omsättning uppgick till 377 MSEK (353), motsvarande en ökning med 7 %. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 15 MSEKKvartalet belastas av omstruktureringskostnader om 25 MSEK, relaterat till ett åtgärdsprogramRörelseresultatet uppgick till 56 MSEK (74) motsvarande en rörelsemarginal på 14,9 % (20,9)Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 81 MSEK motsvarande en rörelsemarginal på 21,6 %Orderingången uppgick till 372 MSEK (360), motsvarande en ökning med 3 %Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 90 MSEK (73)Resultat efter skatt uppgick till 46 MSEK (51) och vinst per aktie till 0,98 SEK (1,09)Första nio månadernaNettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 1 172 MSEK (1 003), vilket motsvarar en ökning med 17 %. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 58 MSEKRörelseresultatet uppgick till 188 MSEK (199), motsvarande en rörelsemarginal på 16,0 % (19,9)Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 213 MSEK motsvarande en rörelsemarginal på 18,2 %Orderingången uppgick till 1 134 MSEK (1 046), motsvarande en ökning med 8 %Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 193 MSEK (144)Resultat efter skatt uppgick till 138 MSEK (129) och vinst per aktie till 2,96 SEK (2,78)VD kommentar
Tredje kvartalet uppvisar svagare tillväxt och orderingång och vi kan konstatera att avmattningen på marknaden har fortsatt. Omsättningen för kvartalet är 377 MSEK, vilket ger en tillväxt på 7 % jämfört med samma period föregående år. Till största delen är tillväxten valuta- och förvärvsdriven, den organiska tillväxten var 1 %. Orderingången under kvartalet var 372 MSEK, en organisk nedgång om 5 %.
Den svaga marknadsutveckling vi rapporterat om tidigare har fortsatt under tredje kvartalet. Både makrodata och våra kunder indikerar fortsatt svaga utsikter framöver på alla våra viktiga geografiska marknader. Japan har varit svagt hela året men nu har både Tyskland och USA visat tydliga tecken på inbromsning, även om USA visat en viss återhämtning under kvartalets senare del.Just nu ser vi en kombination av både en svagare marknad och att våra kunder sänker sina lagersaldon. Främst ser vi avmattning inom tillverkningsindustrin för våra varumärken Anybus och Ewon, däremot ser vi en stabilare utveckling för våra varumärken Ixxat och Intesis som framförallt är inriktade mot andra industriella marknader.Kvartalet visar en god bruttomarginal om nästan 63 % vilket är bättre än våra senaste kvartal. Detta är främst drivet av en fördelaktig produktmix under kvartalet.Som rapporterats via pressmeddelandet den 23 september, har ett åtgärdsprogram påbörjats för att anpassa våra omkostnader till en svagare marknad. Vi redovisar därför omstruktureringskostnader om 25 MSEK under kvartalet för att nå en kostnadsbesparing om ca 45 MSEK. Vårt rörelseresultat före omstruktureringskostnader uppgår till 81 MSEK för kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 21,6 %. Efter omstruktureringskostnader är rörelseresultatet 56 MSEK och rörelsemarginalen 14,9 %.Åtgärdsprogrammet kommer att reducera antalet medarbetare med ca 40 personer, men då vi expanderat senaste kvartalen, både organiskt och genom förvärv, kommer antalet anställda efter programmet genomförts vara fler än i början av 2019. Ambitionen är att fortsätta satsa inom segment med stor tillväxtpotential, och utöka god kostnadsskontroll inom områden med svagare tillväxtutsikter framöver.Vårt kassaflöde är starkt i kvartalet, 90 MSEK, beroende på den underliggande goda lönsamheten. Vi minskar även vår nettoskuld och förstärker vår finansiella position vilket ger oss en relativt låg nettoskuldsättning om 463 MSEK motsvarande 1,45 gånger EBITDA.De nya förvärven, WEBfactory och Raster Products, har kommit in i koncernen på ett bra sätt och utvecklas enligt planerna. Strategiska samarbeten har påbörjats med WEBfactory och vi ser redan en viss cross-selling.I det korta perspektivet ser vi fortfarande en begränsad tillväxtpotential. Vi arbetar vidare med våra långsiktiga tillväxtmål, försäljningstillväxt på 20 % per år och rörelsemarginal om 20 %. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”.Halmstad 2019-10-22Staffan Dahlström
Verkställande Direktör
Ytterligare information kan erhållas av:
CEO Staffan Dahlström, telefon 035 – 17 29 01
CFO Joakim Nideborn, telefon 035 – 710 69 83
Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 14:00 den 22 oktober 2019.HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat® och Ewon®. Kommunikationslösningar för fastighetsautomation erbjuds genom dotterbolaget Intesis. Utveckling och tillverkning sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Schweiz, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 366 MSEK under 2018. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.BilagaHMS Q3 Rapport 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.