Forløb af ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S

Meddelelse nr. 4 – 2020 til Nasdaq Copenhagen   Den 20. marts 2020 Ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/SSelskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning skal vi oplyse følgende:Dagsordenens punkt 1:                   
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2019 blev taget til efterretning.
Dagsordenens punkt 2:                   
Årsrapporten for 2019 blev godkendt.
Dagsordenens punkt 3:                   
Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt, herunder udbetaling af udbytte på i alt DKK 6 pr. aktie a nominelt DKK 10. Udbytte udbetales på såvel præferenceaktier som stamaktier.
Dagsordenens punkt 4:                   
Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.
Dagsordenens punkt 5:                   
5.1.    Bestyrelsens samlede honorar for 2020, inklusive udvalgshonorarer, DKK 3.225.000, blev godkendt.              
                                                       
Dagsordenens punkt 6:                   
Følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Henning Dyremose, Michael Kjær, Erik Holm, Preben Damgaard Nielsen og Niels A. Johansen.       
                                                                                                                                              
På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær sm næstformand.
Dagsordenens punkt 7:                   
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor. 
Dagsordenens punkt 8:                        
8.1.  Vedtægtsændringer
        a.     Forslaget om tilføjelse af FEGIME Denmark A/S som binavn under § 1, stk. 2, blev vedtaget.
        b.     Forslaget om opdatering af vedtægternes § 3, stk. 6, til følgende ordlyd: ”Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36” blev vedtaget.                             c.     Forslaget om opdatering af vedtægternes § 6, stk. 1, blev vedtaget, således at dagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling opdateres.
                                                        
De opdaterede vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside.
8.2.  Bestyrelsens forslag om godkendelse af vederlagspolitik blev vedtaget.8.3.  Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2021 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital på bemyndigelses-tidspunktet, og således at den til enhver tid værende beholdning ikke må overstige de nævnte 10 %. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelses-tidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10 %.           8.4   Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det vedtagne blev vedtaget.
    
Dagsordenens punkt 9:              
Intet at bemærke.
                                          Med venlig hilsenBRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S
    
Niels A. Johansen
adm. direktør      
                                                                           nr. 3 – forløb af generalforsamling 2020.docVedhæftet filForløb af generalforsamling 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.