Generalforsamlingsprotokollat – Odico A/S

Generalforsamlingsprotokollat – Odico A/SDen 7. november 2019 afholdtes ordinær generalforsamling i Odico A/S, CVR-nr. 32306497 på selskabets adresse, Oslogade 1, 5000 Odense C.
Dagsordenen var:1)         Præsentation af den af bestyrelsen valgte dirigent2)         Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.3)         Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.4)         Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.5)         Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.6)         Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.7)         Forslag fra Bestyrelsen om ændring af vedtægter.8)         Valg til bestyrelsen.a) Valg af formandb) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 9)         Valg af revisor.10)       Eventuelt.Ad 1Konsulent / Projektleder Henrik Winther Knudsen blev præsenteret som dirigent valgt af bestyrelsen.Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 495.858 svarende til 73,96% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret. Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen ved selskabsmeddelese 14-2019 den 15. oktober 2019 var lovlig samt rettidigt indkaldt jf. vedtægterne og dermed var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.Ad 2Bestyrelsen ved formanden, Jens Munch-Hansen aflagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2018/19. I beretningen orienterede formanden om formålet med og bevæggrundene til erhvervelsen af Odicos nye domicil, selskabsstrukturen og aktiviteterne i ’Odico Robotic Solutions’ samt ’Odico Formworks’. I den fremadrettede del af beretningen understregede formanden, at virksomhedens teknologiske og kommercielle udvikling fortsætter som planlagt.Beretningen blev taget til efterretning.Ad 3Jens Munch-Hansen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2017/18 offentliggjort 20. september 2018 udvisende i overskud på DKK 339.774 efter skat. Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten.Ad 4Det besluttedes, at årets overskud overføres til næste år.Ad 5Bestyrelsen og direktionen meddeltes decharge af forsamlingen.Ad 6Generalforsamlingen vedtog, at vederlaget til bestyrelsen fortsætter uændret for det indeværende regnskabsår, men samtidig gøres resultatafhængig.Ad 7De af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer af punkterne 6.2 og 6.4  jf. bilag 1 i indkaldelsen til generalforsamlings blev enstemmigt vedtaget i sin helhed.Ad 8Dirigenten oplyste, at Jens Munch-Hansen og Niels Kåre Bruun genopstillede til selskabets bestyrelse, Jens Munch-Hansen tillige som formand. Lars Christiansen udtrådte af bestyrelsen. Af bestyrelsen var Søren Ravn Jensen indstillet som nyt medlem af bestyrelsen. Dirigenten henviste forud for valget, at bestyrelseskandidaternes baggrund og ledelseshverv fandtes i bilag 2 til indkaldelsen i overensstemmelse med Selskabslovens § 120, stk. 3.   8a Jens Munch-Hansen blev valgt til formand for bestyrelsen   8b Niels Kåre Bruun blev genvalgt og Søren Ravn Jensen nyvalgt til bestyrelsenHerefter består bestyrelsen af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:Jens Munch-Hansen (formand)Niels Kåre BruunSøren Ravn JensenAd 9
Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, Englandsgade 25, 5000 Odense C blev genvalgt som selskabets revisor.Ad 10
Der var ingen forhold til behandling under punktet eventuelt.  Tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Henrik Winther KnudsenCertificeret rådgiver:E&YChristian Ejlskov, tlf. +45 2529 4130Englandsgade 25Postboks 2005100 Odense C
Vedhæftet filSelskabsmeddelelse 15-2019 Generalforsamlingsprotokollat

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.