Gabriel Holding A/S – Årsrapport 2018/19

Gabriel Holding A/S realiserer vækst i omsætning på 18% og en stigning i resultat før skat på 12%  Udvalgte nøgletalOmsætningen steg til 708,2 mio. kr. (601,1 mio. kr.).Resultat af primær drift (EBIT) blev 61,9 mio. kr. (55,0 mio. kr.) svarende til en stigning på 13%.Overskudsgraden blev 8,7% (9,2%).Resultat før skat blev 62,9 mio. kr. (56,1 mio. kr.) svarende til en stigning på 12%.Resultat efter skat blev 48,7 mio. kr. (43,4 mio. kr.).Forrentning af den investerede kapital (ROIC) før skat blev 22,7% (28,1%).Resultat pr. aktie (EPS) steg til 25,9 kr. (23,0 kr.).Pengestrømmen fra periodens drift blev 43,8 mio. kr. (40,2 mio. kr.).Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 10,50 pr. aktie a kr. 20.ResuméKoncernens omsætning steg i regnskabsåret med 18% til 708,2 mio. kr. Den organiske vækst udgjorde 11% og den til­ købte vækst henføres til de erhvervede virksomheder Grupo RYL, S. A. de C. V. i Mexico og UAB Baltijos Tekstilé i Litauen.Eksportandelen udgjorde 89% mod 90% sidste år.Årets realiserede vækst kommer fra møbelstoffer til erhvervsmøbler samt fra forretningsenheden FurnMaster, der leverer produkter og serviceydelser, som tilhører værdikædens næste led, f.eks. tilskæring, syning, polstring og montage af møbeldele.Stigningen i resultat før skat på 12% fremkommer som resultat af fortsat stor vækst i stort set alle koncernens forretningsområder.I forbindelse med årsrapporten for regnskabsåret 2017/18 forventede ledelsen en stigning i resultat før skat på 10-­20%. Gennem året har disse forventninger været fastholdt, dog med den indikation at resultatet ville ende i den øvre ende af det indikerede interval.Resultatudviklingen i koncernen har generelt fulgt omsætningsstigningen  i  året, men akkvisitionsomkostninger, fort­satte etableringsomkostninger i FurnMaster­enhederne i Litauen og USA, samt købet af Grupo RYL i Mexico gør, at vækst i resultat ender på 12%.Koncernens samlede resultat efter skat blev 49,0 mio. kr. (43,4 mio. kr.).Begivenheder efter balancedagenDatterselskabet Gabriel A/S underskrev d. 6. november 2019 foreløbig aktiekøbsaftale med ejeren af den tyske producent af tekstile løsninger, Visiotex GmbH, hvorved 100% af aktiekapitalen overtages, dersom den planlagte due diligence proces gennemføres som forventet.Forventninger til fremtidenDet globale marked for erhvervsmøbler forventes for 2019/20 at være stabilt til let faldende. Nye produkter indenfor alle områder er vel modtaget, og der er generelt godt momentum i koncernens forretningsenheder.På baggrund af koncernens tilkøb samt fortsat udbyggede og konstant stigende indsats i udviklings­ og salgsaktiviteter forventes en omsætningsvækst i niveauet 15­-20%.Det bemærkes, at forventningerne er baseret på et stabilt til let faldende marked, og at koncernens forventede om­ sætningsvækst kan påvirkes af udsving i konjunkturerne på koncernens primære markeder.Produktmixforskydninger og fortsatte etablerings­ og tilpasningsomkostninger betyder, at der for regnskabsåret forventes en stigning i resultat før skat på 10­15%.Ledelsen forventer således for regnskabsåret 2019/20 en vækst i omsætning i niveauet 15-­20% og en stigning i  resultat før skat i niveauet 10­-15%.Bestyrelsen indstiller følgende til generalforsamlingen i Gabriel Holding A/S den 12. december 2019:Der udloddes et udbytte på kr. 10,50 pr. aktie a kr. 20.Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Kjær Jacobsen, Hans O. Damgaard, Søren B. Lauritsen og Pernille Fabricius som selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.Årsrapporten indstilles til godkendelse på selskabets generalforsamling torsdag den 12. december 2019 kl. 14.00 på selskabets kontor i Aalborg.Den officielle årsrapport offentliggøres på selskabets hjemmeside, og den trykte udgave af årsrapporten foreligger senest den 3. december 2019 på selskabets kontor.
Vedhæftet filGabriel Holding AS – Meddelelse nr. 10 – Årsrapport 2018-19